Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 161 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ.)
1. Người khởi xướng phong trào Đông Du (1905-1909) là :
A.Phan Châu Trinh
B. Huỳnh Thúc Kháng
C.Phan Bội Châu
D. Lương Văn Can
2. Người chỉ huy đánh quân Pháp ở trận Cầu Giấy lần thứ II:
A.Nguyễn Tri Phương
B.Hoàng Tá Viêm
C.Hoàng Diệu
D.Nguyễn Lâm
3. Bình tây Đại nguyên Soái “là danh hiệu nhân dân ta phong cho:
A.Trương Định
B. Nguyễn Hữu Huân
C. Nguyễn Trung Trực
D.Võ Duy Chương
4. Khi Pháp ra Bắc Kì lần thứ hai (1882) thống đốc thành Hà Nội là :
A.Nguyễn Tri Phương
B. Hoàng Diệu
C. Hoàng Tá Viêm
D. Tự Đức
5. Người thay mặt vua ban “Chiếu Cần Vương” là :
A.Phan Đình Phùng
B. Phạm Bành
C. Nguyễn Thiện Thuật
D. Tôn Thất Thuyết
6. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai vào năm :
A. 1880
B. 1883
C. 1882
D.1884
7. Những hoạt động của Đông Kinh Nghĩa thục là :
A. Dạy học
B Tổ chức bình văn
C. Xuất bản báo chí
D. Cả 3 ý trên

8. Theo hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) triều đình Huế đã :
A. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm 3 tỉnh miền Đông Nam Kì
B. Chính thức thừa nhận cho Pháp chiếm đóng 6 tỉnh Nam Kì
C. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp trên toàn bộ nước Việt Nam.
D. Chính thức thừa nhận nền bảo hộ của Pháp đối với Bắc Kì.
Câu 2: §iÒn tiÕp c¸c sù kiÖn lÞch sö vµo chç … t−¬ng øng víi thêi gian cho s½n
trong b¶ng sau: (1đ)
Thời gian
17/2/1859
6/6/1884
13/7/1885
1884-1913

Sự kiện lịch sử
……………………
………………….
…………………………..
……………………………….

II. Tự luận (7 điểm)
Câu 3: Trình bày nh÷ng nÐt chÝnh vÒ cuéc khởi nghĩa Hương Khê (1885-1895) (Lãnh
đạo, địa bàn hoạt đông, thời gian, kết cục của cuộc khởi nghĩa)(2đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.......................................................................................................................
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (3 đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng (2đ.)
1. Người khi xướng phong trào Đông Du (1905-1909) là :
A.Phan Châu Trinh
B. Hunh Thúc Kháng
C.Phan Bi Châu
D. Lương Văn Can
2. Người ch huy đánh quân Pháp trn Cu Giy ln th II:
A.Nguy
n Tri Phương
B.Hoàng Tá Viêm
C.Hoàng Diu
D.Nguyn Lâm
3. Bình tây Đại nguyên Soái “là danh hiu nhân dân ta phong cho:
A.Trương Định
B. Nguyn Hu Huân
C. Nguyn Trung Trc
D.Võ Duy Chương
4. Khi Pháp ra Bc Kì ln th hai (1882) thng đốc thành Hà Ni là :
A.Nguyn Tri Phương
B. Hoàng Diu
C. Hoàng Tá Viêm
D. T Đức
5. Người thay mt vua ban “Chiếu Cn Vương” là :
A.Phan Đình Phùng
B. Phm Bành
C. Nguyn Thin Thut
D. Tôn Tht Thuyết
6. Thc dân Pháp đánh chiếm Bc Kì ln th
hai vào năm :
A. 1880
B. 1883
C. 1882
D.1884
7. Nhng hot động ca Đông Kinh Nghĩa thc là :
A. Dy hc
B T chc bình văn
C. Xut bn báo chí
D. C 3 ý trên
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 736