Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN ĐỊA LÍ, HỌC KÌ II, LỚP 8

Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Các chủ đề/ nội dung

Các mức độ tư duy
Nhận

Thông hiểu Vận dụng/

biết
1. Khí hậu

Tổng
điểm

kĩ năng
1,0 điểm

Câu
1a,1b
(1,0 đ)

2. Đất
3. Các miền địa lí tự nhiên

Câu 3

Câu 3

(1,5 đ)

(1,5đ)

Câu 1e

Câu 1c, 1d,

Câu 2a

(0,5 đ)

1đ

(2,0đ)

3,0 điểm
6,0 điểm

(1,5 đ)
Câu 2b
(2,0 đ)
Tổng điểm

1,5 điểm

5,0 điểm

1

3,5 điểm

10 điểm

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Câu 1 (3 điểm)
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước ý đúng trong các câu sau:
a) Nhiệt độ trung bình năm của không khí nước ta trên:
A. 21o C.
B. 22o C.
C. 23o C.
D. 24o C.
b) Lượng mưa trung bình năm của nước ta là:
A. 800 – 1000 mm.
B. 1000 –1500 mm.
C. 1500 – 2000 mm.
D. trên 2000 mm.
c) Miền khí hậu có mưa muộn vào thu đông là miền khí hậu:
A. phía Bắc.
B. Đông Trường Sơn.
C. phía Nam.
D. Biển Đông.
d ) Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta có:
A. mùa đông đến sớm, kết thúc sớm.
B. mùa đông đến muộn, kết thúc muộn.
C. mùa đông đến sớm, kết thúc muộn.
D. mùa đông đến muộn, kết thúc sớm.
đ) Mùa lũ của sông ngòi Nam Bộ từ tháng:
A. 5 đến tháng 10.
B. 6 đến tháng 10.
C. 7 đến tháng 11.
D. 9 đến tháng 12.

2

e) Đèo Hải Vân thuộc vùng núi:
A. Đông Bắc.
B .Trường Sơn Bắc.
C. Tây Bắc.
D.Trường Sơn Nam.
II . Tự luận (7 điểm)
Câu 2 : 4 điểm. Quan sát lược đồ dưới đây và dựa vào kiến thức đã học, hãy:
a) Cho biết đặc điểm nổi bật của địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
b) Giải thích vì sao ở miền này tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ.

3

Câu 3: 3 điểm
Dựa vào bảng số liệu dưới đây, hãy vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu diện tích
của ba nhóm đất chính của nước ta, rút ra nhận xét và giải thích.
Các nhóm đất

Tỉ lệ
(% diện tích đất tự nhiên)

Đất feralit đồi núi thấp

65

Đất mùn núi cao

11

Đất phù sa

24

4

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN ĐỊA , HC KÌ II, LP 8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Các mc độ tư duy Các ch đề/ ni dung
Nhn
biết
Thông hiu Vn dng/
kĩ năng
Tng
đim
1. Khí hu
u
1a,1b
(1,0 đ)
1,0 đim
2. Đ
t
u 3
(1,5 đ)
u 3
(1,5đ)
3,0 đim
3. Các min địa t nhn
u 1e
(0,5 đ)
Câu 1c, 1d,
1đ
(1,5 đ)
Câu 2b
(2,0 đ)
u 2a
(2,0đ)
6,0 đim
Tng đim 1,5 đim 5,0 đim 3,5 đim 10 đim
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Địa lí 9 10 573