Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN, HỌC KÌ II, LỚP 7
Đề số 1(Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các cấp độ tư duy

Nội dung chủ đề (Mục tiêu)
Nhận biết

Thông hiểu

A. Hiểu được các biện pháp bảo vệ

Câu hỏi 1TN

môi trường.

(0,5 điểm)

B. Phân biệt di sản văn hoá phi vật thể

Câu hỏi 2,3 TN

và di sản văn hoá vật thể.

(1 điểm)

C. Biết di sản văn hoá phi vật thể nào

Câu hỏi 4

của Việt Nam được công nhận là di

TN (0,5

sản thế giới.

điểm)

D. Biết các loại cơ quan trong bộ máy

Câu hỏi 5,6

Vận dụng

nhà nước Việt Nam và biết cơ quan đó TN (1 điểm)
do ai bầu ra.
E. Giải thích được vì sao pháp luật

Câu hỏi 1 TL

nước ta quy định trẻ em có quyền

(1 điểm)

được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.
G. Tìm những hành vi làm ô nhiễm

Câu hỏi 2 TL

môi trường và những hành vi vi phạm

(2 điểm)

pháp luật về bảo vệ di sản văn hoá
H. Nêu được vì sao nói Nhà nước ta là Câu 3TL (1
Nhà nước của nhân dân, do nhân dân

điểm)

và vì nhân dân.
I. Nhận xét và đề xuất cách ứng xử

Câu hỏi 4

trong tình huống liên quan đến quyền

TL (3 điểm)

tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
Tổng số câu hỏi

2

5

1

Tổng điểm

2,5

4,5

3

Tỉ lệ

25%

45%

30%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3 điểm)
Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. (0,5 điểm)
Biện pháp nào dưới đây có tác dụng bảo vệ môi trường?
A. Dùng than tổ ong để đốt thay củi, rơm, rạ cho đỡ khói và bụi.
B. Bón thật nhiều phân hoá học để cây trồng lên xanh tốt.
C. Xử lý nước thải công nghiệp trước khi đổ vào nguồn nước.
D. Diệt hết các loại côn trùng để bảo vệ cây.
Câu 2. (0,5 điểm)
Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá phi vật thể?
A. Trống đồng Đông Sơn;

C. Hoàng thành Thăng Long;

B. Lễ hội đền Hùng;

D. Bến nhà Rồng.

Câu 3. (0,5 điểm)
Di sản văn hoá nào dưới đây là di sản văn hoá vật thể?
A. Cố đô Huế;

C. Hát ca trù;

B. Bí quyết nghề đúc đồng;

D. Trang phục áo dài truyền thống.

Câu 4. (0,5 điểm)
Di sản văn hoá phi vật thể nào của Việt Nam dưới đây đã được công nhận là di
sản thế giới?
A. Múa rối nước

C. Cải lương Nam bộ

B. Nhã nhạc cung đình Huế

D. Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Câu 5. (0,5 điểm)
Cơ quan nào dưới đây là cơ quan quyền lực nhà nước?
A. Uỷ ban nhân dân;

C. Hội đồng nhân dân;

B. Toà án nhân dân;

D. Viện kiểm sát nhân dân.

Câu 6. (0,5 điểm)
Uỷ ban nhân dân do ai hoặc cơ quan nào dưới đây bầu ra?
A. Nhân dân bầu ra;

C. Uỷ ban nhân dân cấp trên bầu ra;

B. Chính phủ bầu ra;

D. Hội đồng nhân dân bầu ra.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Câu 1 (1 điểm)
Theo em, vì...
ĐỀ KIM TRA HC MÔN GIÁO DC CÔNGN, HC KÌ II, LP 7
Đề s 1(Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các cp độ tư duy
Ni dung ch đề (Mc tiêu)
Nhn biết Tng hiu Vn dng
A. Hiu được các bin pháp bo v
i trường.
u hi 1TN
(0,5 đim)
B. Pn bit di sn văn h phi vt th
và di sn văn hoá vt th.
u hi 2,3 TN
(1 đim)
C. Biết di sn văn hoá phi vt th nào
ca Vit Nam được ng nhn là di
sn thế gii.
Câu hi 4
TN (0,5
đim)
D. Biết các loi cơ quan trong b máy
nhà nước Vit Nam và biết cơ quan đó
do ai bu ra.
Câu hi 5,6
TN (1 đim)
E. Gii thích được sao pháp lut
nước ta quy định tr em có quyn
được bo v, chăm sóc và giáo dc.
u hi 1 TL
(1 đim)
G. Tìm nhng hành vi làm ô nhim
i trường và nhng hành vi vi phm
pháp lut v bo v di sn văn hoá
u hi 2 TL
(2 đim)
H. Nêu được vì sao i N nước ta là
N nước ca nhân dân, do nhân dân
và vì nhân dân.
Câu 3TL (1
đim)
I. Nhn xét đề xut cách ng x
trong tình hung liên quan đến quyn
t do tín ngưỡng, tôn giáo.
Câu hi 4
TL (3 đim)
Tng s câu hi 2 5 1
Tng đim 2,5 4,5 3
T l 25% 45% 30%
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Giáo dục công dân 9 10 514