Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ I, LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A.MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)

Nhận biết
TN
Nhân,

chia

đa

thức
Phân thức đại số
Tứ giác
Diện tích đa giác

TL

1
(0,25)

Thông hiểu
TN

TL

TN

TL

2

1

2

1

(0,5)

(0,5)

1

1

1

(0,75)

(0,25)

1

1

1

(0,25)

(1,75)

(0,5)

1

(1)

2

(0,25)

(0,5)

1

1

(0,25)

(0,25)

2
(0,5)

(1)

1

1

(0,25)

(0,25)

5

Tổng

Vận dụng

9
(1,25)

Tổng
7
(2,75)
6

(1)

(2,75)
5
(3,5)
4
(1)

8
(4.25)

22
(4.5)

10

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các
câu ở mỗi ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 6a, 6b,
13a và 13b
Câu 1. Kết quả của phép tính (2x2 - 32) : (x - 4) là
A. 2(x – 4)

B. 2 (x + 4)

C. x + 4

D. x – 4

Câu 2. Với x = 105 thì giá trị của biểu thức x2 - 10x + 25 bằng
A. 1000

B. 10000

Câu 3. Mẫu thức chung của hai phân thức
A. x(x + 2)2

B. 2(x + 2)2

C. 1025

D. 10025

3
x+4
và 2
là:
2x + 4x
x + 4x + 4
2

C. 2x(x + 2)2

D. 2x(x + 2)

Câu 4. Giá trị của biểu thức M = - 2x2y3 tại x = - 1, y = 1 là
A. 2

B. - 2

C. 12

D. – 12

Câu 5. Tập hợp các giá trị của x để 3x2 = 2x là
A. {0}

⎧3⎫
⎩2⎭

B. ⎨ ⎬

⎧2⎫
⎩3⎭

C. ⎨ ⎬

⎧ 2⎫
⎩ 3⎭

D. ⎨0; ⎬

Câu 6. Điền đa thức thích hợp vào chỗ (... )
a, 4x2 - 1 = (2x - 1) .(...)
b, (...).(x2 – 5x + 7) = 3x3 – 15x2 + 21x
Câu 7. Kết quả của phép cộng
A.

x
x+3

B.

Câu 8. Kết quả của phép tính
A.

6y
x2

B.

2
3
+ 2
là:
x+3 x −9

5
x −9
2

C.

x−3
x+3

D.

2x − 3
x2 − 9

x
6y

D.

x
6y2

5 x + 2 10 x + 4
: 2
là:
x y
3xy 2
6y
x

C.

Câu 9. Trong hình 1, biết AB = BC = 5cm và DC = 8cm. Diện tích của tam giác HBC là:
A. 4,5cm2

B. 6cm2

C. 12cm2

D. 16cm2
Hình 1

ˆ = 1 : 1 : 2 : 2.
ˆ : N
ˆ : Pˆ : Q
Câu 10. Tứ giác MNPQ có các góc thoả mãn điều kiện: M

Khi đó
ˆ = 1200;
ˆ = N
ˆ = 600; Pˆ = Q
A. M

ˆ = 600
ˆ = N
ˆ = 1200; Pˆ = Q
C. M

ˆ = 1200
ˆ = Pˆ = 600; N
ˆ = Q
B. M

ˆ = 600 ; N
ˆ = Q
ˆ = Pˆ = 1200
D. M

Câu 11. Khẳng định nào sau đây sai ?
A. Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
B. Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình thang.
C. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật
D. Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc là hình vuông
Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8 cm, BC = 6 cm (Hình 2). Các điểm M,
N, P và Q là trung điểm của các cạnh của hình chữ nhật. Tổng diện tích các tam giác có
trong hình 2 là:
A. 4 cm2

B. 6 cm2

C. 12 cm2

D. 24 cm2

Hình 2

Câu 13. Hãy điền chữ Đ (hoặc S) vào ô t...
Đ
Đ
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
O
O
Á
Á
N
N
,
,
H
H
C
C
K
K
I
I
,
,
L
L
P
P
8
8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A.MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
TN TL TN TL TN TL
Tng
1 2 1 2 1
7
Nhân, chia đa
thc
(0,25) (0,5) (1) (0,5) (0,5) (2,75)
1 2 1 1 1
6
Phân thc đại s
(0,25) (0,5) (0,75) (0,25) (1) (2,75)
1 1 1 1 1
5
T giác
(0,25) (0,25) (1) (0,25) (1,75) (3,5)
2 1 1
4
Din tích đa giác
(0,5) (0,25) (0,25) (1)
5 9 8 22
Tng
(1,25) (4.25) (4.5) 10
Ch s gia ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi ô là s đim cho các
câu mi ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan
Khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr li đúng tr các câu 6a, 6b,
13a và 13b
Câu 1. Kết qu ca phép tính (2x
2
- 32) : (x - 4) là
A. 2(x – 4) B. 2 (x + 4) C. x + 4 D. x – 4
Câu 2. Vi x = 105 thì giá tr ca biu thc x
2
- 10x + 25 bng
A. 1000 B. 10000 C. 1025 D. 10025
Câu 3. Mu thc chung ca hai phân thc
44
3
2
+
+
x
x
xx
x
42
4
2
+
+
là:
A. x(x + 2)
2
B. 2(x + 2)
2
C. 2x(x + 2)
2
D. 2x(x + 2)
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán 9 10 255