Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 152 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC
HUYỆN NINH PHƯỚC - TỈNH NINH THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN MỸ THUẬT, LỚP 7
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 03: Vẽ một bức tranh đề tài "Cảnh đẹp đất nước"
* Yêu cầu:
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3.
- Tranh vẽ thể hiện được những đặc trưng và vẻ đẹp riêng của mỗi
vùng, miền, thành phố, đồng bằng, cao nguyên, miền núi, làng quê, sông
nước, di tích lịch sử, những danh lam thắng cảnh đẹp...
- Màu sắc: Theo ý thích.
- Chất liệu: Tự chọn.
ĐÁP ÁN
Đáp án
- Vẽ đúng theo yêu cầu nội dung.

Hướng dẫn
chấm, biểu điểm
9 - 10 điểm

- Bố cục chặt chẽ, hợp lí.
- Hình ảnh, màu sắc đẹp, sinh động.
- Thể hiện được kĩ năng vẽ tranh
- Vẽ đúng theo yêu cầu đề bài.

7 - 8 điểm

- Bố cục cân đối.
- Hình ảnh, màu sắc đẹp.
- Vẽ chưa đúng theo yêu cầu đề bài.

5 - 6 điểm

- Bố cục chưa hợp lí.
- Hình ảnh, màu sắc chưa đẹp.
- Vẽ không đúng theo yêu cầu đề bài.
- Bố cục rời rạc.
- Bài vẽ chưa hoàn chỉnh.

Dưới 5 điểm

...
TRƯỜNG THCS HUNH PHƯỚC
HUYN NINH PHƯỚC - TNH NINH THUN
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN M THUT, LP 7
Thi gian làm bài: 45 phút
Đề s 03: V mt bc tranh đề tài "Cnh đẹp đất nước"
*u cu:
- V trên giy A4 hoc A3.
- Tranh v th hin được nhng đặc trưng và v đẹp riêng ca mi
vùng, min, thành ph, đồng bng, cao nguyên, min i, làng quê, sông
nước, di tích lch s, nhng danh lam thng cnh đẹp...
-u sc: Theo ý thích.
- Cht liu: T chn.
ĐÁP ÁN
Đáp án Hướng dn
chm, biu đim
- V đúng theo yêu cu ni dung.
- B cc cht ch, hp lí.
- Hình nh, màu sc đẹp, sinh động.
- Th hin được kĩ năng v tranh
9 - 10 đim
- V đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc cân đối.
- Hình nh, màu sc đẹp.
7 - 8 đim
- V chưa đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc chưa hp lí.
- Hình nh, màu sc chưa đẹp.
5 - 6 đim
- V không đúng theo yêu cu đề bài.
- B cc ri rc.
- Bài v chưa hoàn chnh.
Dưới 5 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật Trường THCS Huỳnh Phước, Ninh Thuận 9 10 817