Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 237 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN SINH HỌC, HỌC KÌ II, LỚP 8
Đề số 2
A. MA TRẬN (BẢNG 2 CHIỀU)
Các mức độ nhận thức
Các chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

chính
TNKQ
Chương VI

TL

TNKQ

TL

Câu 2.11

1,0

Chương VII

Câu 2.12

Câu 5

0,25

VIII

1,0
Câu 4

1,25

1,25

Câu 6

0,25

2 câu

2 câu

1,0

Câu 2.10

Chương IX

TL
Câu 7

0,25

Chương

TNKQ

Câu 2.1

2 câu
1,25
3 câu

Câu 2.9
1,0
Chương X

0,5

Câu 2.2

Câu 2.4

Câu 2.3

Câu 2.5

0,5
Chương XI

Câu 2.6

Cau 2.7

Câu 2.8

2,25
Tổng

6 câu
3,25

Câu 3

0,5

Câu 1

1,5
5 câu

1,0

2,0
4 câu

0,5
1 câu
1,0

7 câu

2,75
2 câu

1,75

2,0

2 câu
2,0

18 câu
10,0

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (5 điểm)
Câu 1: Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải ứng với mỗi bộ phận của cơ quan
sinh dục nam ở cột bên trái ở bảng dưới: (2đ)
Cơ quan

Chức năng

1. Tinh hoàn

a- Tiết dịch hòa với tinh trùng từ túi tinh chuyển ra để tạo

2.Mào tinh hoàn

thành tinh dịch

3. Bìu

b – Nơi nước tiểu và tinh dịch đi qua

4. ống dẫn tinh

c – Nơi sản xuất tinh trùng

5. Túi tinh

d– Tiết dịch để trung hòa axit trong ống đái, chuẩn bị cho

6.Tuyến tiền liệt

tinh phóng qua, đồng thời làm giảm ma sát trong quan hệ

7. ống đái

tình dục

8. Tuyến hành

e – Nơi chứa và nuôi dưỡng tinh trùng
g – Nơi tinh trùng tiếp tục phát triển và hoàn thiện cấu tạo
h – Dẫn tinh trùng từ tinh hoàn đến túi tinh
i – Bảo đảm nhiệt độ thích hợp cho quá trình sinh tinh

Câu 2: Hãy khoanh tròn vào chỉ 1 chữ cái (A, B, C, D) đứng trước phương án trả
lời mà em cho là đúng: (3đ)
1.Bộ phận ngoại biên của hệ thần kinh của người gồm:
A.Dây thần kinh và cơ quan thụ cảm
B. Dây thần kinh và hạch thần kinh
C. Hạch thần kinh và cơ quan thụ cảm
D. Dây thần kinh, hạch thần kinh và cơ quan thụ cảm
2 Tuyến nội tiết lớn nhất của người là:
A. Tuyến yên
B. Tuyến tụy
C. Tuyến trên thận
D. Tuyến giáp
3. Tuyến yên có vai trò quan trọng nhất trong các tuyến nội tiết vì:
A. Có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất của cơ thể.

B. Điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết khác.
C. Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của cơ thể.
D. Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến sự trao đổi glucôzơ, các chất khoáng của cơ thể.
4. Các tuyến nội tiết được điều hòa bởi:
A. Bán cầu đại não
B. Tủy sống
C. Cơ chế tự điều hòa nhờ thông tin ngược và bán cầu đại não
D. Tuyến yên và cơ chế tự điều hòa nhờ thông tin ngược
5. Hoocmôn di chuyển trong cơ thể nhờ
A. Máu
B. Hệ bạch huyết và dây thần kinh
C. Máu và dây thần kinh
D. Hệ bạch huyết và hệ thần kinh
6. Nếu người mẹ sử dụng các chấ...
ĐỀ KIM TRA MÔN SINH HC, HC KÌ II, LP 8
Đề s 2
A. MA TRN (BNG 2 CHIU)
Các mc độ nhn thc
Các ch đề
chính
Nhn biết Thông hiu Vn dng
Tng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Chương VI u 2.11
0,25
Câu 7
1,0
2 u
1,25
Chương VII
u 2.12
0,25
Câu 5
1,0
2 u
1,25
Chương
VIII
u 2.10
0,25
Câu 6
1,0
2 u
1,25
Chương IX
Câu 4
1,0
u 2.1
u 2.9
0,5
3 câu
1,5
Chương X u 2.2
u 2.3
0,5
u 2.4
u 2.5
0,5
Câu 3
1,0
5 u
2,0
Chương XI u 1
Cau 2.7
2,25
u 2.6
u 2.8
0,5
4 u
2,75
Tng
6 câu
3,25
1 câu
1,0
7 u
1,75
2 u
2,0
2 câu
2,0
18 câu
10,0
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Sinh học 9 10 44