Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Đề bài: XÉ DÁN GIẤY LỌ, HOA VÀ QUẢ (BÀI 31)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Hiểu cách làm xé dán giấy.
- Biết cách bố cục, phối hợp màu sắc ở chất liệu giấy.
- Hiểu cách diễn tả bài tĩnh vật bằng hình thức xé dán.
Kĩ năng
- Bài xé dán có bố cục mảng đẹp, sáng tạo.
- Sử dụng màu sắc hài hoà, đậm nhạt phong phú.
- Mô phỏng được mẫu vật.
- Thể hiện đúng đặc trưng của chất liệu.
Thái độ
- Cảm nhận được vẻ đẹp của tranh tĩnh vật xé dán.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Xé bằng giấy mầu, giấy báo... trong khổ giấy A4 hoặc A3.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Bài xé dán có bố cục đẹp, thuận mắt.
- Hình xé dán thể hiện rõ đặc điểm mẫu.
- Biết phối hợp màu sắc ở chất liệu giấy và tạo được phong cách riêng.
- Nét xé tự nhiên, sinh động thể hiện được nét xé của giấy.
- Sáng tạo trong cách làm.
Loại khá (7-8 điểm):

1

- Bài xé dán có bố cục hợp lí.
- Hình tương đối sát với mẫu.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Bố cục bài chưa cân đối.
- Đậm nhạt chưa rõ ràng.
- Hình ảnh gần với mẫu.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
- Không đạt những yêu cầu trên.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, HC K II, LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: DÁN GIY L, HOA QU (BÀI 31)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Hiu cách làm dán giy.
- Biết cách b cc, phi hp màu sc cht liu giy.
- Hiu cách din t bài tĩnh vt bng hình thc dán.
Kĩ năng
- Bài dán b cc mng đẹp, sáng to.
- S dng màu sc hài hoà, đậm nht phong phú.
- phng được mu vt.
- Th hin đúng đặc trưng ca cht liu.
Thái độ
- Cm nhn được v đẹp ca tranh tĩnh vt dán.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- bng giy mu, giy báo... trong kh giy A4 hoc A3.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Bài dán b cc đẹp, thun mt.
- Hình dán th hin đặc đim mu.
- Biết phi hp màu sc cht liu giy to được phong cách riêng.
- Nét t nhiên, sinh động th hin được nét xé ca giy.
- ng to trong cách làm.
Loi khá (7-8 đim):
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật 9 10 307