Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Nguyễn Huệ, Khánh hòa

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 9
Thời gian làm bài: 45 phút

TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ
DIÊN KHÁNH - TỈNH KHÁNH HÒA

Đề số 1. Modun: Trồng cây ăn quả
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào 1 trong các chữ cái A,B,C,D đứng trước ý trả lời mà
em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1. Hoa xoài gồm:
A. Hoa đực và hoa cái.
B. Hoa đực và hoa lưỡng tính.
C. Hoa cái và hoa lưỡng tính.
D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính
Câu 2. Bón phân cho cây xoài nên bón N:P:K theo tỉ lệ:
A. 1:2:1
B. 2:1:2
C. 1:1:1
D. 1:2:2
Câu 3. Bón phân thúc cho cây chôm chôm cần bón nhiều:
A. Phân đạm và phân lân.
B. Phân lân và phân kali.
C. Phân đạm và phân kali.
D. Cả 3 loại phân đạm, phân lân và phân kali.
Câu 4. Phương pháp nhân giống hữu tính của cây xoài là:
A. Gieo hạt
B. Chiết cành
C. Giâm cành
D. Ghép
Câu 5. Trồng xoài nên trồng với khoảng cách:
A. 6m x 6m hoặc 7m x 7m hoặc 10m x 10m
B. 8m x 8m hoặc 9m x 9m hoặc 10m x 10m

1

C. 10m x 10m hoặc 12m x 12m hoặc 14m x 14m
D. 9m x 9m hoặc 10m x 10m hoặc 11m x 11m
Câu 6. Hoa chôm chôm gồm:
A. Hoa đực và hoa cái.
B. Hoa đực và hoa lưỡng tính.
C. Hoa cái và hoa lưỡng tính.
D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính.

Câu 7. Hãy nối cụm từ cột A với cụm từ cột B để được câu trả lời đúng về tác hại
của các loài sâu đối với cây ăn quả.
A

B

1. Bọ xít hại nhãn, vải

a. hút nhựa lá, hoa, làm rụng hoa quả.

2. Sâu đục quả nhãn, vải, xoài,

b. gặm lá, hoa, quả.

chôm chôm

c. hút chất dinh dưỡng làm mép lá bị

3. Rầy xanh hại xoài

héo và cháy khô, quả non bị rụng.

4. Sâu xanh hại cây ăn quả có múi

d. làm rụng quả và giảm chất lượng quả.

II. Tự luận (6 điểm)
Câu 8. Phân biệt sự giống nhau và khác nhau của sâu hại và bệnh hại cây trồng?
Câu 9. Trình bày quy trình thực hành bón phân thúc cho cây ăn quả?
Câu 10. Hãy nêu giá trị dinh dưỡng của quả và yêu cầu ngoại cảnh của cây xoài?

2

...
1
TRƯỜNG THCS NGUYN HU
DN KHÁNH - TNH KHÁNH HÒA
ĐỀ KIM TRA HC II
MÔN CÔNG NGH, LP 9
Thi gian m bài: 45 phút
Đề s 1. Modun: Trng cây ăn qu
I. Trc nghim kch quan (4 đim)
Hãy khoanh tròn vào 1 trong các ch cái A,B,C,D đứng trước ý tr li mà
em cho là đúng (t câu 1 đến câu 6).
Câu 1. Hoa xoài gm:
A. Hoa đực và hoai.
B. Hoa đực và hoa lưỡng tính.
C. Hoa cái hoa lưỡng tính.
D. Hoa đực, hoa cái và hoa lưỡng tính
Câu 2. n phân choy xoài nên bón N:P:K theo t l:
A. 1:2:1
B. 2:1:2
C. 1:1:1
D. 1:2:2
Câu 3. n phân thúc cho cây cm chôm cn bón nhiu:
A. Phân đạm phân n.
B. Phân lân phân kali.
C. Phân đạm và phân kali.
D. C 3 loi phân đạm, phân lân và phân kali.
Câu 4. Phương pháp nhân ging hu tính ca y xoài là:
A. Gieo ht
B. Chiết cành
C. Gm cành
D. Ghép
Câu 5. Trng xoài nên trng vi khong cách:
A. 6m x 6m hoc 7m x 7m hoc 10m x 10m
B. 8m x 8m hoc 9m x 9m hoc 10m x 10m
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Nguyễn Huệ, Khánh hòa - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Nguyễn Huệ, Khánh hòa - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ THCS Nguyễn Huệ, Khánh hòa 9 10 615