Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
TÂN BIÊN -TÂY NINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,5 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi 1, 2, 3.
“Bấy giờ ai nấy ở trong đình đều nôn nao, sợ hãi. Thốt nhiên một người nhà quê,
mình mẩy lấm láp, quần áo ướt đầm, tất tả chạy xông vào, thở không ra lời:
- Bẩm… quan lớn… đê vỡ mất rồi !
Quan lớn đỏ mặt tía tai, quay ra quát rằng:
- Đê vỡ rồi !... Đê vỡ rồi, thời ông cách cổ chúng mày, thời ông bỏ tù chúng mày
! Có biết không ? … Lính đâu ? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây
như vậy ? Không còn phép tắc gì nữa à ?
- Dạ, bẩm…”
(Trích Ngữ văn 7, tập 2)
1. Đoạn trích trên thuộc kiểu văn bản nào ?
A. Nghị luận
B. Biểu cảm
C. Miêu tả
D. Tự sự
2. Mục đích chính của đoạn trích trên là gì ?
A. Tố cáo tội ác của quan phụ mẫu
B. Tố cáo tên quan phụ mẫu hống hách, vô trách nhiệm
C. Tả thái độ của mọi người trong đình khi nghe tin đê vỡ
D. Thể hiện sự sợ hãi của mọi người và anh lính hầu
3. Trong đoạn trích trên, tác giả sử dụng nghệ thuật nào ?
A. Kể xen tả
B. So sánh và ẩn dụ
C. Tưởng tượng, nhân hoá
D. Tương phản và tăng cấp
1

4. Thế nào là câu chủ động ?
A. Là câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hành động, hướng vào
người, vật khác
B. Là câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hành động của một người khác
hướng vào
C. Là câu có thể rút gọn thành phần chủ ngữ
D. Là câu có thể rút gọn thành phần vị ngữ
5. Trong các câu sau, câu nào là câu chủ động ?
A. Lan được mẹ tặng một chiếc cặp tóc.
B. Nhà vua truyền ngôi cho cậu bé.
C. Thuyền bị gió làm lật.
D. Ngôi nhà đã bị phá nát.
6. Câu văn sau dùng phép liệt kê gì ?
“Thể điệu ca Huế có sôi nổi, tươi vui, có buồn cảm, bâng khuâng, có tiêc
thương ai oán…”
A. Liệt kê không tăng tiến
B. Liệt kê không theo từng cặp
C. Liệt kê tăng tiến
D. Liệt kê theo từng cặp
7. Từ “vàng” trong câu “Tấc đất tấc vàng” với từ “vàng” trong cụm từ “nhảy trên
đường vàng”(Lượm - Tố Hữu) là hai từ:
A. trái nghĩa
B. đồng âm
C. đồng nghĩa
D. gần nghĩa
8. Câu “Chị An ơi !” dùng để làm gì ?
A. Chỉ thời gian, nơi chốn diễn ra sự việc
B. Liệt kê, thông báo về sự tồn tại của sự vật, sự việc
C. Để gọi đáp
D. Để bộc lộ cảm xúc
II. Tự luận (6 điểm)
2

H·y chøng minh tÝnh ®óng ®¾n cña c©u tôc ng÷: “Cã c«ng mµi s¾t cã ngµy nªn
kim”

3

...
1
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
TÂN BIÊN -TÂY NINH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 7
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim, 8 câu, mi câu tr li đúng 0,5 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
* Đọc đon trích sau và tr li câu hi 1, 2, 3.
“By gi ai ny trong đình đều nôn nao, s hãi. Tht nhiên mt người nhà quê,
mình my lm láp, qun áo ướt đầm, tt t chy xông vào, th không ra li:
- Bm… quan ln… đê v mt ri !
Quan ln đỏ mt tía tai, quay ra quát rng:
- Đê v ri !... Đê v ri, thi ông cách c chúng mày, thi ông b tù chúng mày
! Có biết không ? … Lính đâu ? Sao bay dám để cho nó chy xng xc vào đây
như vy ? Không còn phép tc gì na à ?
- D, bm…”
(Trích Ng văn 7, tp 2)
1. Đon trích trên thuc kiu văn bn nào ?
A. Ngh lun
B. Biu cm
C. Miêu t
D. T s
2. Mc đích chính ca đon trích trên là gì ?
A. T cáo ti ác ca quan ph mu
B. T cáo tên quan ph mu hng hách, vô trách nhim
C. T thái độ ca mi người trong đình khi nghe tin đê v
D. Th hin s s hãi ca mi người và anh lính hu
3. Trong đon trích trên, tác gi s dng ngh thut nào ?
A. K xen t
B. So sánh và n d
C. Tưởng tượng, nhân hoá
D. Tương phn và tăng cp
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh 9 10 142