Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LÂM ĐỒNG

MÔN TOÁN LỚP 7

PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Nghiệm của đa thức
a. 12

1
x − 6 là
2
11
b.
2

c. -12

d. −

c. − x 2 y 3

d.

13
2

1
2

Câu 2. Đơn thức 2 xy 3 (− x 2 y ) được thu gọn thành
1
2

a. −2 x3 y 4

b. − x3 y 4

3 3 4
x y
2

Câu 3. Bộ ba đoạn thẳng nào sau đây có thể là độ dài 3 cạnh của một tam giác?
a. 3cm, 4cm, 6cm
b. 2cm, 3cm, 6cm
c. 2cm, 4cm, 6cm
d. 3cm, 2cm, 5cm
Câu 4. Điểm cách đều ba đỉnh của tam giác là
a. Giao điểm của ba đường phân giác.
b. Giao điểm của ba đường trung tuyến.
c. Giao điểm của ba đường cao.
d. Giao điểm của ba đường trung trực.
Câu 5 . Điền dấu “x” vào ô thích hợp.
Khẳng định
Đúng
Sai
a.Đơn thức

4 2
4
x yz và xy 2 z là hai đơn thức
3
3

đồng dạng.
b.Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh bất
kì bao giờ cũng lớn hơn độ dài cạnh còn lại.
c.Tam giác cân có một góc bằng 600 là tam
giác đều.
d.Trong một tam giác, điểm cách đều ba cạnh
là giao điểm của ba đường trung tuyến.

Đề số 2/Lớp 7/Kì 2

1

II. Tự luận (8 điểm)
Câu 6. Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân
xưởng sản xuất ta có bảng số liệu sau
3

5

5

3

5

6

6

5

4

6

5

6

3

6

4

5

6

5

6

5

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng của bảng số liệu trên.
Câu 7. Cho đa thức A = −2 xy 2 + 3xy + 5 xy 2 + 5 xy + 1
a. Thu gọn đa thức A.
1
2

b. Tính giá trị của A tại x = , y = −1 .
Câu 8. Cho hai đa thức
P ( x) = 2 x 4 − 3x 2 + x −

2
5
và Q( x) = x 4 − x3 + x 2 +
3
3

a. Tính M ( x) = P( x) + Q( x)
b. Tính N ( x) = P( x) − Q( x) và tìm bậc của đa thức N ( x) .
Câu 9 . Cho tam giác ABC cân tại A, vẽ trung tuyến AM. Từ M kẻ ME vuông góc
với AB tại E, kẻ MF vuông góc với AC tại F.
a. Chứng minh ∆BEM = ∆CFM .
b. Chứng minh AM là trung trực của EF.
c. Từ B kẻ đường thẳng vuông góc với AB tại B, từ C kẻ đường thẳng
vuông góc với AC tại C, hai đường thẳng này cắt nhau tại D. Chứng
minh rằng ba điểm A, M, D thẳng hàng.
Câu 10. Tìm nghiệm của đa thức

Đề số 2/Lớp 7/Kì 2

x2 – 1.

2

...
Đề s 2/Lp 7/Kì 2
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DC BO LC
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 4 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Nghim ca đa thc
1
6
2
x
a. 12 b.
11
2
c. -12 d.
13
2
Câu 2. Đơn thc
32
1
2( )
2
x
yxy được thu gn thành
a.
34
1
2
2
x
y b.
34
x
y c.
23
x
y d.
34
3
2
x
y
Câu 3. B ba đon thng nào sau đây có thđộ dài 3 cnh ca mt tam giác?
a. 3cm, 4cm, 6cm b. 2cm, 3cm, 6cm
c. 2cm, 4cm, 6cm d. 3cm, 2cm, 5cm
Câu 4. Đim cách đều ba đỉnh ca tam giác là
a. Giao đim ca ba đường phân giác.
b. Giao đim ca ba đường trung tuyến.
c. Giao đim ca ba đường cao.
d. Giao đim ca ba đường trung trc.
Câu 5 . Đin du “x” vào ô thích hp.
Khng định Đúng Sai
a.Đơn thc
2
4
3
x
yz
2
4
3
x
yz là hai đơn thc
đồng dng.
b.Trong mt tam giác, tng độ dài hai cnh bt
kì bao gi cũng ln hơn độ dài cnh còn li.
c.Tam giác cân có mt góc bng
0
60 là tam
giác đều.
d.Trong mt tam giác, đim cách đều ba cnh
là giao đim ca ba đường trung tuyến.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng 9 10 471