Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 329 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN NGỮ VĂN, HỌC KÌ 2, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận
Mứ c
độ biết
TN
TL
Lĩnh vực nội dung
Văn Phương
học
thức biểu
đạt
Nội dung
Tiếng Tình thái
Việt từ, trợ từ,
thán từ
Các
kiểu
câu
Lượt lời
Hành động
nói
Tập Các
kiểu
làm văn bản
văn
Viết
bài
văn thuyết
minh
Yếu tố biểu
cảm
và
miêu
tả
trong văn tự
sự
Văn
bản
tường trình,
thông báo
Tổng số câu
Trọng số điểm

Thông hiểu
TN

TL

Tổng
Vận dụng
Thấp
Cao
TN TL
TN TL

C8

1

C7

1

C9

1

C10
C12

2

C6
C2

C 11

1
1

C3

2
C14

C1

C4

1
1

C13

C5

3

4

8

1

1

14

1

2

3

4

10

Mỗi câu trắc nghiệm 0,25 điểm.
Câu tự luận 13 được 3 điểm, câu 14 được 4 điểm.
1

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (3 điểm, 12 câu, mỗi câu 0,25 điểm)
Khoanh tròn vào chỉ một chữ cái trước câu trả lời đúng.
1. Bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm là bài văn như thế nào?
A. Miêu tả là chính, tự sự và biểu cảm là thứ yếu
B. Tự sự là chính, có đan xen miêu tả và biểu cảm
C. Biểu cảm là chính, có đan xen tự sự và miêu tả
D. Tự sự, miêu tả và biểu cảm đều là các yếu tố chính
2. Văn thuyết minh là gì?
A. Dùng lý lẽ và dẫn chứng để làm sáng tỏ một vấn đề nhằm thuyết
phục người đọc, người nghe về một quan điểm, tư tưởng
B. Trình bày, giới thiệu, giải thích... nhằm cung cấp tri thức về các
sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội
C. Trình bày sự việc, nhân vật, nhằm giải thích sự việc, tìm hiểu con
người và bày tỏ thái độ khen chê
D. Dùng các chi tiết, hình ảnh... nhằm tái hiện một cách sinh động để
người đọc hình dung rõ nét về sự việc, con người, phong cảnh
3. Văn bản nào sau đây được xếp vào loại văn nghị luận?
A. Bình Ngô đại cáo
B. Tôi đi học
C. Lão Hạc
D. Tức nước vỡ bờ
4. Mục đích của văn bản tường trình là trình bày thiệt hại hay mức độ trách
nhiệm của người viết trong các sự việc xảy ra gây hậu quả cần phải xem xét.
Điều này đúng hay sai?
A. Đúng

B. Sai

2

5. Để cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường nắm được kế hoạch tổ chức
lễ kỷ niệm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5, Ban Giám hiệu cần viết và chuyển
đến toàn trường văn bản gì?
A. Tường trình
B. Thông báo
C. Đề nghị
D. Báo cáo
6. Lượt lời là gì?
A. Là việc các nhân vật nói năng trong hội thoại
B. Là lời nói của chủ thể nói năng trong các cuộc hội thoại
C. Là sự thay đổi luân phiên lần nói giữa những người đối thoại với
nhau
D. Là lời nói của các nhân vật tham gia hội thoại đối thoại với nhau
• Đọc đoạn trích sau đây và trả lời các câu hỏi (từ câu 7 đến câu 12)
À ! Thì ra lão đang nghĩ đến thằng con l...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN NG VĂN, HC KÌ 2, LP 8
Đề s 2 (
T
T
h
h
i
i
g
g
i
i
a
a
n
n
l
l
à
à
m
m
b
b
à
à
i
i
:
:
9
9
0
0
p
p
h
h
ú
ú
t
t
)
)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
V
V
n
n
d
d
n
n
g
g
N
N
h
h
n
n
b
b
i
i
ế
ế
t
t
T
T
h
h
ô
ô
n
n
g
g
h
h
i
i
u
u
T
T
h
h
p
p
C
C
a
a
o
o
Tng
M
M
c
c
đ
đ
Lĩnh vc ni dung
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
T
T
N
N
T
T
L
L
Phương
thc biu
đạt
C8
1
1
V
V
ă
ă
n
n
h
h
c
c
Ni dung C7
1
1
Tình thái
t, tr t,
thán t
C 9
1
1
Các kiu
câu
C10
C12
2
2
Lượt li C6
1
1
T
T
i
i
ế
ế
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
Hành động
nói
C 11
1
1
Các kiu
văn bn
C2 C3
2
Viết bài
văn thuyết
minh
C14
1
Yếu t biu
cm và
miêu t
trong văn t
s
C 1
1
T
T
p
p
l
l
à
à
m
m
v
v
ă
ă
n
n
Văn bn
tường trình,
thông báo
C 4 C5
C13
3
T
T
n
n
g
g
s
s
c
c
â
â
u
u
T
T
r
r
n
n
g
g
s
s
đ
đ
i
i
m
m
4
1
8
2
1
3
1
4
14
10
Mi câu trc nghim 0,25 đim.
Câu t lun 13 được 3 đim, câu 14 được 4 đim.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Ngữ văn 9 10 679