Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 1:
A. MỤC TIÊU

Ở học kì II - lớp 8 kiểm tra học sinh những kiến thức và kĩ năng sau:
. Kiến thức của nội dung chạy bền.
. Kiến thức của kĩ thuật ném bóng xa có đà.
. Kiến thức và kỹ năng thực hành của kĩ thuật nhảy xa.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

1

Nội dung / chủ đề
Chạy trên địa hình tự

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

I.1. (0,4đ )

nhiên
2

Cách đo và theo dõi

I.2. (0,4đ)

mạch
3

Ném bóng xa có đà

I.5(0,4đ )

4

Nhảy xa

I.3 (0,4đ )

II.(8,0đ )

I.4(0,4đ)
5

Tổng điểm

0,8điểm

1,2điểm

8,0điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu sau đó cho các
em khởi động, ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh, mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy
thành tích lần cao nhất.
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết 2,0 điểm).
Hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa vào trước câu trả lời đúng.
1. Em hãy cho biết, khi chạy xuống dốc thì thân người em:
A. Ngả ra sau
B. Ngả sang phải
C. Ra trước
D. Ngả sang trái
2. Mạch biểu hiện nhịp hoạt động của tim. Việc kiểm tra mạch trước và sau khi
tập chạy bền để biết tình trạng sức khoẻ và:
A. Điều chỉnh mức độ vận động
B. Điều chỉnh chế độ ăn
C. Điều chỉnh trí nhớ
D. Điều chỉnh trang phục trong khi tập
3. Tập nhảy xa nhằm mục đích:
A. Rèn luyện cơ bắp
B. Tăng cường sức khoẻ
C. Rèn luyện sức mạnh của tay
D. Rèn luyện tư thế, đáng người
4. Kĩ thuật nhảy xa kiểu "Ngồi " gồm 4 giai đoạn, em hãy đánh số cho đúng
thứ tự 4 giai đoạn đó.
............ Giai đoạn chạy đà.
............. Giai đoạn trên không.
..............Giai đoạn tiếp đất.
..............Giai đoạn giậm nhảy.
5. Ở giai đoạn ra sức cuối cùng của kỹ thuật ném bóng xa có đà, tư thế "ưỡn
thân người hình cánh cung" tạo thành bởi các bộ phận của cơ thể. Em hãy
khoanh tròn vào trước 3 đáp án đúng đó.

A. Chân cùng bên với tay cầm bóng.
B. Tay không cầm bóng.
C. Tay cầm b...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K II, LP 8
Đề s 1:
A. MC TIÊU
hc kì II - lp 8 kim tra hc sinh nhng kiến thc và kĩ năng sau:
. Kiến thc ca ni dung chy bn.
. Kiến thc ca kĩ thut ném bóng xa có đà.
. Kiến thc và k năng thc hành ca kĩ thut nhy xa.
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành.
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu Vn dng
1 Chy trên địa hình t
nhiên
I.1. (0,4đ )
2 Cách đo theo dõi
mch
I.2. (0,4đ)
3 Ném bóng xa có đà I.5(0,4đ )
4 Nhy xa I.3 (0,4đ )
I.4(0,4đ)
II.(8,0đ )
5 Tng đim 0,8đim 1,2đim 8,0đim
C. YÊU CU HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu sau đó cho các
em khi động, ôn i( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm bài trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục 9 10 752