Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN LỊCH SỬ LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan: (4 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chỉ 1 chữ cái đứng trước câu trả lời đúng (2đ)
1. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất vào năm:
A. 1859
B. 1873
C. 1882
D. 1883
2. Người thay mặt vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cần Vương” là :
A. Hoàng Diệu
B. Hoàng Hoa Thám
C. Tôn Thất Thuyết
D. Nguyễn Thiện Thuật
3. Ngày 5/6/1862, nhà Nguyễn đã kí với Pháp:
A. Hiệp ước Hác măng
B. Hiệp ước Pa tơ nốt
C. Hiệp ước Nhâm Tuất
D. Hiệp ước Giáp Tuất
4. Nhân dân Nam bộ đã tôn Trương Định là :
A. Bình Nam Đại Nguyên Soái
B. Bình Tây Đại Nguyên Soái
C. Bình Định Vương.
D. Bắc Bình Vương
Câu 2: Nối thời gian ở cột A tương ứng với sự kiện ở cột B cho đúng. (2đ)
Thời gian (A)
Sự kiện (B)
1. 1858
A. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ nhất.
2. 1859
B. Thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng
3. 1873
C. Thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai
4. 1882
D. Thực dân Pháp đánh chiếm Gia Định
II. Tự luận (6đ):
C©u 3: Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuộc khởi nghĩa
Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương? ( 3đ )
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................

C©u 4: Thực dân Pháp tiến đánh Bắc Kì lần thứ hai như thế nào. Nhân dân Bắc Kì
tiếp tục kháng chiến chống Pháp ra sao? ( 3 đ )
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN LCH S LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan: (4 đim)
Câu 1: Khoanh tròn ch 1 ch cái đứng trước câu tr li đúng (2đ)
1. Thc dân Pháp đánh chiếm Bc Kì ln th nht vào năm:
A. 1859
B. 1873
C. 1882
D. 1883
2. Người thay mt vua Hàm Nghi ra “ Chiếu Cn Vương” là :
A. Hoàng Diu
B. Hoàng Hoa Thám
C. Tôn Tht Thuyết
D. Nguyn Thin Thut
3. Ngày 5/6/1862, nhà Nguyn đã kí vi Pháp:
A. Hip ước Hác măng
B. Hip ước Pa tơ nt
C. Hi
p ước Nhâm Tut
D. Hip ước Giáp Tut
4. Nhân dân Nam b đã tôn Trương Định là :
A. Bình Nam Đại Nguyên Soái
B. Bình Tây Đại Nguyên Soái
C. Bình Định Vương.
D. Bc Bình Vương
Câu 2: Ni thi gian ct A tương ng vi s kin ct B cho đúng. (2đ)
Thi gian (A) S kin (B)
1. 1858 A. Thc dân Pháp đánh chiếm Bc Kì ln th nht.
2. 1859 B. Thc dân Pháp tn công Đà Nng
3. 1873 C. Thc dân Pháp đánh chiếm Bc Kì ln th hai
4. 1882 D. Thc dân Pháp đánh chiếm Gia Định
II. T lun (6đ):
C©u 3: Trình bày din biến cuc khi nghĩa Hương Khê. Vì sao nói cuc khi nghĩa
Hương Khê là cuc khi nghĩa tiêu biu nht trong phong trào Cn Vương? ( 3đ )
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Lịch sử THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 506