Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Quảng Phương, Quảng Bình

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 220 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHƯƠNG
QUẢNG TRẠCH - TỈNH QUẢNG BÌNH

Đề số 1.
I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Câu 1. Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống (…) ở những câu sau đây để
được câu trả lời đúng.
1. Điện trở của dây đốt nóng phụ thuộc vào...................................của vật liệu
dẫn điện làm dây đốt nóng, tỉ lệ ………..…………..với chiều dài l và tỉ
lệ……………….với tiết diện của dây đốt nóng.
2. Đơn vị của điện trở là ………….., kí hiệu là………….
3. Yêu cầu kĩ thuật của dây đốt nóng là làm bằng vật liệu dẫn điện có
……………….. ………….và chịu được nhiệt độ cao.
Câu 2. Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước câu trả lời
mà em cho là đúng.
Quạt điện là đồ dùng loại gì?
A. Đồ dùng loại điện - nhiệt.
B. Đồ dùng loại điện – cơ.
C. Đồ dùng loại điện – quang.
D. Đồ dùng loại điện - cơ và điện - quang.

1

Câu 3. Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để được câu trả lời đúng .
A

B

1. Aptomat là thiết bị dùng để

A. điện năng thành quang năng.

2. Công tắc là thiết bị dùng để

B. tự động ngắt mạch khi quá tải

3. Phích cắm điện và ổ điện là

hoặc ngắn mạch.
C. biến đổi điện áp.

thiết bị dùng để

D. biến đổi điện năng thành nhiệt

4. Bóng đèn điện là đồ dùng
điện biến

năng.
E. đóng cắt mạch điện.

5. Động cơ điện là thiết bị

F. lấy điện sử dụng.

dùng để

G. biến điện năng thành cơ năng.

6. Máy biến áp là thiết bị dùng
để
II. Tự luận (5 điểm)

Câu 4. Một máy biến áp giảm áp có U1 = 220V, U2 = 110V, số vòng dây
N1= 860 vòng, N2= 430 vòng. Khi điện áp sơ cấp giảm, U1 = 160V,

để giữ

U2 =110V không đổi, nếu số vòng dây N2 không đổi thì phải điều chỉnh cho N1
bằng bao nhiêu vòng?
Câu 5. Vẽ sơ đồ nguyên lí cho mạch điện chiếu sáng gồm: 2 cầu chì, 2 ổ cắm, 2
công tắc điều khiển 2 bóng đèn (một bóng đèn sợi đốt, một bóng đèn huỳnh quang).

2

...
1
TRƯỜNG THCS QUNG PHƯƠNG
QUNG TRCH - TNH QUNG NH
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 8
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1.
I. Trc nghim kch quan (5 đim)
Câu 1. Đin t hoc cm t thích hp o ch trng (…) nhng câu sau đây để
được câu tr li đúng.
1. Đin tr ca y đốt ng ph thuc vào...................................ca vt liu
dn đin m dây đốt nóng, t l ………..…………..vi chiu dài l và t
l……………….vi tiết din ca dây đốt nóng.
2. Đơn v ca đin tr là ………….., kí hiu là………….
3. Yêu cu kĩ thut ca y đốt ng là làm bng vt liu dn đin có
……………….. ………….và chu được nhit độ cao.
Câu 2. Hãy khoanh tròn vào mt trong các ch i A,B,C,D đứng trước câu tr li
mà em cho đúng.
Qut đin là đồ ng loi gì?
A. Đồ dùng loi đin - nhit.
B. Đồ dùng loi đin cơ.
C. Đồ dùng loi đin quang.
D. Đồ dùng loi đin - cơ và đin - quang.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Quảng Phương, Quảng Bình - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Quảng Phương, Quảng Bình - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Công nghệ THCS Quảng Phương, Quảng Bình 9 10 916