Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS TRẦN HƯNG ĐẠO
BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN ÂM NHẠC, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

Đề số 1.
I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Chọn đáp án đúng cho các câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn một trong các mục a,
b, c hoặc d.
1. Bài hát Nổi trống lên các bạn ơi là sáng tác của nhạc sĩ nào?
a) Phan Huỳnh Điểu

c) Nguyễn Đức Toàn

b) Phạm Tuyên

d) Hoàng Vân

2. Giá trị một phách của nhịp

là nốt gì?

a) Nốt trắng

c) Nốt móc đơn

b) Nốt đen

d) Nốt móc kép

3. Nhạc sĩ thiên tài Sô-panh là người nước nào?
a) Nước Áo

c) Nước Nga

b) Nước Đức

d) Nước Ba-lan

4. Bài TĐN số 6- Chỉ có một trên đời viết ở nhịp gì?
a) Nhịp

c) Nhịp

b) Nhịp

d) Nhịp

5. Câu hát Mặt trời lên cho ta nắng mai có trong bài hát nào?
a) Khát vọng mùa xuân

c) Ngôi nhà của chúng ta

b) Nổi trống lên các bạn ơi

d) Tuổi đời mênh mông

6. Bài TĐN nào có sử dụng nhịp lấy đà?
a) TĐN số 6- Chỉ có một trên đời

c) TĐN số 8- Thầy cô cho em mùa xuân

b) TĐN số 7- Dòng suối chảy về đâu

d) Cả 3 bài TĐN trên

II. Tự luận (4 điểm)
Thực hiện câu hỏi và bài tập.
1. Nêu khái niệm nhịp

và viết ví dụ 2 ô nhịp

với các hình nốt khác nhau.

2. Chép lời 1 bài hát Khát vọng mùa xuân
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Đáp án
I. Trắc nghiệm khách quan (6 điểm)
Đúng mỗi câu trắc nghiệm được 1 điểm. Đáp án là:
1. Bài hát Nổi trống lên các bạn ơi là sáng tác của nhạc sĩ nào?
b) Phạm Tuyên
2. Giá trị một phách của nhịp

là nốt gì?

c) Nốt móc đơn
3. Nhạc sĩ thiên tài Sô-panh là người nước nào?
d) Nước Ba-lan
4. Bài TĐN số 6- Chỉ có một trên đời viết ở nhịp gì?
d) Nhịp
5. Câu hát Mặt trời lên cho ta nắng mai có trong bài hát nào?
c) Ngôi nhà của chúng ta
6. Bài TĐN nào có sử dụng nhịp lấy đà?
d) Cả 3 bài TĐN trên
II. Tự luận (4 điểm)
Thực hiện câu hỏi và bài tập.
1. Nêu khái niệm nhịp

và viết ví dụ 2 ô nhịp

với các hình nốt khác nhau (2

điểm).
-Khái niệm: theo SGK Âm nhạc 8, trang 41 (1 điểm).
-HS viết 2 ô nhịp: không cần xác định cao độ, có nhiều kết quả khác nhau (1 điểm).
2. Chép lời 1 bài hát Khát vọng mùa xuân: theo SGK Âm nhạc 8, trang 38 (2 điểm).

Biên tập và sửa chữa: Phòng Nghệ thuật - Viện Ch...
TRƯỜNG THCS TRN HƯNG ĐẠO
BIÊNA - TNH ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN ÂM NHC, LP 8
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1.
I. Trc nghim kch quan (6 đim)
Chn đáp án đúng cho các câu hi sau bng ch khoanh tròn mt trong các mc a,
b, c hoc d.
1.i hát Ni trng n các bn ơi ng c ca nhc sĩ nào?
a) Phan Hunh Điu c) Nguyn Đức Toàn
b) Phm Tuyên d) Hoàng Vân
2. Giá tr mt phách ca nhp là nt gì?
a) Nt trng c) Nt móc đơn
b) Nt đen d) Nt móc p
3. Nhc sĩ thiên tài Sô-panh người nước nào?
a) Nước Áo c) Nước Nga
b) Nước Đức d) Nước Ba-lan
4.i TĐN s 6- Ch có mt tn đời viết nhp gì?
a) Nhp c) Nhp
b) Nhp d) Nhp
5. Câu hát Mt tri n cho ta nng mai trong bài hát nào?
a) Kt vng mùa xuân c) Ni n ca chúng ta
b) Ni trng n các bn ơi d) Tui đời mênh ng
6.i TĐN nào có s dng nhp ly đà?
a) TĐN s 6- Ch mt trên đời c) TĐN s 8- Thy cho em a xuân
b) TĐN s 7- Dòng sui chy v đâu d) C 3 bài TĐN trên
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Âm nhạc THCS Trần Hưng Đạo, Đồng Nai 9 10 897