Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 270 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

ĐỒNG NAI

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25
điểm).
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời
đúng.
1. Thể văn nghị luận cổ nào dướí đây thường dùng để công bố kết quả một sự
nghiệp ?
A. Chiếu
B. Hịch
C. Cáo
D. Tấu
2. Mượn “Lời con hổ trong vườn bách thú”, tác giả bài Nhớ rừng muốn thể hiện
điều gì ?
A. Nỗi nhớ về quá khứ vàng son
B. Khát vọng làm chủ thế giới
C. Tình yêu nước nồng nàn
D. Khát vọng tự do mãnh liệt
3. Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản nhật dụng ?
A. Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
B. Đi bộ ngao du
C. Bài toán dân số
D. Ôn dịch, thuốc lá
4. Chọn cụm từ thích hợp dưới đây để điền vào chỗ trống trong câu:“Chiếu dời đô
thuyết phục người nghe bằng lý lẽ chặt chẽ và bằng ……”
A. Bố cục chặt chẽ
B. Giọng điệu hùng hồn
C. Các biện pháp tu từ
D. Tình cảm chân thành
5. Trật tự từ trong câu nào thể hiện thứ tự trước sau theo thời gian ?
A. Khi trời trong, gió nhẹ, sớm mai hồng
B. Thẻ của nó, người ta giữ; hình của nó, người ta đã chụp rồi
1

C. Bạc phơ mái tóc người cha
D. Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần, bao đời xây nền độc lập.
6. Biện pháp tu từ nào được sử dụng nhiều nhất trong bài thơ “Đi đường” ?
A. Điệp từ
B. Nhân hoá
C. So sánh
D. Hoán dụ
7. Các câu:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,” thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu nghi vấn
B. Câu cầu khiến
C. Câu trần thuật
D. Câu cảm thán
8. “Lượt lời” là gì ?
A. Là việc các nhân vật nói năng trong hội thoại
B. Là lời nói của các nhân vật tham gia hội thoại
C. Là lời nói của chủ thể nói năng trong hội thoại
D. Là sự thay đổi luân phiên lần nói giữa những người đối thoại với nhau
9. Bộ phận nào được thay đổi trật tự trong câu: “Những cuộc vui ấy chị còn nhớ rất
rõ.”
A. Chủ ngữ
B. Vị ngữ
C. Định ngữ
D. Bổ ngữ
10. Câu nào dưới đây mắc lỗi diễn đạt ?
A. Học sinh lớp Một là một trình độ phát triển, có những đặc trưng riêng.
B. Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
C. Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận.
D. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam.
11. Các từ cầu khiến: “hãy, đừng, chớ, nên, cần, phải…” thuộc từ loại gì ?
A. Phó từ
B. Đại từ
C. Quan hệ từ
D. Tình thái từ
2

12. Câu“Xin đảm bảo mình sẽ trả sách cho cậu đúng hẹn” thể hiện mục đích nói
gì?
A. Xin lỗi
B. Hứa hẹn
C. Cam đoan
D. Cảm ơn
II. Tự luận (7 điểm).
Câu 1 (1 điểm). Chép lại chính xác bài thơ: “Tức cảnh Pác Bó” (thơ Hồ Chủ tịc...
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng được 0,25
đim).
Tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái trước câu tr li
đúng.
1. Th văn ngh lun c nào dướí đây thường dùng để công b kết qu mt s
nghip ?
A. Chiếu
B. Hch
C. Cáo
D. Tu
2. Mượn “Li con h trong vườn bách thú”, tác gi bài Nh rng mun th hin
điu gì ?
A. Ni nh v quá kh vàng son
B. Khát vng làm ch thế gii
C. Tình yêu nước nng nàn
D. Khát vng t do mãnh lit
3. Văn bn nào dưới đây không phi là văn bn nht dng ?
A. Thông tin v Ngày Trái Đất năm 2000
B. Đi b ngao du
C. Bài toán dân s
D. Ôn dch, thuc lá
4. Chn cm t thích hp dưới đây để đin vào ch trng trong câu:“Chiếu di đô
thuyết phc người nghe bng lý l cht ch và bng ……”
A. B cc cht ch
B. Ging điu hùng hn
C. Các bin pháp tu t
D. Tình cm chân thành
5. Trt t t trong câu nào th hin th t trước sau theo thi gian ?
A. Khi tri trong, gió nh, sm mai hng
B. Th ca nó, người ta gi; hình ca nó, người ta đã chp ri
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 9 10 619