Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ HỌC KỲ II LỚP 8
Đề số 2 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
Nội dung
1. C¬ n¨ng
(4t)
- C/suất
- Cơ năng
- B/toàn cn
2. Cấu tạo
chất (2t)
3. Nhiệt
năng(10t)
- Nhiệt năng
- Tr/nhiệt
- Nhiệt lượng
Tổng

Nhận biết

Cấp độ nhận thức
Thông hiểu
Vận dụng 1
18(1đ), 19(1đ),

Tổng
Vận dụng 2

2(1đ), 3(1đ),
22(4đ)

6c(9đ)
= 30%

1(1đ)
6(1đ)

4(1đ), 5(1đ)

8(1đ), 9(1đ)
10(1đ),
11(1đ), 12(1đ),
13(1đ), 20(1đ),

7(1đ), 14(1đ),
15(1đ), 21(2đ)

16(1đ)
17(1đ)

23(4đ)

14c (18đ)
= 60%

KQ(8đ) +TL(2đ)
=33%

KQ(4đ)+TL(4đ)
=27%

TL(4đ) =
13%

23c(30đ)
= 100%

KQ(8đ)= 27%

3c(3đ)
= 10%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Hãy chọn phương án đúng.
Câu1. Thả viên bi lăn trên một máng hình vòng cung (hình 1).
Trường hợp nào dưới đây có sự chuyển hoá từ động năng sang
thế năng?
A. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ A đến B.
B. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ B đến C.
C. Chỉ khi hòn bi chuyển động từ C đến B.
D. Khi hòn bi chuyển động từ B đến C và từ B đến A.

Hình 1

Câu 2. Có hai động cơ điện dùng để đưa gạch lên cao. Động cơ thứ nhất kéo
được 10 viên gạch, mỗi viên nặng 20 N lên cao 4 m . Động cơ thứ hai kéo
được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10 N lên cao 8 m. Nếu gọi công của động
cơ thứ nhất là A1, của động cơ thứ hai là A2 thì biểu thức nào dưới đây
đúng?
A. A1 = A2
B. A1 = 2A2
C. A2 = 4 A1
D. A2 = 2A1

1

Câu 3. Máy xúc thứ nhất thực hiện công lớn gấp 2 lần trong thời gian dài
gấp 4 lần so với máy xúc thứ hai. Nếu gọi P1 là công suất của máy thứ nhất,
P2 là công suất của máy thứ hai thì
A. P1= P2
B. P1 = 2P2
D. P2 = 4 P1
C. P2 = 2P1
Câu 4. Trong thí nghiệm của Brao, tại sao các hạt phấn hoa lại chuyển động
hỗn độn không ngừng?
A. Vì các hạt phấn hoa được thả trong nước nóng.
B. Vì giữa các hạt phấn hoa có khoảng cách.
C. Vì các phân tử nước chuyển động không ngừng va chạm vào các
hạt phấn hoa từ mọi phía.
D. Vì các hạt phấn hoa đều rất nhỏ nên chúng tự chuyển động hỗn
độn không ngừng giống như các phân tử.
Câu 5. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì
đại lượng nào dưới đây của vật tăng lên?
A. Nhiệt độ
B. Khối lượng riêng
C. Thể tích
D. Khối lượng
Câu 6. Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên các chất đang
khuếch tán vào nhau nhanh lên thì
A. hiện tượng khuếch tán xảy ra nhanh lên.
B. hiện tượng khuếch tán xảy ra chậm đi.
C. hiện tượng khuếch tán không thay đổi.
D. hiện tượng khuếch tán ngừng lại.
Câu 7. Cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn nào dưới đây
là đúng?
A. Đồng, không khí, nước
B. Đồng, nước, ...
1
ĐỀ KIM TRA MÔN VT LÝ HC K II LP 8
Đề s 2 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU)
Cp độ nhn thc
Ni dung
Nhn biết Thông hiu Vn dng 1 Vn dng 2
Tng
1. C¬ n¨ng
(4t)
- C/sut
- Cơ năng
- B/toàn cn
18(1đ), 19(1đ),
1(1đ)
2(1đ), 3(1đ),
22(4đ)
6c(9đ)
= 30%
2. Cu to
cht (2t)
6(1đ)
4(1đ), 5(1đ)
3c(3đ)
= 10%
3. Nhit
năng(10t)
- Nhit năng
- Tr/nhit
- Nhit lượng
8(1đ), 9(1đ)
10(1đ),
11(1đ), 12(1đ),
13(1đ), 20(1đ),
7(1đ), 14(1đ),
15(1đ), 21(2đ)
16(1đ)
17(1đ)
23(4đ)
14c (18đ)
= 60%
Tng
KQ(8đ)= 27% KQ(8đ) +TL(2đ)
=33%
KQ(4đ)+TL(4đ)
=27%
TL(4đ) =
13%
23c(30đ)
= 100%
B. NI DUNG ĐỀ
I. Hãy chn phương án đúng.
Câu1. Th viên bi lăn trên mt máng hình vòng cung (hình 1).
Trường hp nào dưới đây có s chuyn hoá t động năng sang
thế năng?
A. Ch khi hòn bi chuyn động t A đến B.
B. Ch khi hòn bi chuyn động t B đến C.
C. Ch khi hòn bi chuyn động t C đến B.
D. Khi hòn bi chuyn động t B đến C và t B đến A.
Hình 1
Câu 2. Có hai động cơ đin dùng để đưa gch lên cao. Động cơ th nht kéo
được 10 viên gch, mi viên nng 20 N lên cao 4 m . Động cơ th hai kéo
được 20 viên gch, mi viên nng 10 N lên cao 8 m. Nếu gi công ca động
cơ th nht là A1, ca động cơ th hai là A
2
thì biu thc nào dưới đây
đúng?
A. A
1
= A
2
B. A
1
= 2A
2
C. A
2
= 4 A
1
D. A
2
= 2A
1
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 8 môn Vật lý 9 10 298