Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 210 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II

CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG

MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 16 đều có 4 phương án trả lời a, b,c, d;
trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước
phương án đúng.
Câu 1. Phương trình 2 x + 3 = 3x + 5 có nghiệm là
a. x = −8

b. x = 8

c. x = 2

d. x = −2 .

Câu 2. Tập hợp nghiệm của phương trình ( x − 2)(3 − 2 x) = 0 là
⎧
⎩

⎧
⎩

3⎫
2⎭

3⎫
2⎭

⎧ 3⎫
⎩ 2⎭

b. ⎨2; − ⎬

a. ⎨−2; − ⎬

⎧ 2⎫
⎩ 3⎭

c. ⎨2; ⎬

d. ⎨2; ⎬ .

Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất
một ẩn ?
a. ( x + 2)( x − 1) = 0

b. 0 x + 7 = 0

c. 3 x − 2 = 0

Câu 4. Điều kiện xác định của phương trình 2 +
a. x ≠ 3

b. x ≠ −3

Câu 5. Trong hình vẽ bên (AB // CD), giá trị của

a. x = 12

b. x = 16

c. x = 18

d. x = 15 .

Câu 6. Cho ∆ABC ∼ ∆MNP .
Phát biểu nào sau đây là sai?
a. M = A
c.

BC NP
=
AC MP

b.

AC BC
=
MP NP

d.

AC MP
=
.
AB NP

De so9/lop8/ki2

1

1
+ 2x = 0 .
x

1
5
là
=
3− x x + 3

c. x ≠ 0 và x ≠ 3

x bằng bao nhiêu?

d.

d. x ≠ −3 và x ≠ 3

Câu 7. Cho ∆ABC và ∆DEF có A = D, B = E . Kết luận nào sau đây là đúng?
a. ∆BAC ∼ ∆DEF

b. ∆ABC ∼ ∆FED

c. ∆ABC ∼ ∆DEF

d. ∆ACB ∼ ∆DEF .

Câu 8. Bất phương trình nào sau đây có nghiệm là x > 2 ?
a. 3x + 3 > 9

b. −5 x > 4 x + 1

c. x − 2 < −2 x + 4

d. x − 6 > 5 − x .

Câu 9. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
a. 0.x + 3 > 2

b.

x2 − 4
<0
x−2

c.

1
≥0
x+3

d.

1
x+3< 0.
3

Câu 10. Khi x < 0 , kết quả rút gọn của biểu thức −4 x − 3x + 13 là
a. −7 x + 13
b. x + 13
c. − x + 13
d. 7 x + 13 .
Câu 11. Bất phương trình −3x + 4 > 0 tương đương với bất phương trình nào
sau đây ?
a. x > −4

b. x < 1

c. x < −

4
3

4
3

d. x < .

Câu 12. Khẳng định nào dưới đây là đúng ?
b. Số a là số dương nếu 4a > 5a
a. Số a là số âm nếu 4a < 5a
c. Số a là số dương nếu 4a < 3a d. Số a là số âm nếu 4a < 3a .
Câu 13. Nếu ∆ABC đồng dạng với ∆A ' B ' C ' theo tỉ số k thì ∆A ' B ' C ' đồng
dạng với ∆ABC theo tỉ số
a.

1
k

b. 1

c. k

d. k 2

Câu 14. Cho a + 3 > b + 3 . Khi đó ta có
a. a < b

b. −3a − 4 > −3b − 4

c. 5a + 3 < 5b + 3

d. 3a + 1 > 3b + 1 .

Câu 15. Cho hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh đáy là 6cm, độ dài cạnh bên
là 5cm. Diện tích xung quanh của hình chóp là
a. 48cm2

b. 120cm2

c. 24cm2

d. 36cm2.

Câu 16. Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?

0
a. x − 3 ≥ 0

b. x − 3 ≤ 0

3
c. x − 3 > 0

De so9/lop8/ki2

2

d. x − 3 < 0 .

II...
De so9/lop8/ki2
1
PHÒNG GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
CÁT TIÊN – LÂM ĐỒNG
ĐỀ KIM TRA HC K II
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (4 đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 16 đều có 4 phương án tr li a, b,c, d;
trong đó ch có mt phương án đúng. Hãy khoanh tròn ch cái đứng trước
phương án đúng.
Câu 1. Phương trình
2335xx+= +
có nghim là
a.
8x =− b. 8x
=
c. 2x
=
d. 2x =− .
Câu 2. Tp hp nghim ca phương trình
(2)(32)0xx
−=
a.
3
2;
2
⎧⎫
−−
⎨⎬
⎩⎭
b.
3
2;
2
⎩⎭
c.
3
2;
2
⎩⎭
d.
2
2;
3
⎧⎫
⎨⎬
⎩⎭
.
Câu 3. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bc nht
mt n ?
a.
(2)(1)0xx+−= b.
070x +=
c.
320x
=
d.
1
20x
x
+
= .
Câu 4. Điu kin xác định ca phương trình
15
2
33
+=
+
x
a.
3x
b.
3x ≠−
c. 0x
3x
d. 3x
3x
Câu 5. Trong hình v bên (AB // CD), giá tr ca
x bng bao nhiêu?
a.
12x = b. 16x
=
c.
18x = d. 15x
=
.
Câu 6. Cho
A
BC MNP∆∆
.
Phát biu nào sau đây là sai?
a.
M
A= b.
A
CBC
M
PNP
=
c.
B
CNP
A
CMP
=
d.
A
CMP
A
BNP
=
.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán Phòng Giáo dục và Đào tạo Cát Tiên, Lâm Đồng 9 10 290