Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 189 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC
I. Trắc nghiệm khách quan (2,5 điểm).

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ có
một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cặp đơn thức đồng dạng là:
a. 3x 2 y và 3xy 2

b. 3 và 3x

c. x 2 y 3 và −8x 2 y 3

d. 6x 2 yz và 6xyz 2

Câu 2. Giá trị của đa thức A = 5 x3 + 3 x 2 − 2 x − 1 tại x = −1 là
a. −23

b. −25

c. − 49

d. −1

c. 7

d. 12

Câu 3. Bậc của đơn thức ( x 2 y 3 z ) 2 là
a. 2

b. 10

Câu 4. Trực tâm của tam giác là:
a. Giao điểm của ba đường phân giác.
b. Giao điểm của ba đường trung tuyến.
c. Giao điểm của ba đường cao.
d. Giao điểm của ba đường trung trực.
l = 500 thì số đo của B
l là:
Câu 5. Cho ∆ABC cân tại A nếu A

a. 500

b. 1000

c. 650

d. 1300

l = 700 thì
Câu 6. ∆ABC có lA = 600 , B

a. AC > BC > AB

b. AB > BC > AC

c. AC > AB > BC

d. BC > AB > AC

Câu 7. Điền vào chỗ trống để có câu trả lời đúng
a. Trọng tâm của tam giác là giao điểm của ba đường............... của một tam
giác.
b. ….. của tam giác là giao điểm của ba đường cao của một tam giác
c. Tam giác ABC có BC 2 = AB2 + AC2 thì tam giác đó là tam giác..........
d. Điểm nằm trên đường trung trực của một đoạn thẳng thì ............ hai mút của
đoạn thẳng đó.

Đề số 3/Lớp 7/kì 2

1

II. Tự luận (7,5 điểm)
Câu 8 (1.5 điểm) Thời gian làm bài tập (tính bằng phút) của 20 học sinh được ghi lại
như sau:
10

5

8

8

9

7

8

9

14

8

5

7

8

10

9

8

10

7

14

8

a. Dấu hiệu ở đây là gì? Lập bảng tần số? Tìm mốt của dấu hiệu?
b. Tính số trung bình cộng?
Câu 9 (1điểm) Tìm đa thức A biết A + (3 x 2 y − 2 xy 3 ) = 2 x 2 y − 4 xy 3
3
2

1
2

Câu 10 (1điểm) Cho P ( x) = x 4 − 5 x + 2 x 2 + 1 và Q( x) = 5 x + x 2 + 5 + x 2 + x 4 .
a. Tìm M ( x) = P( x) + Q( x) .
b. Chứng tỏ M ( x) không có nghiệm.
Câu 11 (3.5 điểm) Cho tam giác ABC có lA = 900 , AB = 8cm, AC = 6cm .
a. Tính BC .
b. Trên cạnh AC lấy điểm E sao cho AE = 2cm , trên tia đối của tia AB
lấy điểm D sao cho AD = AB . Chứng minh ∆BEC = ∆DEC .
c. Chứng minh DE đi qua trung điểm cạnh BC .
Câu 12. (0,5 điểm). Tìm nghiệm của đa thức x2 – 9.

Đề số 3/Lớp 7/kì 2

2

...
Đề s 3/Lp 7/kì 2
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DC BO LC
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2,5 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó ch
mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1. Cp đơn thc đồng dng là:
a.
2
3
x
y
2
3
x
y b. 33
x
c.
23
x
y
23
8
x
y d.
2
6
x
yz
2
6
x
yz
Câu 2. Giá tr ca đa thc
32
5321
A
xxx
=
+− ti 1x
=
a. 23 b. 25 c. 49 d. 1
Câu 3. Bc ca đơn thc
23 2
()
x
yz
a. 2 b. 10 c. 7 d. 12
Câu 4. Trc tâm ca tam giác là:
a. Giao đim ca ba đường phân giác.
b. Giao đim ca ba đường trung tuyến.
c. Giao đim ca ba đường cao.
d. Giao đim ca ba đường trung trc.
Câu 5. Cho
ABC cân ti A nếu
l
0
A50= thì s đo ca
B là:
a.
0
50 b.
0
100 c.
0
65 d.
0
130
Câu 6.
ABC
l
l
00
60 , 70AB== thì
a.
AC BC AB>> b. AB BC AC>>
c.
A
CABBC>>
d.
BC AB AC>>
Câu 7. Đin vào ch trng để có câu tr li đúng
a. Trng tâm ca tam giác là giao đim ca ba đường............... ca mt tam
giác.
b. ….. ca tam giác là giao đim ca ba đường cao ca mt tam giác
c. Tam giác ABC có
2
BC
=
AB
2
+ AC
2
thì tam giác đó là tam giác..........
d. Đim nm trên đường trung trc ca mt đon thng thì ............ hai mút ca
đon thng đó.
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng 9 10 305