Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Văn Lương, Bà Rịa Vũng Tàu

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 328 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THCS VĂN LƯƠNG
LONG ĐIỀN –BÀ RỊA VŨNG TÀU

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
* Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 6:
“Ngót ba mươi năm, bôn tẩu bốn phương trời, Người vẫn giữ thuần tuý phong độ,
ngôn ngữ, tính tình của một người Việt Nam. Ngôn ngữ của Người phong phú, ý vị
như ngôn ngữ của người dân quê Việt Nam; Người khéo dùng tục ngữ, hay nói ví,
thường có lối châm biếm kín đáo và thú vị.”
(SGK Ngữ văn lớp 7, tập 2)
1. Đoạn văn trên được trích trong tác phẩm nào ?
A. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta
B. Sự giàu đẹp của tiếng Việt
C. Hồ Chủ Tịch, hình ảnh của dân tộc
D. Đức tính giản dị của Bác Hồ
2. Đoạn văn trên được viết theo phương thức biểu đạt nào ?
A. Nghị luận
B. Tự sự
C. Miêu tả
D. Biểu cảm
3. Đoạn văn trên sử dụng phép tu từ nào ?
A. Tương phản
B. Liệt kê
C. Chơi chữ
D. Hoán dụ
4. Thành phần trạng ngữ của câu: “Ngót ba mươi năm, bôn tẩu bốn phương trời,
Người vẫn giữ thuần tuý phong độ, ngôn ngữ, tính tình của một người Việt Nam.” là:
A. ngót ba mươi năm
B. bôn tẩu bốn phương trời

1

C. ngót ba mươi năm, bôn tẩu bốn phương trời
D. tính tình của một người Việt Nam
5. Dấu chấm phảy trong câu văn dưới đây dùng để làm gì ?
“Ngôn ngữ của Người phong phú, ý vị như ngôn ngữ của người dân quê Việt
Nam; Người khéo dùng tục ngữ, hay nói ví, thường có lối châm biếm kín đáo và thú
vị.”
A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép có cấu tạo phức tạp
B. Đánh dấu ranh giới giữa các bộ phận trong một phép liệt kê phức tạp
C. Làm giãn nhịp điệu câu văn
D. Chuẩn bị cho một nội dung bất ngờ tiếp theo
6. Những câu sau đây, câu nào không thể chuyển thành câu bị động ?
A. Mọi người rất yêu quý Lan.
B. Loài hoa ấy đã quyến rũ bao nhiêu người.
C. Ngày mai, mẹ sẽ may xong chiếc áo này.
D. Lúc này, tôi rất muốn đi học.
7. Tục ngữ là một thể loại của bộ phận văn học nào ?
A. Văn học dân gian
B. Văn học trung đại
C. Văn học thời kỳ kháng chiến chống Pháp
D. Văn học thời kỳ kháng chiến chống Mĩ
8. Dòng nào dưới đây không phải là tục ngữ ?
A. Khoai đất lạ, mạ đất quen.
B. Chớp đông nhay nháy gà gáy thì mưa.
C. Một nắng hai sương.
D. Tấc đất tấc vàng.
9. Trong các từ dưới đây, từ nào không phải là từ Hán Việt ?
A. Phong phú
B. Ưa thích
C. Ngôn ngữ
D. Bôn tẩu
10. Trong các từ sau, từ nào là từ láy ?
A. Tính tình
B. Thâm nhập
2

C. Ngọt ngào
D. Ngôn ngữ
11. C...
1
TRƯỜNG THCS VĂN LƯƠNG
LONG ĐIN –BÀ RA VŨNG TÀU
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 7
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
* Đọc đon trích sau và tr li câu hi t 1 đến 6:
“Ngót ba mươi năm, bôn tu bn phương tri, Người vn gi thun tuý phong độ,
ngôn ng, tính tình ca mt người Vit Nam. Ngôn ng ca Người phong phú, ý v
như ngôn ng ca người dân quê Vit Nam; Người khéo dùng tc ng, hay nói ví,
thường có li châm biếm kín đáo và thú v.”
(SGK Ng văn lp 7, tp 2)
1. Đon văn trên được trích trong tác phm nào ?
A. Tinh thn yêu nước ca nhân dân ta
B. S giàu đẹp ca tiếng Vit
C. H Ch Tch, hình nh ca dân tc
D. Đức tính gin d ca Bác H
2. Đon văn trên được viết theo phương thc biu đạt nào ?
A. Ngh lun
B. T s
C. Miêu t
D. Biu cm
3. Đon văn trên s dng phép tu t nào ?
A. Tương phn
B. Lit kê
C. Chơi ch
D. Hoán d
4. Thành phn trng ng ca câu: “Ngót ba mươi năm, bôn tu bn phương tri,
Người vn gi thun tuý phong độ, ngôn ng, tính tình ca mt người Vit Nam.” là:
A. ngót ba mươi năm
B. bôn tu bn phương tri
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Văn Lương, Bà Rịa Vũng Tàu - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Văn Lương, Bà Rịa Vũng Tàu - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn THCS Văn Lương, Bà Rịa Vũng Tàu 9 10 17