Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục THCS Quảng Phương, Quảng Bình

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 145 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

HUYỆN QUẢNG TRẠCH -TỈNH QUẢNG BÌNH

MÔN THỂ DỤC, LỚP 7

Đề số 2
Em hãy thực hiện động tác “Đà bốn bước chéo - ném bóng xa” (tính thành tích)
1. Tổ chức và phương pháp kiểm tra
- Kẻ sân đúng qui cách và an toàn cho người kiểm tra cũng như những
người xung quanh, Chuẩn bị đủ số bóng 150g, bóng đúng qui cách.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra
những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ),
sau đó cho các em học sinh khởi động, có thể cho học sinh thực hiện thử 1
đến 2 lần.
- Kiểm tra theo thứ tự qui định. Mỗi học sinh được thực hiện 3 lần và lấy
thành tích lần ném cao nhất
2. Đáp án và biểu điểm
- Điểm 9 – 10. Thực hiện đúng động tác;
Thành tích: Nam tối thiểu 35m, nữ tối thiểu 25m.
- Điểm 7 – 8. Thực hiện đúng động tác, tuy nhiên còn sai sót nhỏ;
Thành tích: Khoảng 30-35m (nam), khoảng 18-25m (nữ).
- Điểm 5 – 6. Thực hiện cơ bản đúng động tác;
Thành tích: Khoảng 25-30m (nam), khoảng 13-18m (nữ).
- Điểm 3 – 4. Thực hiện động tác còn sai sót nhiều ;
Thành tích: D ư ới 25m (nam), dưới 13m (nữ).
- Điểm 1 – 2. Không thực hiện được động tác;
Chú ý: Một số trường hợp khác do GV quyết định

...
TRƯỜNG THCS QUNG PHƯƠNG
HUYN QUNG TRCH -TNH QUNG NH
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TH DC, LP 7
Đề s 2
Em hãy thc hin động tác “Đà bn bước chéo - ném bóng xa (tính tnh tích)
1. T chc và phương pháp kim tra
- K sân đúng qui cách và an toàn cho người kim tra cũng như nhng
người xung quanh, Chun b đủ s ng 150g, bóng đúng qui cách.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu (ch kim tra
nhng hc sinh có đủ sc kho và tham gia hc tp thường xun đầy đủ),
sau đó cho các em hc sinh khi động, th cho hc sinh thc hin th 1
đến 2 ln.
- Kim tra theo th t qui định. Mi hc sinh được thc hin 3 ln và ly
thành ch ln m cao nht
2. Đáp án và biu đim
- Đim 9 10. Thc hin đúng động tác;
Thành tích: Nam ti thiu 35m, n ti thiu 25m.
- Đim 7 8. Thc hin đúng động c, tuy nhiên còn sai sót nh;
Thành ch: Khong 30-35m (nam), khong 18-25m (n).
- Đim 5 6. Thc hin cơ bn đúng động tác;
Thành ch: Khong 25-30m (nam), khong 13-18m (n).
- Đim 3 4. Thc hin động tác còn sai sót nhiu ;
Thành ch: D ư i 25m (nam), dưới 13m (n).
- Đim 1 2. Không thc hin được động tác;
Chú ý: Mt s trường hp khác do GV quyết định
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục THCS Quảng Phương, Quảng Bình - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục THCS Quảng Phương, Quảng Bình 9 10 47