Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 296 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ II, LỚP 7
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI TỰ DO (BÀI 33, BÀI 34)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Biết tìm nội dung đề tài.
- Chọn được hình thức thể hiện đẹp.
Kĩ năng
- Vẽ được tranh có hình ảnh tiêu biểu, sinh động, có bố cục hình mảng hài
hoà, chặt chẽ.
- Bài vẽ có cảm xúc, màu sắc trong sáng, có đậm nhạt nổi bật trọng tâm.
Thái độ
Yêu mến và trân trọng vẻ đẹp của thiên nhiên, của cuộc sống.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ tranh trên khổ giấy A4 hoặc A3 bằng màu sẵn có.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Nội dung hình ảnh sinh động, chủ đề gần gũi với cuộc sống, mang tính
giáo dục.
- Hình ảnh đẹp, hấp dẫn, phản ánh được nội dung đã chọn.
- Bài vẽ có bố cục đẹp, chặt chẽ.
- Màu sắc đẹp trong sáng, thể hiện được trọng tâm bức tranh.
- Nét vẽ tự nhiên, giàu cảm xúc.
Loại khá (7-8 điểm)
- Bố cục có nhóm chính, nhóm phụ.
- Hình ảnh phù hợp với nội dung.

1

- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Bố cục còn rời rạc.
- Hình ảnh chưa rõ nội dung.
- Màu sắc chưa đẹp.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
- Không đạt những yêu cầu trên.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, HC K II, LP 7
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
Đề bài: V TRANH ĐỀ TÀI T DO (BÀI 33, BÀI 34)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Biết tìm ni dung đề tài.
- Chn được hình thc th hin đẹp.
Kĩ năng
- V được tranh có hình nh tiêu biu, sinh động, b cc hình mng i
hoà, cht ch.
- Bài v cm xúc, màu sc trong ng, đậm nht ni bt trng tâm.
Thái độ
Yêu mến trân trng v đẹp ca thiên nhiên, ca cuc sng.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- V tranh trên kh giy A4 hoc A3 bng u sn có.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Ni dung hình nh sinh động, ch đề gn gũi vi cuc sng, mang tính
giáo dc.
- Hình nh đẹp, hp dn, phn ánh được ni dung đã chn.
- Bài v b cc đẹp, cht ch.
- Màu sc đẹp trong sáng, th hin được trng tâm bc tranh.
- Nét v t nhiên, giàu cm xúc.
Loi khá (7-8 đim)
- B cc nhóm chính, nhóm ph.
- Hình nh phù hp vi ni dung.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Mỹ thuật 9 10 40