Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục THCS Phù Lỗ, Hà Nội

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS PHÙ LỖ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

HUYỆN SÓC SƠN - HÀ NỘI

MÔN THỂ DỤC, LỚP 8

Đề số 2:
Em hãy thực hiện kĩ thuật nhảy xa kiểu “ngồi” (có tính thành tích)
1. Tổ chức và phương pháp
- Chuẩn bị đệm hoặc hố nhảy xa có cát (được xới xốp), cuốc, xẻng, trang
cát. Có thước đo, bàn ghế cho giáo viên.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến mục tiêu, yêu cầu (chỉ kiểm tra
những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập thường xuyên đầy đủ),
sau đó cho các em học sinh khởi, có thể thực hiện thử 1 đến 2 lần (nhảy xa).
- Mỗi nhóm kiểm tra từ 3 đến 5 học sinh theo thứ tự qui định.
2. Đáp án và biểu điểm
- Điểm 9 – 10. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác;
Thành tích: tối thiểu 3,20m (nam); tối thiểu 2,80m (nữ);
- Điểm 7 – 8. Thực hiện đúng kĩ thuật động tác tuy nhiên còn sai sót nhỏ;
Thành tích: từ 2,90 – dưới 3.20m (nam); từ 2,50 - d ưới 2,80m
(nữ).
- Điểm 5 – 6. Thực hiện cơ bản đúng động tác;
Thành tích: từ 2,60 - d ưới 2,90m (nam) ; từ 2,20 - 2,50m (nữ);
- Điểm 3 – 4. Thực hiện chưa đúng động tác;
Thành tích: Nam dưới 2.60m, nữ dưới 2,20m
Chú ý: Một số trường hợp khác do giáo viên quyết định

...
TRƯỜNG THCS PHÙ L
HUYN SÓC SƠN - HÀ NI
ĐỀ KIM TRA HC KÌ II
MÔN TH DC, LP 8
Đề s 2:
Em hãy thc hin kĩ thut nhy xa kiu “ngi(có tính tnh tích)
1. T chc và phương pháp
- Chun b đệm hoc h nhy xa có cát (được xi xp), cuc, xng, trang
cát. Có thước đo, bàn ghế cho giáo viên.
- Trước khi kim tra, giáo viên ph biến mc tiêu, yêu cu (ch kim tra
nhng hc sinh có đủ sc kho và tham gia hc tp thường xun đầy đủ),
sau đó cho các em hc sinh khi, có th thc hin th 1 đến 2 ln (nhy xa).
- Mi nhóm kim tra t 3 đến 5 hc sinh theo th t qui định.
2. Đáp án và biu đim
- Đim 9 10. Thc hin đúng kĩ thut động tác;
Thành tích: ti thiu 3,20m (nam); ti thiu 2,80m (n);
- Đim 7 8. Thc hin đúng kĩ thut động tác tuy nhiên còn sai sót nh;
Thành tích: t 2,90 dưới 3.20m (nam); t 2,50 - d ưới 2,80m
(n).
- Đim 5 6. Thc hin cơ bn đúng động c;
Thành tích: t 2,60 - d ưới 2,90m (nam) ; t 2,20 - 2,50m (n);
- Đim 3 4. Thc hin chưa đúng động tác;
Thành tích: Nam dưới 2.60m, n dưới 2,20m
Chú ý: Mt s trường hp kc do giáo viên quyết định
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục THCS Phù Lỗ, Hà Nội - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục THCS Phù Lỗ, Hà Nội 9 10 615