Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ

MÔN SINH HỌC, LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (4,5đ)
1. Bộ phận quan trọng nhất của cơ quan bài tiết nước tiểu là
A. thận

C. bóng đái

B. ống đái

D. ống dẫn nước tiểu

2. Sản phẩm bài tiết hoà tan trong máu được bài tiết chủ yếu qua
A. da

C. thận

B. phổi

D. hệ tiêu hoá

3. Buồng trứng có chức năng:
A. Sản sinh ra trứng và testôtstêrôn
B. Sản sinh ra trứng và ơstrôgen
C. Tiết dịch nhờn để bôi trơn âm đạo
D. Sản sinh ra trứng và insulin
4. Nước tiểu chính thức khác nước tiểu đầu ở chỗ:
A. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước ít hơn
B. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và lượng nước nhiều hơn
C. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và có prôtêin
D. Không có chất dinh dưỡng, các ion cần thiết và có các tế bào máu
5. Cận thị là do:
A. Cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
B. Cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
C. Cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
D. Cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
6. Vitamin giúp tránh bệnh quáng gà và khô giác mạc là:
A. Vitamin D
B. Vitamin C
C. Vitamin B
D. Vitamin A

7. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật:
A. Phản xạ có điều kiện
B. Tư duy trừu tượng
C. Phản xạ không điều kiện
D. Trao đổi thông tin
Câu 2: Đánh dấu Đ, S vào các ô trống đứng trước câu đúng hoặc sai: (1đ)
1. Hooc môn là sản phẩm tiết của các tuyến ngoại tiết
2. Hooc môn có tác dụng với nhiều cơ thể, không mang tính đặc trưng cho loài
3. Hooc môn chỉ có tác dụng với một cơ thể, mang tính đặc trưng cho loài
4. Hooc môn là chất có hoạt tính sinh học cao
II. Phần tự luận (5.5 đ)
Câu 3: Trình bày chức năng của da (1,5đ)
Câu 4: Kể tên các vùng chức năng của vỏ đại não (1.5đ)
Câu 5: Nêu các tật của mắt. Nguyên nhân và cách khắc phục(2,5đ)

...
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH - KHÁNH H
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
MÔN SINH HC, LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng: (4,5đ)
1. B phn quan trng nht ca cơ quan bài tiết nước tiu là
A. thn C. bóng đái
B. ng đái D. ng dn nước tiu
2. Sn phm bài tiết hoà tan trong máu được bài tiết ch yếu qua
A. da C. thn
B. phi D. h tiêu hoá
3. Bung trng có chc năng:
A. Sn sinh ra trng và testôtstêrôn
B. Sn sinh ra trng ơstrôgen
C. Tiết dch nhn để bôi trơn âm đạo
D. Sn sinh ra trng và insulin
4. Nước tiu chính thc khác nước tiu đầu ch:
A. Không có cht dinh dưỡng, các ion cn thiết và lượng nước ít hơn
B. Không có cht dinh dưỡng, các ion cn thiết và lượng nước nhiu hơn
C. Không có cht dinh dưỡng, các ion cn thiết và có prôtêin
D. Không có cht dinh dưỡng, các ion cn thiết và cóc tế bào máu
5. Cn th là do:
A. Cu mt ngn bm sinh hoc thu tinh th quá dp
B. Cu mt ngn bm sinh hoc thu tinh th quá phng
C. Cu mt dài bm sinh hoc thu tinh th quá dp
D. Cu mt dài bm sinh hoc thu tinh th quá phng
6. Vitamin giúp tránh bnh quáng và k gc mc là:
A. Vitamin D
B. Vitamin C
C. Vitamin B
D. Vitamin A
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 832