Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đức Ninh, Quảng Bình

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH -

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG BÌNH

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I.Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm).
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái
trước câu trả lời đúng.
“Từng nghe:
Việc nhân nghĩa cốt ở yên dân
Quân điếu phạt trước lo trừ bạo
Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hoá đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.
Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên xưng đế một phương,
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau,
Song hào kiệt đời nào cũng có.
Vậy nên:
Lưu Cung tham công nên thất bại,
Triệu Tiết thích lớn phải tiêu vong,
Cửa Hàm Tử bắt sống Toa Đô,
Sông Bạch Đằng giết tươi Ô Mã.
Việc xưa xem xét
Chứng cớ còn ghi.”
(Nước Đại Việt ta – Ngữ văn 8, tập 2)
1. “Nước Đại Việt ta” trích từ tác phẩm nào ?
A. Chiếu dời đô
B. Bình Ngô đại cáo
C. Hịch tướng sĩ
D. Bàn luận về phép học

1

2. Văn bản trên viết theo thể loại nào ?
A. Thơ
B. Hịch
C. Cáo
D. Chiếu
3. Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về chức năng của thể Cáo ?
A. Dùng để kêu gọi mọi người đứng lên chống giặc
B. Dùng để tâu lên vua những ý kiến, đề nghị của bề tôi
C.Dùng để ban bố mệnh lệnh của nhà vua
D. Dùng để trình bày một chủ trương hay công bố kết quả một sự nghiệp để
mọi người cùng biết
4. Tác phẩm chứa đoạn trích ra đời vào thời điểm nào ?
A. Khi nghĩa quân Lam Sơn đã lớn mạnh
B. Sau khi quân ta đại thắng giặc Minh
C. Trước khi quân ta phản công quân Minh xâm lược
D. Khi giặc Minh đang đô hộ nước ta
5. Tình cảm bao trùm lên toàn bộ đoạn trích trên là gì ?
A. Lòng căm thù giặc
B. Lòng tự hào dân tộc
C. Tinh thần lạc quan
D. Tinh thần quyết chiến quyết thắng
6. Kiểu hành động nói nào được thực hiện trong đoạn trích sau:
“Như nước Đại Việt ta từ trước,
Vốn xưng nền văn hiến đã lâu,
Núi sông bờ cõi đã chia,
Phong tục Bắc Nam cũng khác.”
A. Hành động trình bày
B. Hành động hỏi
C. Hành động bộc lộ cảm xúc
D. Hành động điều khiển
2

7. Nghĩa của từ“văn hiến” là gì ?
A. Những tác phẩm văn chương
B. Những người tài giỏi
C. Truyền thống văn hoá lâu đời và tốt đẹp
D. Truyền thống lịch sử vẻ vang
8. Những biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bốn câu sau ?
“Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời xây nền độc lập
Cùng Hán, Đường, Tống, Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương.
Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau
Song hào kiệt đời nào cũng có.”
A. So sánh, ẩn dụ
B. Điệp từ, nói quá
C. Liệt kê, ẩn dụ
D. So sánh, liệt ...
1
TRƯỜNG THCS ĐỨC NINH -
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
QUNG BÌNH
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I.Trc nghim khách quan (4 đim, 8 câu, mi câu tr li đúng được 0,5 đim).
Đọc văn bn sau và tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái
trước câu tr li đúng.
“Tng nghe:
Vic nhân nghĩa ct yên dân
Quân điếu pht trước lo tr bo
Như nước Đại Vit ta t trước,
Vn xưng nn văn hoá đã lâu,
Núi sông b cõi đã chia,
Phong tc Bc Nam cũng khác.
T Triu, Đinh, Lý, Trn bao đời xây nn độc lp
Cùng Hán, Đường, Tng, Nguyên mi bên xưng đế mt phương,
Tuy mnh yếu tng lúc khác nhau,
Song hào kit đời nào cũng có.
Vy nên:
Lưu Cung tham công nên tht bi,
Triu Tiết thích ln phi tiêu vong,
Ca Hàm T bt sng Toa Đô,
Sông Bch Đằng giết tươi Ô Mã.
Vic xưa xem xét
Chng c còn ghi.”
(Nước Đại Vit taNg văn 8, tp 2)
1. “Nước Đại Vit ta” trích t tác phm nào ?
A. Chiếu di đô
B. Bình Ngô đại cáo
C. Hch tướng sĩ
D. Bàn lun v phép hc
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đức Ninh, Quảng Bình - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đức Ninh, Quảng Bình - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Đức Ninh, Quảng Bình 9 10 467