Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 269 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN LỊCH SỬ, HỌC KỲ II, LỚP 7
Đề số 1(Thời gian làm bài: 45 phút)
Phần một. Trắc nghiệm khách quan. (3 điểm)
Câu 1: Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời
đúng. (2 điểm)
1. Người đứng đầu cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
A. Nguyễn Trãi
B. Đinh Liệt
C. Lê Lợi
D. Lưu Nhân Chú
2. Bộ luật ban hành dưới triều Nguyễn là:
A. Luật Hình thư
B. Luật Hồng Đức
C. Hoàng Triều luật lệ
D. Quốc triều hình luật
3. Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa ở:
A. Nghệ An
B. Thuận Hóa
C. Lam Sơn
D. Tân Bình
4. Trận đánh quyết định thắng lợi hoàn toàn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là:
A. Trận Tân Bình, Thuận Hóa
B. Trận Chi Lăng - Xương Giang
C. Trận Tốt Động - Chúc Động
D. Trận Cần Trạm - Phố Cát

1

Câu 2: (2 điểm) Nối thời gian ở cột trái tương ứng với sự kiện ở cột phải
cho đúng:
a. 1771

1. Khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ

b. 1773

2. Lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở Đàng Trong.

c. 1785

3. Chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút

d. 1789

4. Đại phá quân Thanh.

e. 1787
Phần hai. Tự luận (6 điểm)
Câu 3: (2 điểm) Trình bày diễn biến chính của chiến thắng Rạch Gầm- Xoài Mút.
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
................................................................................
1
ĐỀ KIM TRA MÔN LCH S, HC K II, LP 7
Đề s 1(Thi gian làm bài: 45 pt)
Phn mt. Trc nghim khách quan. (3 đim)
Câu 1: Hãy khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr li
đúng. (2 đim)
1. Người đứng đầu cuc khi nghĩa Lam Sơn là:
A. Nguyn Trãi
B. Đinh Lit
C. Lê Li
D. Lưu Nhân C
2. B lut ban hành dưới triu Nguyn :
A. Lut Hình thư
B. Lut Hng Đức
C. Hoàng Triu lut l
D. Quc triu hình lut
3. Lê Li dng c khi nghĩa :
A. Ngh An
B. Thun a
C. Lam Sơn
D. Tân Bình
4. Trn đánh quyết định thng li hn tn ca cuc khi nghĩa Lam Sơn là:
A. Trn Tân Bình, Thun a
B. Trn Chi Lăng - Xương Giang
C. Trn Tt Động - Cc Động
D. Trn Cn Trm - Pht
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Lịch sử 9 10 879