Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 242 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong mỗi câu từ 1 đến 14 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Thời gian đi từ nhà đến trường của 30 HS lớp 7B được ghi trong bảng sau:
Thời gian (phút)
5
8
10 12 13 15 18 20 25
30
Tần số n
1
5
4
2
2
5
3
4
1
3
Giá trị 5 có tần số là:
A. 8
B. 1
C. 15
D. 8 và 15.
Câu 2. Mốt của dấu hiệu trong bảng ở câu 1 là:
A. 30
B. 8
C. 15
D. 8 và 15 .
Câu 3: Cho hàm số f(x) = 2x + 1. Thế thì f(–2) bằng
A. 3
B. –3
C. 5
D. –5.
2
Câu 4: Đa thức Q(x) = x – 4 có tập nghiệm là:
A. ⎨2⎬
B. ⎨–2⎬
C. ⎨–2; 2⎬
D. ⎨4}.
2
2
Câu 5: Giá trị của biểu thức 2x y + 2xy tại x = 1 và y = –3 là
A. 24
B. 12
C. –12
D. –24.
−1 2
3
x y.2 xy 2 . xy là
2
4
−3 3 4
3 4 3
B.
x y
C. x y
4
4

Câu 6: Kết quả của phép tính
A.

−3 4 4
x y
4

D.

3 4 4
x y .
4

Câu 7: Biểu thức nào sau đây là đơn thức ?
A.

1
+5
y

B.

1
x −3
2

C.

−1
2 + x2
2

(

)

D. 2x2y .

Câu 8: Trong các cặp đơn thức sau, cặp đơn thức nào đồng dạng :
A.

−1 2 3
2
x y và x 2 y 3
2
3

C. 4x2y và –4xy2
Câu 9: Bậc của đơn thức

B. –5x3y2 và –5x2y3
D. 4x2y và 4xy2
1 3 5
x yz là
2

A. 3
B. 5
C. 8
D. 9.
6
3
8
2
Câu 10: Bậc của đa thức 2x − 7x + 8x − 4x − 6x + 4x8 là:
A.6
B. 8
C. 3
D. 2
3
2
2
Câu 11: Cho P(x) = 3x – 4x + x, Q(x) = x – 6x + 3x3. Hiệu P(x) − Q(x) bằng
B. 2x2 +2x
C. 6x3 + 2x2 + x
D. 6x3 + 2x2 .
A. 2x2
Đề số 7/Lớp 7/kì 2

Câu 12: Bộ ba đoạn thẳng có độ dài nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một
tam giác vuông?
A. 3 cm, 9 cm, 14 cm
B. 2 cm, 3 cm , 5 cm
C. 4 cm, 9 cm, 12 cm
D. 6 cm, 8 cm, 10 cm.
Câu 13: Trong tam giác MNP có điểm O cách đều ba đỉnh tam giác. Khi đó O là
giao điểm của
A. ba đường cao
B. ba đường trung trực
C. ba đường trung tuyến
D. ba đường phân giác.
Câu 14: ∆ABC cân tại A có Aˆ = 50 0 thì góc ở đáy bằng:
B. 550
C. 650
D. 700.
A. 500
Câu 15: Đánh dấu “x” vào ô thích hợp trong bảng sau:
Các khẳng định
Đúng
Sai
a) Nếu hai tam giác có ba góc bằng nhau từng đôi một thì hai tam
giác đó bằng nhau.
b) Giao điểm của ba đường trung tuyến trong tam giác gọi là trọng
tâm của tam giác đó.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 16. (1,5 điểm)
Điểm kiểm tra học kì II môn Toán của lớp 7C được thống kê như sau:
Điểm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Tần số
1
1
2
3
9
8
7
5
2
2
N = 40
a) Biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng (trục tung biểu diễn tần số; trục
hoành biểu diễn điểm số)
b) Tìm số trung bình cộng.
Câu 1...
Đề s 7/Lp 7/kì 2
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
NHƠN TRCH –ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong mi câu t 1 đến 14 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Thi gian đi t nhà đến trường ca 30 HS lp 7B được ghi trong bng sau:
Thi gian (phút) 5 8 10 12 13 15 18 20 25 30
Tn s n 1 5 4 2 2 5 3 4 1 3
Giá tr 5 có tn s là:
A. 8 B. 1 C. 15 D. 8 và 15.
Câu 2. Mt ca du hiu trong bng câu 1 là:
A. 30 B. 8 C. 15 D. 8 và 15 .
Câu 3: Cho hàm s f(x) = 2x + 1. Thế thì f(–2) bng
A. 3 B. –3 C. 5 D. –5.
Câu 4: Đa thc Q(x) = x
2
– 4 có tp nghim là:
A. 2 B. –2 C. –2; 2 D. 4}.
Câu 5: Giá tr ca biu thc 2x
2
y + 2xy
2
ti x = 1 và y = –3 là
A. 24 B. 12 C. –12 D. –24.
Câu 6: Kết qu ca phép tính
22
13
.2 .
24
x
yxy xy
A.
44
3
4
x
y
B.
34
3
4
x
y
C.
43
3
4
x
y D.
44
3
4
x
y .
Câu 7: Biu thc nào sau đây là đơn thc ?
A.
1
5
y
+ B.
1
3
2
x
C.
()
2
1
2
2
x
+ D. 2x
2
y .
Câu 8: Trong các cp đơn thc sau, cp đơn thc nào đồng dng :
A.
23
1
2
x
y
23
2
3
x
y B. –5x
3
y
2
và –5x
2
y
3
C. 4x
2
y và –4xy
2
D. 4x
2
y và 4xy
2
Câu 9: Bc ca đơn thc
35
1
2
x
yz
A. 3 B. 5 C. 8 D. 9.
Câu 10: Bc ca đa thc 2x
6
7x
3
+ 8x 4x
8
6x
2
+ 4x
8
là:
A.6 B. 8 C. 3 D. 2
Câu 11: Cho P(x) = 3x
3
– 4x
2
+ x, Q(x) = x – 6x
2
+ 3x
3
. Hiu P(x) Q(x) bng
A. 2x
2
B. 2x
2
+2x C. 6x
3
+ 2x
2
+ x D. 6x
3
+ 2x
2
.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 9 10 183