Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Sinh học

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 344 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 7
Đề số 1
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức

Các
chủ đề

Nhận biết
TNKQ

Thông hiểu

TL

TNKQ

Chương

Câu 2.1

Câu 1

VI:

Câu 2.5

Câu 2.2

Vận dụng

TL

TNKQ

Tổng

TL

Câu 6

6 câu

Câu 2.3
0,5

2.5

Chương

Câu2.9

Câu 2.4

VII

Câu2.10

Câu 2.7

0.5
Chương
VIII
Tổng

Câu 2.6
0.25
5 câu
1.25

0.5
Câu3
1.0
1 câu
1,0

2.5
Câu 5

2,5
Câu4

0.25

3.25

5 câu

1,5

Câu 2.8

6 câu

5.5

0.5
2 câu
4.0

1 câu
0.5

4 câu
2.0
15 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4,5 điểm)
Câu 1. Hãy lựa chọn và ghép các thông tin ở cột B sao cho phù hợp với các thông tin
ở cột A(2đ)
Đặc điểm của bò sát
(A)

ý nghĩa thích nghi
(B)

1. Da có vảy sừng khô a. Thích nghi với sự hô hấp trong điều kiện có khí O2
bao bọc.

và CO2 tự do trong không khí.

2. Đầu có cổ dài

b. Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh
về màng nhĩ.

3. Mắt có mi cử động

c. Phát huy được các giác quan nằm trên đầu tạo điều
kiện cho việc quan sát kẻ thù và bắt mồi dễ dàng.

4. Màng nhĩ nằm trong d. Đuôi dài tạo lực ma sát và giá thể, có vuốt sắc giúp
một hốc nhỏ trên đầu.

thằn lằn cố định thân và giá thể tạo điều kiện để thằn
lằn chuyền vận được trên cạn.

5. Có phổi và lồng ngực e. Bảo vệ mắt khỏi các tác động cơ học, giữ cho màng
như ở thỏ.

mắt không bị khô.

6. Đuôi dài, chân ngắn f. Tăng cường sự bảo vệ chống lại các tác động cơ học
yếu, nằm ngang có vuốt của môi trường cạn, giúp phôi phát triển trực tiếp ở
sắc chưa nâng nổi cơ thể trong trứng, nên không phải qua giai đoạn nòng nọc.
lên khỏi mặt đất.
7. Trứng có vỏ dai (của g. Để đưa tinh trùng vào cơ quan sinh dục cái giúp cho
thằn lằn) vỏ đá vôi (ở cá trớng thụ tinh.
sấu) và giàu noãn hoàng.
8. Có cơ quan giao phối h. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể, bảo vệ chống
ở cơ thể đực.

lại tác động cơ học.

Câu 2 : Hãy khoanh tròn vào chỉ một chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả
lời mà em cho là đúng:(2.5đ)
1. Đặc điểm đặc trưng của hệ tuần hoàn bò sát là:
A. Có một vòng tuần hoàn, tim hai ngăn, máu pha.
B. Có hai vòng tuần hoàn, tim hai ngăn, máu pha.
C. Có hai vòng tuần hoàn, tim ba ngăn, máu pha.

D. Có hai vòng tuần hoàn, tim ba ngăn, máu đỏ tươi.
2. Ếch hô hấp
A. chỉ qua da
B. chỉ bằng phổi
C. vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng bằng phổi là chủ yếu
D. vừa qua da, vừa bằng phổi nhưng qua da là chủ yếu
3. Đặc điểm đặc trưng của hệ hô hấp lưỡng cư là:
A. Chỉ hô hấp bằng phổi.
B. Chỉ hô hấp qua da.
C. Hô hấp chủ yếu là qua da và một phần bằng phổi.
D. Hô hấp chủ yếu ...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC KÌ II, LP 7
Đề s 1
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Các
ch đề
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Tng
Chương
VI:
Câu 2.1
Câu 2.5
0,5
u 1
u 2.2
u 2.3
2.5
Câu 6
2.5
6 câu
5.5
Chương
VII
Câu2.9
Câu2.10
0.5
u 2.4
u 2.7
0.5
Câu 5
1,5
5 câu
2,5
Chương
VIII
Câu 2.6
0.25
Câu3
1.0
u 2.8
0.25
Câu4
0.5
4 câu
2.0
Tng
5 câu
1.25
1 câu
1,0
6 câu
3.25
2 u
4.0
1 câu
0.5
15 u
10,0
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Sinh học - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Sinh học 9 10 302