Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 275 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC
NHƠN TRẠCH - ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (3điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ.)
1. Khởi nghĩa Yên Thế là:
A. Phong trào của nông dân
B.Phong trào Cần Vương
C. Phong trào của binh lính
D. Phong trào của dân tộc ít người
2. Hiệp ước kết thúc sự tồn tại của triều đình Huế với tư cách là một quốc gia
độc lập là:
A.Hiệp ước Nhâm Tuất
B.Hiệp ước Giáp Tuất
C.Hiệp ước Pa- tơ- nốt
D.Hiệp ước Hác - măng
3.Người khởi xướng phong trào Đông Du là
A.Phan Châu Trinh
B. Phan Bội Châu
C.Huỳnh Thúc Kháng
D.Lương Văn Can
4. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai vào năm:
A.1880
B. 1882
C.1883
D. 1884
5. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào năm:
A.1911
B. 1912
C.1913
D. 1914
6. Nguyên nhân sâu xa để thực dân Pháp xâm lược nước ta là:
A. Bảo vệ đạo Gia tô
B. Khai hoá văn minh cho người Việt.
C. Chiếm Việt Nam làm thuộc địa và căn cứ quân sự.
D. Trả thù triều đình Huế làm nhục quốc thể Pháp
7. Khởi nghĩa Bãi Sậy trong phong trào Cần Vương nổ ra tại:
A. Thanh Hoá
B. Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh

C. Hưng Yên
D. Bắc Giang
8. Quân Pháp nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ nhất vào ngµy :
A. 20/11/1873
B. 21/11/1873
C. 22/11/1873
D. 22/12/1874
Câu 2: H·y nối thời gian với sự kiện t−¬ng øng cho đúng: (1đ)
Thời gian
a.1/9/1858
b.10/12/1861
c.20/11/1873
d.19/5/1883

Sự kiện lịch sử
1.Pháp nổ súng chiếm Hà Nội lần thứ nhất
2.Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam
3.Hiệp ước Nhâm Tuất
4.Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt tàu Hy vọng của
Pháp
5.Ri- vi- e bị bỏ mạng tại Cầu Giấy

II. Tự luận (7đ)
Câu 3: Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai như thế nào? (2 đ)
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Câu 4: Nguyên nhân, diễn biến cuộc phản côn...
TRƯỜNG THCS HIP PHƯỚC
NHƠN TRCH - ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (3đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng (2đ.)
1. Khi nghĩa Yên Thế là:
A. Phong trào ca nông dân
B.Phong trào Cn Vương
C. Phong trào ca binh lính
D. Phong trào ca dân tc ít người
2. Hip ước kết thúc s tn ti c
a triu đình Huế vi tư cách là mt quc gia
độc lp là:
A.Hip ước Nhâm Tut
B.Hip ước Giáp Tut
C.Hip ước Pa- tơ- nt
D.Hip ước Hác - măng
3.Người khi xướng phong trào Đông Du là
A.Phan Châu Trinh
B. Phan Bi Châu
C.Hunh Thúc Kháng
D.Lương Văn Can
4. Thc dân Pháp đánh chiếm Bc Kì ln th hai vào năm:
A.1880
B. 1882
C.1883
D. 1884
5. Nguyn Tt Thành ra đi tìm đường cu nướ
c vào năm:
A.1911
B. 1912
C.1913
D. 1914
6. Nguyên nhân sâu xa để thc dân Pháp xâm lược nước ta là:
A. Bo v đạo Gia
B. Khai hoá văn minh cho người Vit.
C. Chiếm Vit Nam làm thuc địa và căn c quân s.
D. Tr thù triu đình Huế làm nhc quc th Pháp
7. Khi nghĩa Bãi Sy trong phong trào Cn Vương n ra ti:
A. Thanh Hoá
B. Thanh Hoá, Ngh An, Hà Tĩnh
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Hiệp Phước, Đồng Nai 9 10 232