Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Lê Quý Đôn, Hưng Yên

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
HƯNG YÊN

MÔN NGỮ VĂN, LỚP 8
Thời gian làm bài 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm, 8 câu, mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm).
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào một chữ cái
trước câu trả lời đúng.
Đi đường
“Đi đường mới biết gian lao,
Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;
Núi cao lên đến tận cùng,
Thu vào tầm mắt muôn trùng nước non.”
(Hồ Chí Minh)
1. Tác phẩm trên được viết vào thời kỳ nào ?
A. Thời kỳ Bác sống và làm việc ở chiến khu Việt Bắc
B. Thời kỳ tác giả bị giam trong nhà ngục của bọn Tưởng Giới Thạch
C. Thời kỳ chống Pháp
D. Thời kỳ chống Mỹ
2. Bài thơ trên (Tẩu lộ) phần phiên âm được Hồ Chí Minh viết theo thể loại nào ?
A. Lục bát
B. Thất ngôn bát cú đường luật
C. Thất ngôn tứ tuyệt
D. Song thất lục bát
3. Bao trùm lên toàn bộ bài thơ là tư tưởng tình cảm gì ?
A. Nỗi chua xót vì cảnh lao tù vô lý
B. Tinh thần lạc quan cách mạng trong mọi hoàn cảnh
C. Niềm vui khi vượt qua mọi trở ngại trên đường đi
D. Bài học triết lý về đường đời
4. Câu: “Đi đường mới biết gian lao” thể hiện hành động nói nào ?
A. Hành động điều khiển
B. Hành động bộc lộ cảm xúc
C. Hành động trình bày
D. Hành động hứa hẹn
1

5. Biện pháp nghệ thuật nào dưới đây được sử dụng trong bài thơ trên ?
A. So sánh, nhân hoá
B. Ẩn dụ, liệt kê
C. Nhân hoá, hoán dụ
D. Ẩn dụ, điệp ngữ
6. Câu thơ nào trực tiếp nêu lên suy nghĩ của chủ thể trữ tình ?
A. Câu 1
B. Câu 2
C. Câu 3
D. Câu 4
7. Ý nào dưới đây không thể hiện tư thế của chủ thể trữ tình trong bài thơ trên ?
A. Đang vượt qua núi cao trập trùng với lòng quyết tâm
B. Đang tư duy, triết lý trước cảnh núi non trùng điệp
C. Đang đứng trên đỉnh cao thắng lợi với tư thế làm chủ thế giới
D. Đang ẩn mình trong thiên nhiên hùng vĩ
8. Câu thơ: “Núi cao rồi lại núi cao trập trùng;” thuộc loại câu nào ?
A. Câu trần thuật
B. Câu nghi vấn
C. Câu cảm thán
D. Câu cầu khiến
II. Tự luận (6 điểm). Cảm nhận của em về tình yêu thiên nhiên và tinh thần lạc quan
của Bác Hồ qua bài thơ Ngắm trăng.

2

...
1
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
S GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
HƯNG YÊN
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN NG VĂN, LP 8
Thi gian làm bài 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim, 8 câu, mi câu tr li đúng được 0,5 đim).
Đọc bài thơ sau và tr li các câu hi bng cách khoanh tròn vào mt ch cái
trước câu tr li đúng.
Đi đường
Đi đường mi biết gian lao,
Núi cao ri li núi cao trp trùng;
Núi cao lên đến tn cùng,
Thu vào tm mt muôn trùng nước non.”
(H Chí Minh)
1. Tác phm trên được viết vào thi k nào ?
A. Thi k Bác sng và làm vic chiến khu Vit Bc
B. Thi k tác gi b giam trong nhà ngc ca bn Tưởng Gii Thch
C. Thi k chng Pháp
D. Thi k chng M
2. Bài thơ trên (Tu l) phn phiên âm được H Chí Minh viết theo th loi nào ?
A. Lc bát
B. Tht ngôn bát cú đường lut
C. Tht ngôn t tuyt
D. Song tht lc bát
3. Bao trùm lên toàn b bài thơ là tư tưởng tình cm gì ?
A. Ni chua xót vì cnh lao tù vô lý
B. Tinh thn lc quan cách mng trong mi hoàn cnh
C. Nim vui khi vượt qua mi tr ngi trên đường đi
D. Bài hc triết lý v đường đời
4. Câu: Đi đường mi biết gian lao” th hin hành động nói nào ?
A. Hành động điu khin
B. Hành động bc l cm xúc
C. Hành động trình bày
D. Hành động ha hn
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Lê Quý Đôn, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Lê Quý Đôn, Hưng Yên - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn THCS Lê Quý Đôn, Hưng Yên 9 10 491