Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Lê Hoàn, Phú Yên

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 320 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN LỚP 8
Thời gian làm bài: 90 phút

TRƯỜNG THCS LÊ HOÀN
TÂY HÒA - PHÚ YÊN

I. Trắc nghiệm khách quan (2điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D; trong đó chỉ có một phương án
đúng. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án đúng.

Câu 1 : x = 2 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. x – 1 = 0
B. 2x – 2 = 8 – 3x
C. x2 + 4 = 0

D.

1
=0
x−2

Câu 2 : Nghiệm của phương trình (x2 +1)(3x – 1) = 0 là
A. x =

−1
3

B. x =

1
3

C. x = – 2

Câu 3 : Điều kiện xác định của phương trình

x
x −1
+
= 0 là:
2x −1 x + 2

1
2
1
D. x ≠ và x ≠ 2
2

A. x ≠ – 2 và x ≠ 1
C. x ≠

D. x = – 1 .

B. x ≠

1
và x ≠ – 2
2

Câu 4 : Phép biến đổi nào sau đây là đúng ?
A. – 0,4x > 1,2 Ù x > –3
B. – 0,4x > 1,2 Ù x < –3
C. – 0,4x > 1,2 Ù x > 1,6
D. – 0,4x > 1,2 Ù x < 1,6
Câu 5 : Cho tam giác ABC có AD là phân giác (hình bên ) .
Tỷ số

x
là:
y
5
A.
2

4
B.
5

5
C.
4

A

y

x

2
D.
5
B

2

2,5
D

15cm

Câu 6 : Cho lăng trụ đứng đáy là tam giác vuông có hai cạnh góc vuông
là 5cm và 12 cm, chiều cao lăng trụ là 15cm (như hình vẽ bên). Diện tích
toàn phần của lăng trụ đứng đó là :
B. 510 cm2
A. 450 cm2
C. 900 cm2
D. 225 cm2
5cm

l = I . Cần có
Câu 7 : Cho tam giác ABC và tam giác IHK có A

thêm điều gì trong số các điều kiện sau đây để hai tam giác
đó đồng dạng?
A. AB = IH
B. AC = IK
C.

AB AC
=
IH
IK

D. BC = HK

Đề số 12/toán 8/học kỳ 2/TAYHOA/PHUYEN

12cm

C

Câu 8 : Cho tam giác ABC đồng dạng với tam giác A’B’C’ theo tỉ số k. Biết diện tích của tam giác
ABC là 4 m2 , diện tích của tam giác A’B’C’ là 16 m2 thì tỉ số k sẽ là bao nhiêu ?
A.

1
4

B.

1
2

C.

1
8

D. 4.

II. Tự luận ( 8 điểm )
Bài 1 : (2 điểm) Giải các phương trình sau :
a) (x + 1)( x – 5) – x ( x – 6 ) = 3x + 7
x − 2 2x − 1 11 − 2x 2
−
= 2
b)
x+3
x
x + 3x

Bài 2 : (2 điểm) Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Ngựa và La đi cạnh nhau cùng chở vật nặng trên lưng. Ngựa than thở về hành lí quá nặng của mình.
La đáp: “Cậu than thở nổi gì? Nếu tôi chở giúp cậu một bao thì hành lí của tôi nặng gấp đôi của cậu
đấy”. Hỏi Ngựa và La mỗi con mang mấy bao? (Biết rằng La mang nhiều hơn Ngựa 2 bao và các
bao này có khối lượng bằng nhau).
Bài 3 : (4 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 16 cm, BC = 20 cm. Kẻ đường phân giác
BD.
a) Tính CD và AD.
b) Từ C kẻ CH vuông góc với BD tại H . Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam
giác HCD.
c) Tính diện tích của tam giác HCD.

Đề số 12/toán 8/học kỳ 2/TAYHOA/PHUYEN

...
Đề s 12/toán 8/hc k 2/TAYHOA/PHUYEN
2,5
2
y
x
A
B
C
D
15cm
5cm
12cm
TRƯỜNG THCS LÊ HOÀN
TÂY HÒA - PHÚ YÊN
KIM TRA HC KÌ II
MÔN TOÁN LP 8
Thi gian làm bài: 90 phút
I. Trc nghim khách quan (2đim)
Trong mi câu t câu 1 đến câu 8 đều có 4 phương án tr li A, B, C, D; trong đó ch có mt phương án
đúng. Hãy khoanh tròn vào ch cái đứng trước phương án đúng.
Câu 1 : x = 2 là nghim ca phương trình nào sau đây?
A. x – 1 = 0 B. 2x – 2 = 8 – 3x
C. x
2
+ 4 = 0 D.
1
0
x2
=
Câu 2
: Nghim ca phương trình (x
2
+1)(3x – 1) = 0 là
A. x =
3
1
B. x =
3
1
C. x = – 2 D. x = – 1 .
Câu 3
: Điu kin xác định ca phương trình
1
0
21 2
xx
xx
+
=
−+
là:
A. x – 2 và x 1 B.
1
2
x
C. x
1
2
và x – 2 D. x
1
2
và x 2
Câu 4
: Phép biến đổi nào sau đây là đúng ?
A. – 0,4x > 1,2 Ù x > –3 B. – 0,4x > 1,2 Ù x < –3
C. – 0,4x > 1,2 Ù x > 1,6 D. – 0,4x > 1,2 Ù x < 1,6
Câu 5
: Cho tam giác ABC có AD là phân giác (hình bên ) .
T s
x
y
là:
A.
5
2
B.
4
5
C.
5
4
D.
2
5
Câu 6
: Cho lăng tr đứng đáy là tam giác vuông có hai cnh góc vuông
là 5cm và 12 cm, chiu cao lăng tr là 15cm (như hình v bên). Din tích
toàn phn ca lăng tr đứng đó là :
A. 450 cm
2
B. 510 cm
2
C. 900 cm
2
D. 225 cm
2
Câu 7
: Cho tam giác ABC và tam giác IHK có
l
AI=
. Cn có
thêm điu gì trong s các điu kin sau đây để hai tam giác
đó đồng dng?
A. AB = IH B. AC = IK
C.
AB AC
I
HIK
=
D. BC = HK
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Lê Hoàn, Phú Yên - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Lê Hoàn, Phú Yên - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán THCS Lê Hoàn, Phú Yên 9 10 330