Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 265 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN

ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ II

THUẬT KHOÁI CHÂU – HƯNG YÊN

MÔN: SINH HỌC LỚP 8
Thời gian làm bài: 45 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (3đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng: (3đ)
1. Chức năng của Nơron là
A. Dẫn truyền các xung thần kinh và trả lời các kích thích
B. Cảm ứng và dẫn truyền các xung thần kinh
C. Trung tâm điều khiển các phản xạ
D. Trả lời các kích thích
2. Cận thị là do
A. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
B. cầu mắt ngắn bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
C. cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá dẹp
D. cầu mắt dài bẩm sinh hoặc thuỷ tinh thể quá phồng
3. Nước tiểu đầu khác máu là
A. không có các sản phẩm thải
B. có các sản phẩm thải và hồng cầu
C. có các sản phẩm thải và prôtêin
D. có các sản phẩm thải và không có hồng cầu, prôtêin
4. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật:
A. Phản xa có điều kiện
B. Tư duy trừu tượng
C. Phản xạ không điều kiện
D. Trao đổi thông tin
5. Tầng tế bào sống nằm ở:
A. Lớp biểu bì
B. Lớp mỡ dưới da
C. Lớp bì
D. A và B

6. Tuyến nội tiết lớn nhất là:
A. Tuyến giáp
B. Tuyến yên
C. Tuyến trên thận
D. Tuyến tuỵ
II. Tự luận (7đ)
Câu 2: Phân biệt đồng hoá và dị hoá, mối quan hệ giữa hai quá trình này. (2,5đ)
Câu 3: Kể tên các tuyến nội tiết trên cơ thể người. Tuyến nào quan trọng nhất, Vì
sao?(2.5đ)
Câu 4: AIDS là gì? Tại sao nói AIDS là hiểm họa của loài người. (2đ)

...
TRƯỜNG THCS NGUYN THIN
THUT KHOÁI CU HƯNG YÊN
ĐỀ THI KIM TRA HC K II
N: SINH HC LP 8
Thi gian làm bài: 45 phút
I. Trc nghim khách quan (3đ)
Câu 1: Khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án tr li đúng: (3đ)
1. Chc năng ca Nơron
A. Dn truyn các xung thn kinh tr li các kích thích
B. Cm ng và dn truyn các xung thn kinh
C. Trung tâm điu khin các phn x
D. Tr li các kích thích
2. Cn th là do
A. cu mt ngn bm sinh hoc thu tinh th quá dp
B. cu mt ngn bm sinh hoc thu tinh th quá phng
C. cu mt dài bm sinh hoc thu tinh th quá dp
D. cu mt dài bm sinh hoc thu tinh th quá phng
3. Nước tiu đầu khác máu
A. không có các sn phm thi
B. có các sn phm thi và hng cu
C. có các sn phm thi prôtêin
D. có các sn phm thi không có hng cu, prôtêin
4. Kh năng nào dưới đây ch có người mà không có động vt:
A. Phn xa điu kin
B. Tư duy tru tượng
C. Phn x không điu kin
D. Trao đổi thông tin
5. Tng tế bào sng nm :
A. Lp biu bì
B. Lp m dưới da
C. Lp bì
D. A và B
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học THCS Nguyễn Thiện Thuật, Hưng Yên 9 10 728