Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KY II

DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

MÔN HOÁ HỌC LỚP 8

I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
Khoanh tròn vào chữ A hoặc B, C, D trước phương án chọn đúng.
Câu 1. Độ tan của 1 chất trong nước ở nhiệt độ xác định là
A. số gam chất đó tan trong 100 g nước.
B. số gam chất đó tan trong 100 g dung dịch.
C. số ml chất tan trong 100 ml dung dịch.
D. số gam chất đó tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hoà.
Câu 2. Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 chất rắn sau : CaO, P2O5, Al2O3
A. Quỳ tím ;

B. Nước ;

C. Quỳ tím và nước;

D. Dung dịch HCl.

Câu 3. Dãy chất nào sau đây chỉ gồm CTHH của bazơ ?
A. KOH, CuCl2, H2S ;
B. NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2 ;
C. Na2S, H2SO4, MgCl2 ;
D. NaOH, HCl, Cu(OH)2.
Câu 4. Hoà tan 20g đường vào 180 g nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch đường là
A. 10%.

B. 15%.

C. 12%.

D. 20%.

Câu 5. Cho các chất sau : (1) kẽm, (2) đồng, (3) sắt, (4) HCl, (5) H2SO4 loãng,
(6) NaOH.
Những chất nào có thể dùng để điều chế H2 trong phòng thí nghiệm ?
A. (1), (2), (4), (5) ;

B. (2), (3), (5), (6) ;

C. (1), (3), (4), (5) ;

D. (1), (2), (4), (6).

Câu 6. Cho các phương trình hoá học của các phản ứng sau :
Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu (1)
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 (2)

1

HCl + NaOH → NaCl + H2O (3)
0

t
Fe2O3 + 3CO ⎯⎯
→ 2Fe + 3CO2 (4)

Phản ứng nào là phản ứng thế ?
A. (1), (3) ;

B. (1), (2) ;

C. (2), (3) ;

D. (2), (4).

II - Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (2 điểm) Viết các phương trình phản ứng theo dãy chuyển hoá sau :
(1)

(2)

a) Ca ⎯⎯⎯→ CaO ⎯⎯⎯→ Ca(OH)2
(1)

(2)

b) S ⎯⎯⎯→ SO2 ⎯⎯⎯→ H2SO3
Câu 8. (1,5 điểm) Viết công thức hoá học các muối có tên gọi sau :
a) Sắt(III) sunfat.
b) Kẽm clorua.
c) Natri cacbonat.
Câu 9. (3,5 điểm) Dùng 500 ml dung dịch H2SO4 1,2M để hoà tan hết lượng kim loại sắt.
a) Viết phương trình hoá học của phản ứng.
b) Tính khối lượng muối sắt(II) sunfat thu được.
c) Tính thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) ?
(Biết H = 1, S = 32, O = 16, Fe = 56)

2

Đáp án và biểu điểm
I - Trắc nghiệm khách quan (3 điểm)
- Mỗi câu đúng : 0,5 điểm
câu 1 : D

câu 2 : C

câu 3 : B

câu 4 : A

câu 5 : C

câu 6 : B

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 7. (2 điểm)
Viết và cân bằng đúng, mỗi phương trình cho 0,5 điểm.
Thiếu cân bằng hoặc sai trừ 0,25 điểm
a) (1) 2Ca + O2 → 2CaO
(2) CaO + H2O → Ca(OH)2
Câu 8. ( 1,5 điểm) Mỗi công thức đúng 0,5 điểm
a) Fe2(SO4)3
b) ZnCl2
c) Na2CO3
Câu 9. (3,5 điểm)
n H 2SO4 = CM. V = 1,2.0,5 = 0,6 mol

- Viết đúng phương trình hoá học : 1 điểm
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
1 mol

1 mol

1 mol

0,6 ...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC KY II
MÔN HOÁ HC LP 8
I - Trc nghim khách quan (3 đim)
Khoanh tròn vào ch A hoc B, C, D trước phương án chn đúng.
Câu 1. Độ tan ca 1 cht trong nước nhit độ xác định là
A. s gam cht đó tan trong 100 g nước.
B. s gam cht đó tan trong 100 g dung dch.
C. s ml cht tan trong 100 ml dung dch.
D. s gam cht đó tan trong 100 g nước
để to thành dung dch bão hoà.
Câu 2. Có th dùng thuc th nào sau đây để nhn biết 3 cht rn sau : CaO, P
2
O
5
, Al
2
O
3
A. Qu tím ; B. Nước ; C. Qu tím và nước; D. Dung dch HCl.
Câu 3. Dãy cht nào sau đây ch gm CTHH ca bazơ ?
A. KOH, CuCl
2
, H
2
S ;
B. NaOH, Cu(OH)
2
, Mg(OH)
2
;
C. Na
2
S, H
2
SO
4
, MgCl
2
;
D. NaOH, HCl, Cu(OH)
2
.
Câu 4. Hoà tan 20g đường vào 180 g nước. Nng độ phn trăm ca dung dch đường là
A. 10%. B. 15%. C. 12%. D. 20%.
Câu 5. Cho các cht sau : (1) km, (2) đồng, (3) st, (4) HCl, (5) H
2
SO
4
loãng,
(6) NaOH.
Nhng cht nào có th dùng để điu chế H
2
trong phòng thí nghim ?
A. (1), (2), (4), (5) ; B. (2), (3), (5), (6) ;
C. (1), (3), (4), (5) ; D. (1), (2), (4), (6).
Câu 6. Cho các phương trình hoá hc ca các phn ng sau :
Zn + CuCl
2
ZnCl
2
+ Cu (1)
Fe + H
2
SO
4
FeSO
4
+ H
2
(2)
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Hóa học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 222