Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 310 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN THỂ DỤC, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 2:
A. MỤC TIÊU

Ở học kì II - lớp 8 kiểm tra học sinh những kiến thức kĩ năng sau:
. Kiến thức của nội dung chạy bền.
. Kiến thức hiểu biết về kĩ thuật nhảy xa.
. Kiến thức và kỹ năng thực hành của kĩ thuật ném bóng xa có đà.
. Khả năng kết hợp giữa lý thuyết và thực hành .
B. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
STT

Nội dung / chủ đề
Chạy trên địa hình tự

1

Nhận biết

Thông hiểu

I.1.(0,4đ)

I.2.(0,4đ)

Vận dụng

nhiên
Nhảy xa.

I.4.(0,4đ)

2
Ném bóng xa có đà

I.3.(0,4đ)

3
4

I.5 (0,4đ )
II.(8,0đ )

Tổng điểm

0,8điểm

0,8điểm

8,4điểm

C. YÊU CẦU VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC KIỂM TRA
- Kẻ sân đúng qui cách và đảm bảo an toàn cho học sinh.
- Trước khi kiểm tra, giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu sau đó cho
các em khởi động, ôn bài( nếu cần ).
- Chỉ kiểm tra những học sinh có đủ sức khoẻ và tham gia học tập đầy đủ.
- Phần kiểm tra lý thuyết giáo viên có thể kiểm tra ngay hoặc cũng có thể
kiểm tra tách ra vào giờ khác, học sinh có thể làm bài ở trong lớp hoặc
ngay ngoài sân tập.

- Phần kiểm tra thực hành, giáo viên có thể tổ chức kiểm tra làm nhiều
đợt, mỗi đợt từ 3 đến 5 học sinh mỗi học sinh thực hiện 3 lần và lấy
thành tích lần cao nhất.
- Bảng thành tích và biểu điểm được tính theo chuẩn của sách giáo viên.
Tuỳ tình hình thực tế của từng trường mà các đồng chí giáo viên có thể
thống nhất và điều chỉnh cho phù hợp.

D. NỘI DUNG ĐỀ
Phần I: Lý thuyết 2,0 điểm
Em hãy khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa vào trước câu trả lời đúng.
1. Em hãy cho biết, khi chạy lên dốc thì thân người em ngả:
A. Sang trái
B. Sang phải
C. Ra sau
D. Ra trước
2. Em hãy cho biết, tập chạy bền như thế nào là tốt nhất?
A. Tập càng nhiều càng tốt.
B. Tập vừa với sức của mình.
C. Tập ít thì mới tốt.
D. Không cần rèn luyện vẫn chạy tốt.
3. Em hãy cho biết các trường hợp sau đây, trường hợp nào cầm bóng đúng?
A. Bóng tì lên các chai tay.
B. Bóng ở gan bàn tay.
C. Cầm bóng thật chặt.
D. Để bóng di động trong lòng bàn tay.
4. Tập nhảy xa nhằm mục đích gì?
A. Tăng cường sức khoẻ.
B. Rèn luyện sức mạnh của chân.
C. Rèn luyện sức mạnh của tay.
D. Rèn luyện tư thế, dáng người .
5. Điền các cụm từ vào chỗ chấm của giai đoạn ra sức cuối cùng trong kĩ thuật
ném bóng xa có đà cho đúng.
Kĩ thuật của giai đoạn ra sức cuối cùng bắt đầu khi chân khác bên với (1) ...
cầm bóng đưa ra trước chạm đất. Tiếp theo, vừa xoay gót chân trước (chân
cùng với bên tay cầm bóng ) vừa (2)..... nhanh - mạnh chân xuống đất và

xoay thân từ (3) ... hướng ném thành lưng hưóng ném ( l...
ĐỀ KIM TRA MÔN TH DC, HC K II, LP 8
Đề s 2:
A. MC TIÊU
hc II - lp 8 kim tra hc sinh nhng kiến thc kĩ năng sau:
. Kiến thc ca ni dung chy bn.
. Kiến thc hiu biết v kĩ thut nhy xa.
. Kiến thc và k năng thc hành ca kĩ thut ném bóng xa có đà.
. Kh năng kết hp gia lý thuyết và thc hành .
B. MA TRN (BNG HAI CHIU)
STT
Ni dung / ch đề Nhn biết Thông hiu Vn dng
1
Chy trên địa hình t
nhiên
I.1.(0,4đ) I.2.(0,4đ)
2
Nhy xa.
I.4.(0,4đ)
3
Ném bóng xa có đà
I.3.(0,4đ) I.5 (0,4đ )
II.(8,0đ )
4 Tng đim
0,8đim 0,8đim 8,4đim
C. YÊU CU HÌNH THC T CHC KIM TRA
- K sân đúng qui cách và đảm bo an toàn cho hc sinh.
- Trước khi kim tra, giáo vn ph biến ni dung, yêu cu sau đó cho
các em khi động, ôn bài( nếu cn ).
- Ch kim tra nhng hc sinh có đủ sc kho tham gia hc tp đầy đủ.
- Phn kim tra lý thuyết giáo viên có th kim tra ngay hoc cũng có th
kim tra tách ra vào gi khác, hc sinh có th làm i trong lp hoc
ngay ngoài sân tp.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Thể dục 9 10 980