Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC CAM RANH

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

KHÁNH HOÀ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Oxit nào sau đây khi tác dụng với nước tạo thành bazơ tương ứng ?
A. Fe2O3 ;

B. CaO ;

C. SO3 ;

D. P2O5.

Câu 2. Oxit của một nguyên tố có hoá trị II chứa 20% oxi (về khối lượng). Nguyên tố đó là
A. đồng.

B. nhôm.

C. canxi.

D. magie.

Câu 3. Trong dãy chất sau đây, dãy chất nào toàn là oxit ?
A. H2O, MgO, SO3, FeSO4 ;

C. CO2, K2O, Ca(OH)2, NO ;

B. CaO, SO2, N2O5, P2O5 ;

D. CaO, SO2, Na2CO3, H2SO4.

Câu 4. Cho 6,5 g kẽm vào dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thoát ra (đktc) là
A. 2 lít.

B. 4,48 lít.

C. 2,24 lít.

D. 4 lít.

Câu 5. Trường hợp nào sau đây chứa khối lượng nguyên tử hiđro ít nhất ?
A. 6.1023 phân tử H2 ;

B. 3.1023 phân tử H2O ;

C. 0,6 g CH4 ;

D. 1,50 g NH4Cl.

Câu 6. Khử 12 g sắt(III) oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) là
A. 5,04 lít.

B. 7,36 lít.

C. 10,08 lít.

D. 8,2 lít.

II . Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm) : Hãy định nghĩa : Axit, bazơ, muối và cho ví dụ minh hoạ ?
Câu 8. (2,5 điểm) : Hoàn thành các phương trình hoá học sau :
a) Fe2O3 + ? → Fe + ?
b) Zn + HCl → ZnCl2 + ?
c) Na + H2O → NaOH + ?
d) KClO3 → KCl + ?
e) Al + H2SO4 (loãng) → ? + ?

1

Câu 9. (3 điểm) Dẫn khí hiđro đi qua CuO nung nóng ?
a) Viết phương trình hoá học xảy ra ?
b) Sau phản ứng, thu được 19,2 g Cu. Tính khối lượng CuO tham gia phản ứng và thể
tích khí hiđro (điều kiện tiêu chuẩn) cần dùng ?
(Biết : O = 16, Cu = 64, Al = 27, H = 1, S = 32)

2

...
1
PHÒNG GIÁO DC CAM RANH
KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 8
I - Trc nghim khách quan (3 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Oxit nào sau đây khi tác dng vi nước to thành bazơ tương ng ?
A. Fe
2
O
3
; B. CaO ; C. SO
3
; D. P
2
O
5
.
Câu 2. Oxit ca mt nguyên t có hoá tr II cha 20% oxi (v khi lượng). Nguyên t đó là
A. đồng. B. nhôm. C. canxi. D. magie.
Câu 3. Trong dãy cht sau đây, dãy cht nào toàn là oxit ?
A. H
2
O, MgO, SO
3
, FeSO
4
; C. CO
2
, K
2
O, Ca(OH)
2
, NO ;
B. CaO, SO
2
, N
2
O
5
, P
2
O
5
; D. CaO, SO
2
, Na
2
CO
3
, H
2
SO
4
.
Câu 4. Cho 6,5 g km vào dung dch HCl thì th tích khí H
2
thoát ra (đktc) là
A. 2 lít. B. 4,48 lít. C. 2,24 lít. D. 4 lít.
Câu 5. Trường hp nào sau đây cha khi lượng nguyên t hiđro ít nht ?
A. 6.10
23
phân t H
2
; B. 3.10
23
phân t H
2
O ;
C. 0,6 g CH
4
; D. 1,50 g NH
4
Cl.
Câu 6. Kh 12 g st(III) oxit bng khí hiđro. Th tích khí hiđro cn dùng (đktc) là
A. 5,04 lít. B. 7,36 lít. C. 10,08 lít. D. 8,2 lít.
II . T lun (7 đim)
Câu 7. (1,5 đim) : Hãy định nghĩa : Axit, bazơ, mui và cho ví d minh ho ?
Câu 8. (2,5 đim) : Hoàn thành các phương trình hoá hc sau :
a) Fe
2
O
3
+ ? Fe + ?
b) Zn + HCl ZnCl
2
+ ?
c) Na + H
2
O NaOH + ?
d) KClO
3
KCl + ?
e) Al + H
2
SO
4
(loãng) ? + ?
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học Phòng Giáo dục Cam Ranh, Khánh Hòa 9 10 4