Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 409 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN, HỌC KỲ II, LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nhận biết
TN
PT bậc nhất một ẩn
BPT bậc nhất 1 ẩn
Tam

giác

đồng

dạng
Hình lăng trụ, hình
chóp đều

TL

1
(0,25)
2
(0,5)

Thông hiểu
TN

TL

TN

TL

2

1

2

1

(0,5)

(0,5)

(0,5)

1

1

2

(0,25)

1

1

(0,25)

(0,25)

1

1

(0,25)

(0,25)

5

Tổng

Vận dụng

(1)
1
1
(1)
9

(1,25)

1
1

(0,25

(3,25)
5

(1)

(2,25)

1

4

(0,25)

(1,75)
9

(4,25)

(2,75)
7

(1)

1

(0,5)

7

(1)

(0,5)

Tổng

23
(4,5)

10

Chữ số giữa ô là số lượng câu hỏi; chữ số ở góc phải dưới mỗi ô là số điểm cho các
câu ở mỗi ô đó
B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn chỉ một chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng trừ các câu 2a và 2b.
Câu 1. Tập nghiệm của phương trình: (x ⎧3⎫
⎩2⎭

A. ⎨ ⎬

B. {− 1}

3
)(x + 1) = 0 là:
2
⎧3
⎩2

⎫
⎭

C. ⎨ ;−1⎬

⎧3 ⎫
⎩2 ⎭

D. ⎨ ;1⎬

Câu 2. Cho phương trình (m2 + 5m +4)x = m + 1 trong đó x là ẩn, m là một số cho
trước. Hãy nối một ý ở cột A với một ý ở cột B để được một mệnh đề đúng.

A

B

a) Khi m = 0

1) thì phương trình vô nghiệm

b) Khi m = -1

2) thì phương trình nghiệm đúng với mọi giá trị của x
3) thì phương trình nhận x =

Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình
A. x ≠

1
2

B. x ≠ -1 và x ≠

1
là nghiệm
4

5x + 1 x − 3
+
= 0 là:
4x − 2 1 + x

1
2

C. x ≠ - 1 và x ≠ -

1
2

D. x ≠ -1

Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 2x2 + 1 < 0
B.

x+3
>0
3x + 2006

C. 0.x + 4 > 0
D.

1
x -1<0
4

Câu 5. Với x < y, ta có
A. x - 5 > y – 5

B. 5 – 2x < 5 – 2y

C. 2x –5 < 2y – 5

D. 5 – x < 5 - y

Câu 6. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. Số a là số âm nếu 3a < 5a

B. Số a là số dương nếu 3a > 5a

C. Số a là số dương nếu 5a < 3a

D. Số a là số âm nếu 5a < 3a

Câu 7. Hình vẽ nào dưới đây biểu diễn đúng tập nghiệm của bất phương trình 3x - 4 < -1.
A.

B.

C.

D.

Câu 8. Giá trị x = 1 là nghiệm của bất phương trình:
A. 3x + 3 > 9

B. -5x > 4x + 1

C. x - 2x < - 2x + 4

D. x - 6 > 5 - x

Câu 9. Khi x < 0, kết quả rút gọn của biểu thức |- 2x| - x + 5 là:
A. - 3x + 5
Câu 10. Biết
A. 5cm

B. x + 5

C. – x + 5

D. 3x + 5

MN 2
= và MN = 2cm. Độ dài đoạn PQ bằng:
PQ 5

B.

10
cm
5

C. 10cm

D. 2cm

Câu 11. Trong Hình 1 biết MM' // NN', MN = 4cm, OM’ = 12cm và M’N’ = 8cm. Số
đo của đoạn thẳng OM là:
A. 6cm
B. 8cm
C. 10cm

D. 5cm
Hình 1

Câu 12. Trên hình 2 có MN // BC. Đẳng thức đúng là:
MN AM
=
BC AN
BC AM
=
C.
MN AN

MN AM
=
BC AB
AM AN
D.
=
AB BC

A.

B.

Hình 2

Câu 13. Một hình hộp chữ nhật có
A. 6...
Đ
Đ
K
K
I
I
M
M
T
T
R
R
A
A
M
M
Ô
Ô
N
N
T
T
O
O
Á
Á
N
N
,
,
H
H
C
C
K
K
I
I
I
I
,
,
L
L
P
P
8
8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 90 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Nhn biết Thông hiu Vn dng
TN TL TN TL TN TL
Tng
1 2 1 2 1
7
PT bc nht mt n
(0,25) (0,5) (0,5) (0,5) (1) (2,75)
2 1 1 2 1
7
BPT bc nht 1 n
(0,5) (0,25) (1) (0,5) (1) (3,25)
1 1 1 1 1
5
Tam giác đồng
dng
(0,25) (0,25) (0,5) (0,25 (1) (2,25)
1 1 1 1
4
Hình lăng tr, hình
chóp đều
(0,25) (0,25) (1) (0,25) (1,75)
5 9 9 23
Tng
(1,25) (4,25) (4,5) 10
Ch s gia ô là s lượng câu hi; ch s góc phi dưới mi ô là s đim cho các
câu mi ô đó
B. NI DUNG ĐỀ
I. Trc nghim khách quan
Khoanh tròn ch mt ch cái in hoa đứng trước câu tr li đúng tr các câu 2
a
và 2
b
.
Câu 1. Tp nghim ca phương trình: (x -
2
3
)(x + 1) = 0 là:
A.
2
3
B.
{
}
1
C.
1;
2
3
D.
1;
2
3
Câu 2. Cho phương trình (m
2
+ 5m +4)x = m + 1 trong đó x là n, m là mt s cho
trước. Hãy ni mt ý ct A vi mt ý ct B để được mt mnh đề đúng.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Toán 9 10 761