Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ I, LỚP 7

Đề số 1
A. MỤC TIÊU

Học kì II - lớp 7 kiểm tra học sinh những kiến thức, kĩ năng sau:
. Kiến thức về chân giậm nhảy của kĩ thuật động tác chạy đà chính diện, giậm
nhảy co chân qua xà.
. Kiến thức của đà 4 bước cuối ném bóng và đá cầu.
. Kĩ năng thực hiện kĩ thuật động tác tại chỗ bật xa. Khả năng kết hợp giữa
lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

Nội dung / chủ đề

1

Bật nhảy

2

Ném bóng

3

Đá cầu

4

Tại chỗ bật xa

5

Tổng điểm

Nhận

Thông

biết

hiểu

Vận dụng

1.(0,5đ)

2.(0,5đ)

4.(0,5đ)

3.(0,5đ)

II.(8,0đ )

0,5điểm

1,0điểm

8,5điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động, ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.

- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.
- Phần kiểm tra bật xa, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt,
mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy thành
tích lần cao nhất.
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên
- có thể thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết ( 2,0 điểm ).
Em hãy khoanh tròn chỉ một đáp án đúng vào trước câu trả lời .
1. Sau khi chạy đà chính diện, giậm nhảy co chân qua xà thì bộ phận nào
của cơ thể chạm cát trước?
A. Chân lăng
B. Chân giậm nhảy
C. Thân người
D. Cả hai chân
2. Sau khi thực hiện 4 bước đà cuối của ném bòng thì bộ phận nào của cơ
thể hướng về hướng ném?
A. Lưng
B. Ngực
C. Vai
D. Mũi bàn chân
3. Em hãy cho biết: Trong đá cầu, khi phát cầu thấp thân người thế nào?
A. Nâng lên cao
B. Không nâng lên cao
C. Nghiêng sang trái hoặc phải
D. Ngả ra sau
4. Em hãy tìm một đáp án đúng và điền vào dấu chấm cho thích hợp.
Khi thực hiện đà hai bước chéo ném bóng xa có tư thế chuẩn bị như sau:
Tay (1)......cầm bóng, đứng chân cùng bên với tay cầm bóng ở (2)....., chạm
đất bằng (3)......Chân trước chạm đất bằng cả bàn chân.
(1): A. Thuận; B. Tay trái; C. Tay phải; D. Tay trái và tay phải.
(2): A. Phía trước; B. Phía sau; C. Bên trái; D. Bên phải.
(3): A. Gót chân; B. Cả bàn chân; C. Nửa bàn chân trên; D. Mũi chân.
Phần II: Thực hành ( 8,0 điểm )
Em hãy thực hiện kĩ thuật tại chỗ bật xa...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K I, LP 7
Đề s 1
A. MC TIÊU
Hc II - lp 7 kim tra hc sinh nhng kiến thc, kĩ năng sau:
. Kiến thc v chân gim nhy ca kĩ thut động tác chy đà chính din, gim
nhy co chân qua .
. Kiến thc ca đà 4 bước cui ném bóng và đá cu.
. Kĩ năng thc hin kĩ thut động tác ti ch bt xa. Kh năng kết hp gia
lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn
biết
Thông
hiu
Vn dng
1 Bt nhy
1.(0,5đ)
2 Ném bóng
2.(0,5đ) 4.(0,5đ)
3 Đá cu
3.(0,5đ)
4 Ti ch bt xa
II.(8,0đ )
5 Tng đim 0,5đim 1,0đim 8,5đim
C. YÊU CU VÀ HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu sau đó cho các
em khi động, ôn i( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Thể dục 9 10 360