Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 472 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 7
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Mức độ
Lĩnh vực nội dung
Văn
học

Nhận
biết
TN

Nội dung

TL

Thông
hiểu
TN TL
C 6,
7, 8

Nghệ thuật
Tiếng Các
Việt câu
Tập
là m
văn

Tổng

3
C
10

kiểu

Dấu câu

Vận dụng
Thấp
Cao
TN TL TN TL

1

C 4,
9

2

C5

Đặc điểm C 1
văn
bản
nghị luận

C2

1
2

Nghị luận
giải thích,
chứng minh

C3

1

Viết
văn
bản đề nghị
Viết
văn
luận

C
11

đoạn
nghị

Tổng số câu
Trọng số điểm

2
0,5

7
1,75

1
1
0,25 3

Mỗi câu trắc nghiệm: 0, 25 điểm
Câu tự luận 11 được 3 điểm; câu 12 được 4, 5 điểm

1

1
C
12

1

1
4,5

12
10

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm, 10 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Nhận xét nào đúng về văn bản nghị luận?
A. Trình bày ý kiến, quan điểm của người viết về một vấn đề nào đó
B. Tái hiện sinh động đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng, con
người
C. Bày tỏ tình cảm, cảm xúc của người viết về sự vật, hiện tượng, con
người
D. Trình bày một chuỗi sự việc, sự kiện, câu chuyện theo một trình tự
nhất định
2. Luận điểm trong bài văn nghị luận là gì?
A. Những dẫn chứng được sử dụng trong bài văn nghị luận
B. Những ý kiến thể hiện quan điểm, tư tưởng của người viết
C. Lí lẽ đưa ra để triển khai ý kiến, quan điểm trong bài văn nghị luận
D. Cách trình bày lí lẽ và dẫn chứng trong bài văn nghị luận
3. Trong các đề văn sau, đề nào yêu cầu vận dụng phép lập luận giải thích?
A. Hãy làm sáng tỏ đạo lí Uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt
Nam từ thực tế cuộc sống.
B. Làm sáng tỏ lối sống vô cùng thanh bạch, giản dị của Bác Hồ.
C. Chứng tỏ rằng chúng ta sẽ bị tổn thất lớn nếu không có ý thức bảo
vệ môi trường sống.
D. Em hiểu thế nào về nội dung ý nghĩa của câu tục ngữ: Thất bại là
mẹ thành công ?
4. Trong những câu sau, câu nào không phải là câu rút gọn?
A. Người ta là hoa đất.
B. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
2

C. Bán anh em xa mua láng giềng gần.
D. Uống nước nhớ nguồn.
5. Từ ngữ nào có thể điền vào chỗ trống (.......) trong nhận định sau:
“Dấu ....... được dùng để:
- Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu trúc phức tạp
- Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp.”
A. chấm phẩy
B. ba chấm
C. gạch ngang
D. gạch nối
• Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi (từ 6 đến 10).
“Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng
bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng, dễ thấy. Nhưng cũng có
khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận củ...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 2, LP 7
Đề s 1 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
V
V
n
n
d
d
n
n
g
g
N
N
h
h
n
n
b
b
i
i
ế
ế
t
t
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
h
h
i
i
u
u
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
M
M
c
c
đ
đ
Lĩnh vc ni dung
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Tng
Ni dung C 6,
7, 8
3
3
Văn
hc
Ngh thut C
10
1
Các kiu
câu
C 4,
9
2
2
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
Du câu C 5
1
1
Đặc đim
văn bn
ngh lun
C 1
C 2
2
Ngh lun
gii thích,
chng minh
C 3
1
Viết văn
bn đề ngh
C
11
1
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
v
v
ă
ă
n
n
Viết đon
văn ngh
lun
C
12
1
T
T
n
n
g
g
s
s
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
2
0,5
7
1,75
1
1
0
0
,
,
2
2
5
5
1
3
1
4,5
12
10
Mi câu trc nghim: 0, 25 đim
Câu t lun 11 được 3 đim; câu 12 được 4, 5 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn 9 10 140