Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 449 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

ĐỒNG NAI

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,25
điểm).
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái
trước câu trả lời đúng.
“Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ đạo”.
Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Kẻ đi học là học điều ấy. Nước Việt ta,
từ khi lập quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền. Người ta đua nhau lối học
hình thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tầm
thường, thần nịnh hót. Nước mất, nhà tan đều do những điều tệ hại ấy”.
1. Đoạn văn trên trích từ văn bản nào ?
A. Chiếu dời đô
B. Hịch tướng sĩ
C. Bàn luận về phép học
D. Bình Ngô đại cáo
2. Đoạn văn trên của tác giả nào ?
A. Trần Quốc Tuấn
B. Nguyễn Thiếp
C. Nguyễn Trãi
D. Lí Công Uẩn
3. Văn bản có đoạn trích trên viết theo thể loại gì ?
A. Tấu
B. Cáo
C. Hịch
D. Chiếu
4. Nhận xét nào sau đây là đúng ?
A. Tấu được viết bằng văn xuôi.
B. Tấu được viết bằng văn vần.
C. Tấu được viết bằng văn biền ngẫu.
D. Tấu có thể được viết bằng văn xuôi, văn vần, văn biền ngẫu.
1

5. Mục đích của việc học được tác giả nêu trong đoạn trích trên là gì ?
A. Học là để biết rõ đạo.
B. Học là để trở thành người có tri thức.
C. Học để có thể mưu cầu danh lợi
D. Học để góp phần làm hưng thịnh đất nước.
6. Phương thức biểu đạt chính được sử dụng ở đoạn trích trên là gì ?
A. Tự sự
B. Biểu cảm
C. Nghị luận
D. Thuyết minh
7. Nhận định nào đúng nhất với ý nghĩa của câu: “Người ta đua nhau lối học hình
thức hòng cầu danh lợi, không còn biết đến tam cương ngũ thường.” ?
A. Phê phán lối học sách vở, không gắn với thực tiễn
B. Phê phán lối học thực dụng, hòng mưu cầu danh lợi
C. Phê phán thói học thụ động, bắt chước
D. Phê phán thói lười học
8. Kiểu hành động nói nào đã được thực hiện trong câu: “Nước Việt ta, từ khi lập
quốc đến giờ, nền chính học đã bị thất truyền.” ?
A. Hành động bộc lộ cảm xúc
B. Hành động hỏi
C. Hành động trình bày
D. Hành động điều khiển
9. Câu văn: “Ngọc không mài, không thành đồ vật; người không học, không biết rõ
đạo.” thuộc kiểu câu nào ?
A. Câu nghi vấn
B. Câu phủ định
C. Câu cầu khiến
D. Câu cảm thán
10. Ý nào dưới đây nói lên chức năng chính của câu nghi vấn ?
A. Dùng để yêu cầu
B. Dùng để hỏi
C. Dùng để bộc lộ cảm xúc
D. Dùng để kể lại sự việc
2

11. Các từ cầu khiến “hãy, đừng, chớ, nên, cần, phải…” thuộc từ loại gì ?
A. Phó từ
B. Đại từ
C. Quan hệ từ
D. Tìn...
1
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐỒNG NAI
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (3 đim, 12 câu, mi câu tr li đúng được 0,25
đim).
Đọc đon trích sau và tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái
trước câu tr li đúng.
“Ngc không mài, không thành đồ vt; người không hc, không biết rõ đạo”.
Đạo là l đối x hng ngày gia mi người. K đi hc là hc điu y. Nước Vit ta,
t khi lp quc đến gi, nn chính hc đã b tht truyn. Người ta đua nhau li hc
hình thc hòng cu danh li, không còn biết đến tam cương, ngũ thường. Chúa tm
thường, thn nnh hót. Nước mt, nhà tan đều do nhng điu t hi y”.
1. Đon văn trên trích t văn bn nào ?
A. Chiếu di đô
B. Hch tướng sĩ
C. Bàn lun v phép hc
D. Bình Ngô đại cáo
2. Đon văn trên ca tác gi nào ?
A. Trn Quc Tun
B. Nguyn Thiếp
C. Nguyn Trãi
D. Lí Công Un
3. Văn bn có đon trích trên viết theo th loi gì ?
A. Tu
B. Cáo
C. Hch
D. Chiếu
4. Nhn xét nào sau đây là đúng ?
A. Tu được viết bng văn xuôi.
B. Tu được viết bng văn vn.
C. Tu được viết bng văn bin ngu.
D. Tu có th được viết bng văn xuôi, văn vn, văn bin ngu.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai 9 10 366