Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 293 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các chủ đề/ nội dung

Các mức độ tư duy
Nhận biết

1. Địa hình

Tổng

Thông

Vận dụng/

hiểu

kĩ năng

điểm
1,0 điểm

Câu 1a, 1b
(1,0 đ)

2. Khí hậu

Câu 2

4,0 điểm

(4,0đ)
3. Sông ngòi
4. Đất

Câu 1c

Câu 3a

Câu 3b

(0,5 đ)

(2,0 đ)

(1,0đ)

3,5 điểm
0,5 điểm

Câu 1d
(0,5 đ)

5. Sinh vật

0,5 điểm

Câu 1đ
(0,5 đ)

6. Đặc điểm chung của tự

Câu 1e

nhiên Việt Nam

(0,5 đ)

Tổng điểm

2,5 điểm

2,5 điểm

1

0,5 điểm

5,0 điểm

10 điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ
I . Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1 (3 điểm)

Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:
a) Phần lớn đồi núi nước ta có độ cao :
A. trên 1000m.
B. dưới 1000m.
C. từ 1000m - 2000m.
D. trên 2000m.
b) Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta là:
A. Tây Bắc - Đông Nam.
B. Đông Bắc - Tây Nam.
C. Đông Nam - Tây Bắc.
D. Tây Nam - Đông Bắc.
c) Sông ngòi nước ta chảy theo hai hướng chính là:
A. hướng Tây - Đông và hướng vòng cung.
B. hướng Tây Bắc - Đông Nam và hướng vòng cung.
C. hướng Đông Bắc - Tây Nam và hướng vòng cung.
D. hướng Đông Nam - Tây Bắc và hướng vòng cung.
d) Loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta là:
A. đất phù sa.
B. đất mùn núi trung bình.
C. đất mùn núi cao.
D. đất feralit đồi núi thấp.
đ) Thành phần loài sinh vật của nước ta phong phú vì nước ta:
A. có khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. là nơi gặp gỡ của nhiều luồng sinh vật.
C. có nhiều loại đất khác nhau.
D. Tất cả các ý trên.

2

e) Tính chất chủ yếu trong các tính chất của thiên nhiên Việt Nam là:
A. tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
B. tính chất ven biển hay tính chất bán đảo.
C. tính chất đồi núi.
D. tính chất đa dạng, phức tạp.
II . Tự luận ( 7 điểm)
Câu 2: 4 điểm
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy:
a) Cho biết những tháng nào có nhiệt độ không khí giảm từ Nam ra Bắc và giải
thích vì sao.
b) Tính tổng lượng mưa của mùa mưa, mùa khô ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh ; cho biết ở đâu có sự tương phản giữa mùa mưa và mùa khô sâu sắc hơn?

Câu 3 (3 điểm)
a) Vì sao nước ta có nhiều sông và phần lớn là sông nhỏ, ngắn, dốc?
b) Từ thực tiễn của địa phương em, hãy nêu một vài nguyên nhân làm cho nước
sông bị ô nhiễm.

3

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC KÌ II, LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm i: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các mc độ tư duy Các ch đề/ ni dung
Nhn biết Thông
hiu
Vn dng/
kĩ năng
Tng
đim
1. Địa hình
Câu 1a, 1b
(1,0 đ)
1,0 đim
2. Khí hu
Câu 2
(4,0đ)
4,0 đim
3. Sông ngòi
u 1c
(0,5 đ)
u 3a
(2,0 đ)
u 3b
(1,0đ)
3,5 đim
4. Đất
u 1d
(0,5 đ)
0,5 đim
5. Sinh vt
u 1đ
(0,5 đ)
0,5 đim
6. Đặc đim chung ca t
nhn Vit Nam
u 1e
(0,5 đ)
0,5 đim
Tng đim 2,5 đim
2,5 đim 5,0 đim 10 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí 9 10 239