Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ

MÔN: SINH HỌC LỚP 8
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4,5Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3,5đ)
1. Nước tiểu đầu được hình thành do quá trình lọc máu xảy ra ở
A. cầu thận

C. ống thận

B. nang cầu thận

D. bể thận

2. Sắc tố của da được qui định bởi các hạt sắc tố nằm ở
A. tầng sừng của lớp bì
B. tầng tế bào sống của lớp bì
C. lớp mỡ dưới da
D. lớp biểu bì
3. Tinh hoàn có chức năng:
A. Sản sinh ra tinh trùng và ơstrôgen
B. Sản sinh ra tinh trùng và testôstêrôn
C. Sản sinh và nuôi dưỡng tinh trùng
D. Sản sinh tinh trùng và Progesteron
4. Điểm giống nhau giữa hệ thần kinh vận động và thần kinh sinh dưỡng là:
A. Đều gồm có bộ phận trung ương và bộ phận ngoại biên
B. Đều có chức năng điều khiển, điều hoà và phối hợp hoạt động của mọi cơ
quan
C. Đều có sự liên quan đến hoạt động của cơ vân
D. Đều có sự liên quan đến hoạt động của cơ trơn
5. Tuyến nội tiết quan trọng nhất là
A. Tuyến giáp

B. Tuyến trên thận

B. Tuyến tuỵ

D. Tuyến yên

6. Phần vỏ của thận gồm
A. Nang cầu thận, cầu thận và ống góp
B. Nang cầu thận, cầu thận và bể thận
C. Nang cầu thận, cầu thận và ống thận
D. Nang cầu thận, cầu thận và ống dẫn nước tiểu

7. Viễn thị là do
A. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
B. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
C. cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
D. cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
Câu 2: Hãy điền chữ Đ vào trước câu đúng, chữ S trước câu sai(1đ)
1. ( Hooc môn là sản phẩm tiết của các tuyến ngoại tiết
2. ( Hooc môn có tác dụng với nhiều cơ thể, không mang tính đặc trưng cho loài
3. ( Hooc môn chỉ có tác dụng với một cơ thể, mang tính đặc trưng cho loài
4. ( Hooc môn là chất có hoạt tính sinh học cao
II. TỰ LUẬN (5,5Đ)
Câu 1: Trình bày sự tạo thành nước tiểu (1,5đ)
Câu 2: Trình bày cấu tạo và chức năng của trụ não, não trung gian. (2,0đ)
Câu 3: Nguyên nhân, hậu quả và cách khắc phục cận thị (2,0đ)

...
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH - KHÁNH HOÀ
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
MÔN: SINH HC LP 8
Thi gian: 45 phút (không k thi gian phát đề)
I. TRC NGHIM KHÁCH QUAN (4,5Đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng: (3,5đ)
1. Nước tiu đầu được hình thành do quá trình lc máu xy ra
A. cu thn C. ng thn
B. nang cu thn D. b thn
2. Sc t ca da được qui định bi các ht sc t nm
A. tng sng ca lp bì
B. t
ng tế bào sng ca lp bì
C. lp m dưới da
D. lp biu bì
3. Tinh hoàn có chc năng:
A. Sn sinh ra tinh trùng và ơstrôgen
B. Sn sinh ra tinh trùng và testôstêrôn
C. Sn sinh và nuôi dưỡng tinh trùng
D. Sn sinh tinh trùng và Progesteron
4. Đim ging nhau gia h thn kinh vn động và thn kinh sinh dưỡng là:
A. Đều gm có b phn trung ương và b phn ngoi biên
B. Đều có chc năng
điu khin, điu hoà và phi hp hot động ca mi cơ
quan
C. Đều có s liên quan đến hot động ca cơ vân
D. Đều có s liên quan đến hot động ca cơ trơn
5. Tuyến ni tiết quan trng nht là
A. Tuyến giáp B. Tuyến trên thn
B. Tuyến tu D. Tuyến yên
6. Phn v ca thn gm
A. Nang cu th
n, cu thn và ng góp
B. Nang cu thn, cu thn và b thn
C. Nang cu thn, cu thn và ng thn
D. Nang cu thn, cu thn và ng dn nước tiu
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Huệ, Khánh Hòa 9 10 616