Ktl-icon-tai-lieu

Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 557 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ, HỌC KÌ II, LỚP 9
Đề 4 (Thời gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) MOĐUN TRỒNG CÂY ĂN QUẢ

NỘI DUNG

NHẬN BIẾT

THÔNG HIỂU VẬN DỤNG

1. Trồng cây xoài, cây chôm
chôm.
- Nhiệt độ thích hợp của cây xoài Câu 1
- Độ pH thích hợp của cây xoài

Câu 2

- Hoa cây chôm chôm

Câu 3

- Bón phân thúc cây ăn quả

Câu 4

- Đào hố và chăm sóc cây ăn quả

Câu 7

- Kỹ thuật trồng cây xoài

Câu 9
1,5

1,5

2

2. Nhận biết một số sâu, bệnh hại
cây ăn quả
- Đặc điểm về hình thái của bọ Câu 5
xít hại nhãn, vải
- Nguyên nhân gây bệnh hại cho Câu 6
cây

1

3. Trồng cây ăn quả
- Quy trình trồng cây ăn quả

Câu 8
2,5

4. Làm sirô quả

Câu 10

- Quy trình làm sirô quả
TỔNG SỐ CÂU

1,5
5

4

1

2,5
TỔNG % ĐIỂM

25%

1

5,5
55%

2
20%

B. NỘI DUNG ĐỀ
I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)
Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ cái A, B, C, D đứng trước ý trả lời mà
em cho là đúng (từ câu 1 đến câu 6).
Câu 1. Nhiệt độ thích hợp đối với cây xoài:
A. 230C đến 25oC.
B. 240C đến 26oC.
C. 230C đến 27oC.
B. 200C đến 25oC.
Câu 2. Độ pH thích hợp đối với cây xoài:
A. từ 5,5 đến 6,5.
B. từ 4,5 đến 6,5.
C. từ 5,5 đến 7,5.
D. từ 4,5 đến 7,0.
Câu 3. Hoa chôm chôm có các loại:
A. hoa đực, hoa cái, hoa đơn tính.
B. hoa đực, hoa lưỡng tính.
C. hoa đực, hoa cái, hoa lưỡng tính.
D. hoa cái, hoa lưỡng tính, hoa đơn tính.
Câu 4. Nêu cách bón phân thúc cho cây ăn quả?
A. Bón phân theo hình chiếu của tán lá.
B. Bón phân vào lá cây.
C. Bón phân vào vùng tán cây.
D. Bón phân vào gốc cây.
Câu 5. Đặc điểm của bọ xít hại nhãn, vải:
A. con trưởng thành có màu đen.
B. con trưởng thành có màu xanh.
C. con trưởng thành có màu xanh đen.
D. con trưởng thành có màu nâu.
2

Câu 6. Nguyên nhân gây bệnh cho cây ăn quả là các loài:
A. kí sinh trùng.
B. côn trùng.
C. vi khuẩn, nấm.
D. ruồi đục quả.
Câu 7. Hãy đánh dấu X vào cột Đ những câu em cho là đúng hoặc vào cột S những
câu em cho là sai:
Đ

NỘI DUNG

S

1. Tưới nước vào cây ăn quả
2. Cây xoài được trồng trong cả nước.
3. Bón phân thúc trước khi trồng cây
4. Khi đào hố trồng cây phải để riêng lớp
đất mặt.

II. Tự luận (6 điểm).
Câu 8. Hãy nêu quy trình trồng cây ăn quả?
Câu 9. Hãy nêu kĩ thuật trồng cây xoài? Hãy kể tên các giống xoài mà em biết.
Câu 10. Hãy nêu quy trình làm sirô quả

3

...
1
KIM TRA MÔN CÔNG NGH, HC II, LP 9
Đề 4 (Thi gian làm bài: 45 phút)
A. MA TRN (BNG HAI CHIU) MOĐUN TRNG CÂY ĂN QU
NI DUNG NHN BIT TNG HIU VN DNG
1. Trng cây xoài, cây cm
chôm.
- Nhit độ thích hp ca cây xoài
- Độ pH thích hp ca cây xoài
- Hoa cây chôm chôm
- Bón phân thúc cây ăn qu
- Đào h chăm sóc cây ăn qu
- K thut trng cây xoài
u 1
u 2
u 3
1,5
u 4
u 7
1,5
u 9
2
2. Nhn biết mt s u, bnh hi
cây ăn qu
- Đặc đim v hình thái ca b
xít hi nhãn, vi
- Nguyên nhân gây bnh hi cho
cây
u 5
u 6
1
3. Trng cây ăn qu
- Quy trình trng cây ăn qu
u 8
2,5
4. m sirô qu
- Quy trình m sirô qu
u 10
1,5
TNG S CÂU
5
2,5
4
5,5
1
2
TNG % ĐIM
25% 55% 20%
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Trang 2
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đề kiểm tra học kì II lớp 9 môn Công nghệ 9 10 475