Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 387 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8
Đề số 1 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung
Nhận biết
1. C¬ n¨ng
(4t)
- Công, c/suất
- Cơ năng
- Bảo toàn cn
2. Cấu tạo
chất(2t)
3. Nhiệt
năng(10)
- Nhiệt năng
- Truyền nhiệt
- Nhiệt lượng
Tổng

Cấp độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng 1
2(1đ), 3(1đ),

1(1đ)
4(1đ)
5(1đ), 7(1đ)

6(1đ), 8(1đ)

9(1đ), 10(1đ)
12(1đ), 15(1đ)
16(1đ), 17(1đ)
18(1đ) 20(1đ)

11(1đ),
13(1đ),
14(1đ).

21(4đ)

KQ(10đ)
=30%

KQ(7đ)
=27%

KQ(2đ)+TL(4đ)
=20%

Tổng
Vận dụng 2
22(6đ)

5c(10đ)
= 33,3%
4c(4đ)
= 13,3%
13c(16đ)
= 53,4%

19(1đ)
KQ(1đ)+TL(6đ)
= 23%

22c(30đ)
= 100%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Hãy chọn phương án đúng.
Câu 1. Trong dao động của con lắc vẽ ở hình 1, khi nào
chỉ có một hình thức chuyển hoá năng lượng từ thế năng
sang động năng?
A. Khi con lắc chuyển động từ A đến C.
B. Khi con lắc chuyển động từ C đến A.
C. Khi con lắc chuyển động từ A đến B.
D. Khi con lắc chuyển động từ B đến C.

Hình 1

Câu 2. Một học sinh kéo đều một gầu nước trọng lượng 60 N từ giếng sâu 6 m
lên. Thời gian kéo hết 0,5 phút. Công suất của lực kéo là bao nhiêu?
A. 360 W
B. 720 W
C. 180 W
D. 12 W
Câu 3. Cần cẩu A nâng được 1100kg lên cao 6m trong 1 phút. Cần cẩu B nâng
được 800kg lên cao 5m trong 30 giây. Hãy so sánh công suất của hai cần cẩu.
A. Công suất của A lớn hơn.
B. Công suất của B lớn hơn.
C. Công suất của A và của B bằng nhau.
D. Chưa đủ dữ liệu để so sánh hai công suất này.
1

Câu 4. Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có
động năng, vừa có thế năng?
A. Khi vật đang đi lên và đang rơi xuống.
B. Chỉ khi vật đang đi lên.
C. Chỉ khi vật đang rơi xuống.
D. Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất.
Câu 5. Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.
D. Chỉ có thế năng, không có động năng.
Câu 6. Vì sao quả bóng bay dù buộc thật chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?
A. Vì khi thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên
co lại;
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng, nó tự động co lại;
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua lỗ buộc ra ngoài;
D. Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân
tử không khí có thể chui qua đó thoát ra ngoài.
Câu 7. Hiện tượng nào dưới đây không phải do chuyển động không ngừng của
các nguyên tử, phân tử gây ra?
A. Sự khuếch tán của dung dịch đồng sunfat vào nước
B. Sự tạo thành gió
C...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K II LP 8
Đề s 1 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Cp độ nhn thc Ni dung
Nhn biết Thông hiu Vn dng 1 Vn dng 2
Tng
1. C¬ n¨ng
(4t)
- Công, c/sut
- Cơ năng
- Bo toàn cn
1(1đ)
4(1đ)
2(1đ), 3(1đ),
22(6đ)
5c(10đ)
= 33,3%
2. Cu to
cht(2t)
5(1đ), 7(1đ) 6(1đ), 8(1đ)
4c(4đ)
= 13,3%
3. Nhit
năng(10)
- Nhit năng
- Truyn nhit
- Nhit lượng
9(1đ), 10(1đ)
12(1đ), 15(1đ)
16(1đ), 17(1đ)
18(1đ) 20(1đ)
11(1đ),
13(1đ),
14(1đ).
21(4đ)
19(1đ)
13c(16đ)
= 53,4%
Tng
KQ(10đ)
=30%
KQ(7đ)
=27%
KQ(2đ)+TL(4đ)
=20%
KQ(1đ)+TL(6đ)
= 23%
22c(30đ)
= 100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng.
Câu 1. Trong dao động ca con lc v hình 1, khi nào
ch có mt hình thc chuyn hoá năng lượng t thế năng
sang động năng?
A. Khi con lc chuyn động t A đến C.
B. Khi con lc chuyn động t C đến A.
C. Khi con lc chuyn động t A đến B.
D. Khi con lc chuyn động t B đến C.
Hình 1
Câu 2. Mt hc sinh kéo đều mt gu nước trng lượng 60 N t giếng sâu 6 m
lên. Thi gian kéo hết 0,5 phút. Công sut ca lc kéo là bao nhiêu?
A. 360 W B. 720 W C. 180 W D. 12 W
Câu 3. Cn cu A nâng được 1100kg lên cao 6m trong 1 phút. Cn cu B nâng
được 800kg lên cao 5m trong 30 giây. Hãy so sánh công sut ca hai cn cu.
A. Công sut ca A ln hơn.
B. Công sut ca B ln hơn.
C. Công sut ca A và ca B bng nhau.
D. Chưa đủ d liu để so sánh hai công sut này.
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý 9 10 607