Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 1 lần
PHÒNG GIÁO DỤC
BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 7
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 16 câu, mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. Nhận xét nào sau đây không đúng với tục ngữ ?
A. Là một thể loại văn học dân gian
B. Là những câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh
C. Là kho tàng kinh nghiệm của nhân dân về mọi mặt
D. Là những câu nói giãi bày đời sống tình cảm phong phú của nhân dân
2. Dòng nào dưới đây không phải là tục ngữ ?
A. Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân.
B. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng.
C. Ếch ngồi đáy giếng.
D. Giấy rách phải giữ lấy lề.
3. Biện pháp nghệ thuật được sử dụng thành công nhất trong truyện ngắn “Sống chết
mặc bay” là gì ?
A. Tương phản
B. Tăng cấp
C. Tăng cấp và liệt kê
D. Tương phản và tăng cấp
4. Văn bản: “Đức tính giản dị của Bác Hồ” sử dụng phép lập luận gì ?
A. Giải thích
B. Chứng minh
C. Giải thích và chứng minh
D. Giải thích và bình luận
5. Trường hợp nào sau đây làm cho bài văn nghị luận không có tính thuyết phục cao?
A. Lý lẽ và dẫn chứng đã được thừa nhận
B. Lí lẽ và dẫn chứng chưa được thừa nhận
C. Luận điểm tương đối rõ ràng, chính xác
D. Lí lẽ và dẫn chứng phù hợp với luận điểm
1

6. Câu tục ngữ: “Đói cho sạch, rách cho thơm” rút gọn thành phần nào ?
A. Thành phần chủ ngữ
B. Thành phần vị ngữ
C. Thành phần trạng ngữ
D. Thành phần định ngữ
7. Câu nào dưới đây không phải câu đặc biệt ?
A. Mùa xuân !
B. Một hồi còi.
C. Trời đang mưa.
D. Dòng sông quê anh.
8. Thế nào là câu chủ động ?
A. Câu có chủ ngữ chỉ người, vật thực hiện một hành động, hướng vào người, vật khác.
B. Câu có chủ ngữ chỉ người, vật được hành động của một người khác hướng vào.
C. Câu có thể rút gọn thành phần chủ ngữ.
D. Câu có thể rút gọn thành phần vị ngữ.
* Đọc câu văn: “Cối xay tre nặng nề quay, từ ngàn đời nay, xay nắm thóc.” và trả lời
các câu 9 và 10:
9. Trạng ngữ trong câu văn trên là:
A. cối xay tre
B. nặng nề quay
C. từ ngàn đời nay
D. xay nắm thóc
10. Trạng ngữ trong câu trên thuộc loại nào ?
A. Trạng ngữ chỉ thời gian
B. Trạng ngữ chỉ phương tiện
C. Trạng ngữ chỉ điều kiện
D. Trạng ngữ chỉ mục đich
* Đọc câu văn “Tre là cánh tay của người nông dân” và trả lời câu hỏi 11, 12:
11. Vị ngữ của câu văn trên gồm từ “là” cộng với:
A. một cụm danh từ
B. một cụm động từ
C. một cụm tính từ
D. một cụm chủ vị.
2

12. Mục đích của câu trần thuật trên là gì ?
A. Giới thiệu
B. Miêu tả
C. Định nghĩa
D. Đá...
1
PHÒNG GIÁO DC
BO LC - LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 7
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim, 16 câu, mi câu tr li đúng 0,25 đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. Nhn xét nào sau đây không đúng vi tc ng ?
A. Là mt th loi văn hc dân gian
B. nhng câu nói ngn gn, n định, có nhp điu, hình nh
C. Là kho tàng kinh nghim ca nhân dân v mi mt
D. nhng câu nói giãi bày đời sng tình cm phong phú ca nhân dân
2. Dòng nào dưới đây không phi là tc ng ?
A. Người đẹp vì la, lúa tt vì phân.
B. Nuôi ln ăn cơm nm, nuôi tm ăn cơm đứng.
C. ch ngi đáy giếng.
D. Giy rách phi gi ly l.
3. Bin pháp ngh thut được s dng thành công nht trong truyn ngn “Sng chết
mc bay” là gì ?
A. Tương phn
B. Tăng cp
C. Tăng cp và lit kê
D. Tương phn và tăng cp
4. Văn bn: Đức tính gin d ca Bác H s dng phép lp lun gì ?
A. Gii thích
B. Chng minh
C. Gii thích và chng minh
D. Gii thích và bình lun
5. Trường hp nào sau đây làm cho bài văn ngh lun không có tính thuyết phc cao?
A. Lý l và dn chng đã được tha nhn
B. Lí l và dn chng chưa được tha nhn
C. Lun đim tương đối rõ ràng, chính xác
D. l và dn chng phù hp vi lun đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Ngữ văn 9 10 125