Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán THCS Chiềng Ken, Văn Bàn

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
THCS CHIỀNG KEN – VĂN BÀN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

LÀO CAI

MÔN TOÁN LỚP 7
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó chỉ
có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Điểm kiểm tra toán học kỳ II của lớp 7A được ghi lại như sau:
Điểm

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tần số n

1

2

2

4

5

7

8

6

5

2

2

n = 44

Mốt của dấu hiệu điều tra là:
A. 7

B. 8

C. 6

D. 10

Câu 2: Tần số của giá trị 5 của dấu hiệu ở bảng trong câu 1 là:
A. 8

B.7

C. 4

D. 4 ; 7 ; 8

Câu 3: Đơn thức 3xy2 đồng dạng với đơn thức nào sau đây ?

1
3

B. − x 2 y

A. 3xy

Câu 4: Giá trị của biểu thức
A. −1

1
2

C. 3xy2 +1

D. - xy2

1 2
x y − 2xy 2 + 1 tại x = 1; y = -1 là:
2

B. 2

1
2

C. - 2

D. 2

Câu 5: Số nào sau đây là nghiệm của đa thức P(x) = 2x +
A. x =

1
4

B. x = −

1
4

C. x =

1
?
2

1
2

D. x = −

1
2

Câu 6: Trong một tam giác góc đối diện với cạnh nhỏ nhất là:
A. Góc nhọn

C. Góc tù

B. Góc vuông

D. Góc bẹt

Câu 7 : Điền dấu x vào ô thích hợp.
Khẳng định

Đúng

a) Đa thức P(y) = y + 2 có nghiệm là y = -2
b) Đa thức Q(y) = y2 + 1 có nghiệm là y = -1
Đề số 6/Lớp 7/kì 2

1

Sai

II. Tự luận (8 điểm).
Câu 8: Trong bảng thống kê điểm kiểm tra toán học kỳ II của lớp 7A ở câu 1 nói
trên. Hãy:
a) Tính số trung bình cộng. Ý nghĩa của số trung bình cộng
b) Tìm mốt của dấu hiệu. Ý nghĩa của mốt.
Câu 9 : Cho đa thức P = 5x2 – 7y2 + y – 1; Q = x2 – 2y2
a) Tìm đa thức M = P – Q
b) Tính giá trị của M tại x =

1
1
,y = −
2
5

Câu 10 : Cho góc nhọn xOy, trên 2 cạnh Ox, Oy lần lượt lấy 2 điểm A và B sao cho
OA = OB, tia phân giác của góc xOy cắt AB tại I.
a) Chứng minh OI ⊥ AB .
b) Gọi D là hình chiếu của điểm A trên Oy, C là giao điểm của AD với OI.
Chứng minh BC ⊥ Ox .

Đề số 6/Lớp 7/kì 2

2

...
Đề s 6/Lp 7/kì 2
1
THCS CHING KEN – VĂN BÀN
LÀO CAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 7
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 6 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó ch
có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1: Đim kim tra toán hc k II ca lp 7A được ghi li như sau:
Đim 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tn s n 1 2 2 4 5 7 8 6 5 2 2 n = 44
Mt ca du hiu điu tra là:
A. 7 B. 8 C. 6 D. 10
Câu 2: Tn s ca giá tr 5 ca du hiu bng trong câu 1 là:
A. 8 B.7 C. 4 D. 4 ; 7 ; 8
Câu 3: Đơn thc 3xy
2
đồng dng vi đơn thc nào sau đây ?
A. 3xy B.
2
1
xy
3
C. 3xy
2
+1 D. - xy
2
Câu 4: Giá tr ca biu thc
22
1
xy 2xy 1
2
+ ti x = 1; y = -1 là:
A.
1
1
2
B.
1
2
2
C. - 2 D. 2
Câu 5: S nào sau đây là nghim ca đa thc
1
P(x) 2x
2
=
+
?
A.
1
x
4
=
B.
1
x
4
=
C.
1
x
2
=
D.
1
x
2
=−
Câu 6: Trong mt tam giác góc đối din vi cnh nh nht là:
A. Góc nhn C. Góc
B. Góc vuông D. Góc bt
Câu 7 : Đin du x vào ô thích hp.
Khng định Đúng Sai
a) Đa thc P(y) = y + 2 có nghim là y = -2
b) Đa thc Q(y) = y
2
+ 1 có nghim là y = -1
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán THCS Chiềng Ken, Văn Bàn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán THCS Chiềng Ken, Văn Bàn - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 7 môn Toán THCS Chiềng Ken, Văn Bàn 9 10 818