Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng để trả lời từ câu
1 đến câu 4.
Câu 1. Hợp chất nào trong các chất sau đây có tên gọi là natri đihiđrophotphat ?
A. Na3PO4 ;

B. Na2HPO4 ;

C. NaH2PO4 ;

D. Na2SO4.

Câu 2. Dãy các hợp chất nào sau đây gồm các hợp chất muối ?
A. K2O, KNO3, NaOH, Fe(NO3)2 ;

B. H2SO4, Na3PO4, Cu(OH)2, Fe2O3 ;

C. Pb(NO3)2, NaCl, ZnSO4, K2S ;

D. KNO3, FeO, K2S, H2SO4.

Câu 3. Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là
A. 15%.

B. 20%.

C. 25%.

D. 28%.

Câu 4. Khối lượng của NaOH có trong 200 ml dung dịch NaOH 2M là
A. 16 g.

B. 28 g.

C. 30 g.

D. 35 g.

Câu 5. Ghép ý ở cột I và cột II cho phù hợp (1,0 điểm)
I

II

1. P2O5

a) là sự oxi hoá có toả nhiệt nhưng không có

2. Fe3O4

phát sáng.

3. KClO3 ; KMnO4

b) là sự oxi hoá có toả nhiệt và phát sáng

4. Sự cháy

c) là nguyên liệu điều chế khí oxi trong
phòng thí nghiệm
d) là sản phẩm khi đốt sắt trong khí oxi
e) là sản phẩm khi đốt photpho trong khí oxi

1..................; 2.....................; 3....................; 4 ...................

1

Câu 6. (1 điểm) Hãy chọn chữ (Đ) đánh vào câu đúng và chữ (S) vào câu sai trong các
câu sau ?
1. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác.
2. Oxit axit thường là oxit của kim loại và tương ứng với một axit.
3. Dung dịch axit làm cho quỳ tím hoá xanh.
4. Trong thành phần của hợp chất muối phải có gốc axit.
II. Tự luận (6 điểm)
Câu 7. (2 điểm) Hoàn thành các phương trình hoá học theo sơ đồ chuyển hoá sau và ghi
rõ điều kiện phản ứng (nếu có)
(1)

(2)

(3)

(4)

KClO3 ⎯⎯⎯→ O2 ⎯⎯⎯→ Fe3O4 ⎯⎯⎯→ Fe ⎯⎯⎯→ FeCl2.
Câu 8. (4 điểm) Cho 8,1 g Al tác dụng với dung dịch có chứa 21,9 g HCl
a) Hoàn thành phương trình hoá học.
b) Sau phản ứng chất nào còn dư ? Dư bao nhiêu gam ?
c) Tính khối lượng AlCl3 tạo thành.
d) Lượng khí hiđro sinh ra ở trên có thể khử được bao nhiêu gam CuO.
(Biết Al = 27,H = 1,Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5).

2

...
1
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN HOÁ HC LP 8
I - Trc nghim khách quan (4 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng để tr li t câu
1 đến câu 4.
Câu 1. Hp cht nào trong các cht sau đây có tên gi là natri đihiđrophotphat ?
A. Na
3
PO
4
; B. Na
2
HPO
4
; C. NaH
2
PO
4
; D. Na
2
SO
4
.
Câu 2. Dãy các hp cht nào sau đây gm các hp cht mui ?
A. K
2
O, KNO
3
, NaOH, Fe(NO
3
)
2
; B. H
2
SO
4
, Na
3
PO
4
, Cu(OH)
2
, Fe
2
O
3
;
C. Pb(NO
3
)
2
, NaCl, ZnSO
4
, K
2
S ; D. KNO
3
, FeO, K
2
S, H
2
SO
4
.
Câu 3. Hoà tan 50 gam mui ăn vào 200 gam nước thu được dung dch có nng độ
A. 15% . B. 20%. C. 25%. D. 28%.
Câu 4. Khi lượng ca NaOH có trong 200 ml dung dch NaOH 2M là
A. 16 g. B. 28 g. C. 30 g. D. 35 g.
Câu 5. Ghép ý ct I và ct II cho phù hp (1,0 đim)
I II
1. P
2
O
5
2. Fe
3
O
4
3. KClO
3
; KMnO
4
4. S cháy
a) là s oxi hoá có to nhit nhưng không có
phát sáng.
b) là s oxi hoá có to nhit và phát sáng
c) là nguyên liu điu chế khí oxi trong
phòng thí nghim
d) là sn phm khi đốt st trong khí oxi
e) là sn phm khi đốt photpho trong khí oxi
1..................; 2.....................; 3....................; 4 ...................
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 558