Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 336 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN MỸ THUẬT, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: VẼ TRANH ĐỀ TÀI TỰ DO (BÀI 33, BÀI 34)

1. Yêu cầu
Kiến thức
- Biết chọn nội dung để vẽ tranh.
- Hiểu cách bố cục để tạo thành bức tranh đẹp.
Kĩ năng
- Vẽ được tranh về đề tài tự chọn, sáng tạo trong sắp xếp hình tượng, mảng
và bố cục.
- Gợi được không gian phù hợp với nội dung tranh.
- Màu sắc hài hoà, có đậm có nhạt.
- Bài vẽ đẹp, sinh động.
Thái độ
- Yêu mến cuộc sống, có thói quen quan sát xung quanh phục vụ bài học.
2. Hình thức kiểm tra
- Làm bài thực hành.
- Vẽ trên giấy A4 hoặc A3 bằng mầu sẵn có.
- Tiết 1 vẽ hình, tiết 2 vẽ mầu.
3. Biểu điểm
Loại giỏi (9 - 10 điểm)
- Nội dung đề tài sinh động mang tính giáo dục.
- Hình ảnh đẹp, có chọn lọc, phù hợp với nội dung.
- Sắp xếp bố cục đẹp, có nhóm chính nhóm phụ.
- Màu sắc tươi sáng, phong phú về sắc độ, rõ trọng tâm bức tranh.
- Tranh vẽ có cảm xúc.
Loại khá (7-8 điểm)

1

- Bố cục bài vẽ hợp lí. có mảng chính, phụ.
- Hình ảnh phù hợp với nội dung.
- Màu sắc có đậm nhạt.
Loại trung bình (5-6 điểm)
- Hình ảnh rời rạc, chưa rõ nội dung.
- Màu sắc chưa thể hiện trọng tâm bức tranh.
Loại yếu kém (dưới 5 điểm)
- Không đạt những yêu cầu trên.

2

...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN M THUT, HC K II, LP 8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
Đề bài: V TRANH ĐỀ TÀI T DO (BÀI 33, BÀI 34)
1. Yêu cu
Kiến thc
- Biết chn ni dung để v tranh.
- Hiu cách b cc để to thành bc tranh đẹp.
Kĩ năng
- V được tranh v đề tài t chn, ng to trong sp xếp hình tượng, mng
b cc.
- Gi được không gian phù hp vi ni dung tranh.
- Màu sc hài hoà, đậm nht.
- Bài v đẹp, sinh động.
Thái độ
- Yêu mến cuc sng, thói quen quan sát xung quanh phc v bài hc.
2. Hình thc kim tra
- Làm bài thc hành.
- V trên giy A4 hoc A3 bng mu sn .
- Tiết 1 v hình, tiết 2 v mu.
3. Biu đim
Loi gii (9 - 10 đim)
- Ni dung đề tài sinh động mang tính giáo dc.
- Hình nh đẹp, chn lc, phù hp vi ni dung.
- Sp xếp b cc đẹp, nhóm chính nhóm ph.
- Màu sc tươi sáng, phong phú v sc độ, trng tâm bc tranh.
- Tranh v cm xúc.
Loi khá (7-8 đim)
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Mỹ thuật 9 10 3