Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
TÂN BIÊN –TÂY NINH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 6:
“Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta
đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ có vài ba món rất giản
đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ cũng sạch và
thức ăn còn lại thì được sắp xếp tươm tất. Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác
quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người
phục vụ. Cái nhà sàn của Bác vẻn vẹn chỉ có vài ba phòng, và trong lúc tâm hồn của
Bác lộng gió thời đại, thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió và ánh sáng, phảng phất
hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch và tao nhã biết bao !”
(SGK Ngữ văn lớp 7, tập 2)
1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào ?
A. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
B. Sự giàu đẹp của tiếng Việt
C. Ý nghĩa văn chương
D. Đức tính giản dị của Bác Hồ
2. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Biểu cảm
3. Vì sao em chọn phương thức biểu đạt trên ?
A. Vì đoạn văn trình bày diễn biến sự việc
B. Vì đoạn văn tái hiện trạng thái sự việc
C. Vì đoạn văn nêu ý kiến đánh giá, bàn luận
D. Vì đoạn văn trên bày tỏ tình cảm, cảm xúc

1

* Đọc câu văn: “Ở việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết
quả sản xuất của con người và kính trọng như thế nào người phục vụ” để trả lời câu
hỏi 4 và 5:
4. Vị trí của trạng ngữ trong câu trên nằm ở đâu ?
A. Đầu câu
B. Giữa câu
C. Cuối câu
5. Trạng ngữ của câu văn trên có tác dụng gì ?
A. Xác định nơi chốn
B. Xác định mục đích
D. Xác định nguyên nhân
D. Xác định kết quả
6. Câu: “Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng
ta đều biết: bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống.” sủ dụng phép tu từ nào ?
A. So sánh
B. Nhân hoá
C. Liệt kê
D. Hoán dụ
7. Câu nào sau đây không thể chuyển thành câu bị động ?
A. Mọi người rất yêu mến em tôi.
B. Năm 2004, người ta xây dựng lại ngôi trường này.
C. Cô khen tôi.
D. Tôi ăn cơm.
8. Câu “Đường chúng ta đi rất đẹp” là câu:
A. dùng cụm chủ vị để mở rộng chủ ngữ
B. dùng cụm chủ vị để mở rộng vị ngữ
C. dùng cụm chủ vị để mở rộng bổ ngữ
D. dùng cụm chủ vị để mở rộng trạng ngữ
9. Từ nào dưới đây không phải t...
1
TRƯỜNG THCS TÂY SƠN
TÂN BIÊN –TÂY NINH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 7
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
* Đọc đon trích sau và tr li câu hi t 1 đến 6:
“Con người ca Bác, đời sng ca Bác gin d như thế nào, mi người chúng ta
đều biết: ba cơm, đồ dùng, cái nhà, li sng. Ba cơm ch có vài ba món rt gin
đơn, lúc ăn Bác không để rơi vãi mt ht cơm, ăn xong, cái bát bao gi cũng sch và
thc ăn còn li thì được sp xếp tươm tt. vic làm nh đó, chúng ta càng thy Bác
quý trng biết bao kết qu sn xut ca con người và kính trng như thế nào người
phc v. Cái nhà sàn ca Bác vn vn ch có vài ba phòng, và trong lúc tâm hn ca
Bác lng gió thi đại, thì cái nhà nh đó luôn luôn lng gió và ánh sáng, phng pht
hương thơm ca hoa vườn, mt đời sng như vy thanh bch và tao nhã biết bao !”
(SGK Ng văn lp 7, tp 2)
1. Đon văn trên được trích trong tác phm nào ?
A. Tinh thn yêu nước ca nhân dân ta
B. S giàu đẹp ca tiếng Vit
C. Ý nghĩa văn chương
D. Đức tính gin d ca Bác H
2. Đon văn trên được viết theo phương thc biu đạt nào ?
A. Ngh lun
B. T s
C. Miêu t
D. Biu cm
3. Vì sao em chn phương thc biu đạt trên ?
A. đon văn trình bày din biến s vic
B. đon văn tái hin trng thái s vic
C. đon văn nêu ý kiến đánh giá, bàn lun
D. đon văn trên bày t tình cm, cm xúc
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Tây Sơn, Tây Ninh 9 10 30