Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 7

Đề số 1
A. MỤC TIÊU
Học kì II - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau:

. Một số kiến thức hiểu biết về trò chơi bổ trợ cho bật nhảy.
. Kiến thức về cách phân phối sức (chia sức) khi chạy bền
. Kỹ năng thực hành của kĩ thuật chạy 500m.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

Nội dung / chủ đề

Nhận

Thông

biết

hiểu

1

Trò chơi vận động

I.1.(0,5đ)

2

Hiện tượng "đau sóc" trong

I.2.(0,5đ)

Vậndụng

I.4(0,5đ)

chạy bền .
3

Cách phân phối sức (chia sức)

I.3.(0,5đ )

trong chạy bền .
4

Thực hành chạy bền

5

Tổng điểm

II.(8,0đ)
1,0điểm

1,0điểm

8,0điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động , ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt số lượng học sinh do giáo viên qui định.
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết (2,0điẻm)
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời .
1. Em hãy cho biết trò chơi sau đây có tên là gì?
Khi có lệnh , các em vừa nhảy lò cò, vừa dùng một tay hay hai tay hoặc vai
để "chọi nhau". Ai để mất thăng bằng, cả hai chân chạm đất là thua một
điểm...
A.Nhảy vượt rào tiếp sức
B. Lò cò "chọi gà".
C.Nhảy vào vòng tròn tiếp sức
D.Khéo vướng chân.
2. Em hãy cho biết trong chạy bền, khi mới xuất phát đã chạy nhanh thì
thường xảy ra tình trạng nào sau đây?
A. Đau ở vùng mạng sườn(đau sóc).
B. Đau ở vùng bụng.
C. Đau ở vùng thắt lưng.
D. Đau ở vùng ngực.
3. Em hãy tìm một đáp án đúng và điền vào chỗ chấm cho thích hợp với
cách phân phối sức khi chạy bền.
Thông thường khi mới xuất phát nên (1)...... cho cơ thể thích nghi dần, sau
đó (2)..... và giữ ổn định (3)...... cho đến khi về đích.
(1) A. Chạy chậm, B.Chạy nhanh; C. Chạy với tốc độ trung bình.
(2)A. Tăng dần; B. Giảm dần.
(3) A.Tốc độ; B. Cơ thể. C. Bước chạy.
4. Em hãy cho biết trò chơi được mô tả sau đây bổ trợ cho nội dung nào?
Khi có lệnh, những em số 1 mỗi...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K II, LP 7
Đề s 1
A. MC TIÊU
Hc II - lp 7 kim tra hc sinh nhng kiến thc, kĩ năng sau:
. Mt s kiến thc hiu biết v trò chơi b tr cho bt nhy.
. Kiến thc v cách phân phi sc (chia sc) khi chy bn
. K năng thc hành ca kĩ thut chy 500m.
. Kh năng kết hp gia thuyết và thc nh.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn
biết
Thông
hiu
Vndng
1 Trò chơi vn động I.1.(0,5đ)
I.4(0,5đ)
2 Hin tượng "đau sóc" trong
chy bn .
I.2.(0,5đ)
3 Cách phân phi sc (chia sc)
trong chy bn .
I.3.(0,5đ )
4 Thc hành chy bn II.(8,0đ)
5 Tng đim 1,0đim 1,0đim 8,0đim
C. YÊU CU VÀ HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu sau đó cho các
em khi động , ôn bài( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm bài trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục 9 10 940