Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ

MÔN TOÁN LỚP 8

DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ

Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (2 điểm).
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 7 đều có 4 phương án trả lời a, b, c, d; trong đó
chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án
đúng.
Câu 1. Cho tam giác ABC, hai điểm E và D lần lượt thuộc hai cạnh AB, AC sao cho
ED // BC . Biết AB = 12cm; EB = 8cm; AC = 9cm. Độ dài của CD là:

a. 1,5 cm

b. 3 cm

c. 6cm

d. Kết quả khác

Câu 2. Diện tích toàn phần của một hình lập phương là 216 cm2 thì độ dài cạnh của nó
là:
a. 36cm

b. 6cm

c. 18cm

d. 9cm

Câu 3. Phương trình (4 x + 1)( x 2 + 2) = 0 có tập nghiệm là
⎧ 1
⎩ 4

⎧1 ⎫
⎩4⎭

⎫
⎭

⎧1
⎩4

b. ⎨− ; −2 ⎬

a. ⎨ ⎬

⎫
⎭

c. ⎨ ; 2 ⎬

⎧ 1⎫
⎩ 4⎭

d. ⎨− ⎬

Câu 4. Giá trị của biểu thức 9 − 3x là một số âm khi
a. x ≥ 3

b. x > 3

c. x ≤ 3

d. x < 3

c. x = x

d. x 2 + 2 = x 2 + 2

Câu 5. Kết quả nào sau đây là sai
b. − x 2 = x 2

a. −1 = 1

Câu 6. Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm ; BC = 5 cm ; CD là phân giác
góc C thế thì
a.

DA
bằng
BD

5
3

b.

3
5

c.

4
5

d.

5
4

Câu 7: Số đo cạnh của hình lập phương tăng lên 2 lần thì thể tích của nó tăng lên:
a. 4 lần ;

b. 2 lần ;

Đề số 2/lớp 8/kì 2

c. 6 lần ;

1

d. 8 lần

Câu 8. Ghi dấu “x” vào ô thích hợp.
Khẳng định

Đúng

Sai

Nếu hai cạnh của một tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của
tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.
II. Tự luận (8 điểm)
Câu 9. (1 điểm) Giải bất phương trình 1 + 2( x − 1) > 3 − 2 x
Câu 10. (1 điểm) Giải phương trình

3x + 2
x
x
−
=
2 x − 6 2 x + 2 ( x + 1)( x − 3)

Câu 11. (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình.
Số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 em. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi
khối, biết rằng

3
số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của
4

khối 8.
Câu 12. (4 điểm) Cho ∆ABC vuông tại A, biết AB = 8 cm, AC = 15 cm. Vẽ đường cao
AH .

a. Tính BC.
b. Chứng minh hệ thức AB 2 = BH .BC . Tính BH, CH.
c. Vẽ phân giác AD của ∆ABC . Chứng minh H nằm giữa B và D.

Đề số 2/lớp 8/kì 2

2

...
Đề s 2/lp 8/kì 2
1
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DIÊN KHÁNH – KHÁNH HOÀ
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2 đim).
Trong mi câu t câu 1 đến câu 7 đều có 4 phương án tr li a, b, c, d; trong đó
ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án
đúng.
Câu 1. Cho tam giác ABC, hai đim E và D ln lượt thuc hai cnh AB, AC sao cho
//
E
DBC. Biết AB = 12cm; EB = 8cm; AC = 9cm. Độ dài ca CD là:
a.
1, 5 cm b. 3cm c. 6cm d. Kết qu khác
Câu 2. Din tích toàn phn ca mt hình lp phương là
216 cm
2
thì độ dài cnh ca nó
là:
a. 36cm b. 6cm c. 18cm d. 9cm
Câu 3. Phương trình
2
(4 1)( 2) 0xx++= có tp nghim là
a.
1
4
⎧⎫
⎨⎬
⎩⎭
b.
1
;2
4
⎩⎭
c.
1
;2
4
⎩⎭
d.
1
4
⎧⎫
⎨⎬
⎩⎭
Câu 4. Giá tr ca biu thc
93
x
là mt s âm khi
a.
3x b. 3x > c. 3x
d. 3x <
Câu 5. Kết qu nào sau đây là sai
a.
11−= b.
22
x
x
= c.
x
x
=
d.
22
22xx+= +
Câu 6. Cho tam giác ABC vuông ti A có AB = 3 cm ; BC = 5 cm ; CD là phân giác
góc C thế thì
DA
BD
bng
a.
5
3
b.
3
5
c.
4
5
d.
5
4
Câu 7: S đo cnh ca hình lp phương tăng lên 2 ln thì th tích ca nó tăng lên:
a. 4 ln ; b. 2 ln ; c. 6 ln ; d. 8 ln
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục Diên Khánh, Khánh Hòa 9 10 973